Nyhedsbrev nr. 3 i 2022

Generalforsamlingen afholdt

Torsdag den 24. februar afholdtes den årlige generalforsamling. Mødet var rykket til Birkerød skole i det udmærkede lokale Globen, der fint rummede de 67 fremmødte medlemmer. Dirigenten Mogens Kirkeby, styrede kompetent forsamlingen gennem den lange dagsorden i god ro og orden.

Klik her for at læse Beslutningsreferatet.
(Findes også under menupunkt “Om os/Referater“)

Formanden Jon Kjeldsen kommenterede årsberetningen der var udsendt på forhånd og glædede sig her bl.a. over at det så ud til at Corona-begrænsningerne var et overstået kapitel for denne gang. Videre glædede han sig over den megen ro-aktivitet og klubbens solide økonomi, trods et væsentligt lavere kontingent end hos vores to søsterklubber; Holte Roklub og Furesøroklub.

Endeligt takkede Jon Kjeldsen det (anonyme) medlem der har doneret 100.000kr til hjælp til fornyelse af inriggerflåden.

Da kassereren Torben Gunge havde forfald på grund af corona, fald det også i formandens lod at gennemgå regnskab og budget, der begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Materialeforvalter Jens Galatius gennemgik arbejdet med bådstrategien for baglænsroningen, mens rochef Marianne Vittrup gennemgik aktivitetsplanerne for samme. Kajakchef Kell Vedsted gennemgik planerne på kajaksiden, hvor der allerede er gang i årets kajakskole.

Der var fra Vagn Rydahl fremsat forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014; Birkerød Roklub. Vagn motiverede forslaget og understregede at det på ingen måde må ses som et angreb på kajakaktiviteterne, som han selv i sin tid var med til at starte. Vagns forslag blev bakket op af flere talere, mens 3 talere argumenterede for at beholde det nuværende navn. Da forslaget er en ændring af vedtægterne skulle forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, svarende til 71 stemmer. Der blev foretaget skriftlig afstemning. 48 stemte for forslaget, mens 56 stemte imod. En stemme var blank. Forslaget var dermed faldet.

Jens Galatius forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Disse blev enstemmigt vedtaget.

Ved valget til bestyrelsen var der nyvalg til Lise Madsen og Kell Vedsted, samt genvalg til Jens Galatius. Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen består herefter af:

  • Jon Kjeldsen, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Marianne Vittrup, Kell Vedsted. Jens Galatius og Lise Madsen, mens
  • Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann er suppleanter.

Der var genvalg til revisorerne Jan Thomsen og , samt nyvalg af Rob Doeleman som revisor suppleant.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da vedtægterne foreskriver at vedtægtsændringer skal vedtages 2/3-dels flertal blandt de fremmødte, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes der således til:
Ekstraordinær generalforsamling den 17. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af vedtægtsændringer. Klik her for at læse indkaldelse.

Jens Galatius