Referat Generalforsamling 2021

Sted:                  Afholdt digitalt med brug af programmet Zoom
Tid:                     Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00 – 20.30
Deltagere:        36 klubmedlemmer
Dirigent:           Ervin Birk
Referent:          Niels Ørnbjer

1. Valg af dirigent

Ole Steen Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, og indledte med en kort introduktion til brugen af Zoom. Ole Steen Andersen foreslog Ervin Birk som dirigent, og dette forslag blev imødekommet. Ervin Birk kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 12.april 2021 med en fyldestgørende dagsorden i henhold til vedtægterne. Afholdelsen af generalforsamlingen som et digitalt møde vurderes at være juridisk holdbart, idet behovet for at få godkendt den nye bestyrelse må betegnes som en ”nødrets”-situation.

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson (Bilag 1)

Den af den afgående formand, Carsten Nilaus Pedersen, udarbejdede beretning for den afsluttede sæson (frem til 23. februar 2021) var udsendt til alle mødets deltagere i god tid inden mødet, og blev ikke gennemgået i detaljer:

Det følgende er et kort sammendrag:

Sæsonen blev helt anderledes end nogen kunne have forestillet sig. Coronavirussens hærgen satte sit præg på klubbens liv fra midten af marts og resten af sæsonen. Men alligevel blev det en ganske god sæson med pæn aktivitet, et fortsat højt medlemstal og en fornuftig økonomi.  På trods af stor aktivitet i klubben har smitten blandt enkelte medlemmer ikke resulteret i smittekæder i klubben. Dette takket været medlemmernes efterleven af de ofte ændrede retningslinjer.

Joachim Herteg Jacobsen indtrådte i bestyrelsen som kajakchef ved sidste generalforsamling.Per d. 23. februar 2021 erstattede Marianne Vittrup Claus Munk Mikkelsen som bestyrelsesmedlem og rochef.

Medlemsskaren steg en lille smule, og økonomien er fortsat sund.  Dette har muliggjort en større renovering af bade- og toiletfaciliteter, et projekt til i alt godt 180.000 kr. 

Der har været en stor roaktivitet, både i sommer sæsonen og vinter sæsonen, på trods af  kortvarige nedlukninger og is på Furesøen. Det lykkedes at genneføre uddannelsesforløb for rigtig mange roere, både inrigger roere og kajakroere, og vi har fået 5 nye korttursstyrmænd. Langturs programmet blev flot gennemført med ialt syv langture. Seniorroningen har været udfordret på grund af begrænsningerne på mulighederne for socialt samvær, men er trods alt blevet gennemført. Kajakroningen er inde i en rigtig god udvikling, og som noget nyt er der indført et kort kursus som baggrund for frigivelse til vinterroning. Der har ikke været person-uheld eller større skader på materiellet. Der er indkøbt en ny kajak samt nye inrigger årer.

I løbet af foråret fik vi færdiggjort en væsentlig opdatering og forbedring af klubbens centrale reglementer i form af et nyt roreglement, en ny romappe, og en nyskabelse i form af en kajakmappe.

Selskabelige arrangementer har været få, og alle er blevet afholdt udendørs.

Beretningen for den afsluttede sæson blev godkendt uden kommentarer.

3. Beretning om perioden 24. februar til 27. april (Bilag 2)

Beretningen, udarbejdet af Ole Steen Andersen, var udsendt til alle mødets deltagere, og blev ikke gennemgået i detaljer. Det følgende er et kort sammendrag:

I perioden fra 24. februar til 27. april har bestyrelsen udgjort et ”forretningsministerium”. Carsten Nilaus Pedersen fratrådte som medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen supplerede sig med Ole Steen Andersen som nyt medlem. Bestyrelsen konstituerede sig siden hen med Ole Steen Andersen som ny formand. Den nye bestyrelse igangsætter nu en revision af klubbens vedtægter, udvikling af en Facebook gruppe til planlægning af inrigger ture på det daglige rovand, og udvikling af en ”bådstrategi”, herunder den bedste udnyttelse af den begrænsede plads i bådhallen set i lyset af behov og ønsker om nye både og andet materiel.

Der har ikke være Corona smittekæder i klubben. Aktiviteten på vandet har været høj i perioden, dog periodevis begrænset af isdækket på søen.

Medlemstallet er stabilt. Tak til eksisterende medlemmer for fortsat loyalitet overfor klubben, og tak til de mange nye medlemmer. Sæsonstarten har fået flot omtale i både Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis.

Vedligeholdelsen af inriggerne er blevet fortsat, men forsinket på grund af Coronaen. Check af redningsvestene er blevet udskudt indtil klublokalet igen må anvendes. Svømme erklæringen ligger klar til underskrift. Klubbens økonomi er fortsat sund.

              Beretning for perioden blev godkendt uden kommentarer.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse (Bilag 3-5)

Torben Gunge præsenterede det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte materiale. Resultatopgørelsen (indtægter, udgifter, investeringer, afskrivninger og hensættelser) samt balancen blev vist på skærmen. Regnskabet udviser et positivt resultat på kr 101.342, hensættelser til bådfond respektive bygnings- og bådebrofond på tilsammen kr 408.645 og en likviditetsreserve på kr 156.120.

Med udgangen af 2020 havde klubben 196 medlemmer. Dette udgør en stigning på 1 medlem i forhold til udgangen af 2019. Dog er 2 af medlemmerne kajakroere, der ikke kunne komme på det udskudte kajakkursus i 2020, og derfor blev registreret som passive.

Der har været en nedgang i antallet af inrigger roere, men dette er så modsvaret af en stigning i antallet af kajakroere. Kontingentmæssigt er fordelingen på 164 fuldgyldige medlemmer, 26 seniorer og 6 passive. Ud af de 164 fuldgyldige medlemmer er der 98 inriggerroere og 84 kajakroere, idet 18 er registreret til at kunne ro begge bådtyper.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2020 uden kommentarer.

5. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2021 og godkendelse af kontingent og indmelselsesgebyrt (Bilag 4-5)

Torben Gunge gennemgik forslaget til budget for 2021 med udgangspunkt i det udsendte materiale. Budgettet for 2021 blev vist på skærmen.

Budgettet er baseret på uændrede medlemssatser (kontingent, indmeldelsesgebyr, leje af plads til kajak), og på et stabilt medlemstal.  Der er plads til nyanskaffelser i begrænset omfang.  Beholdningstilvæksten forventes reduceret med kr 81.500 og der forventes et underskud på kr 98.250. Dette findes acceptabelt i lyset af sidste års overskud af samme størrelsesorden. Årsagen skal findes i forskydningen af renoveringsprojektets afslutning til 2021. 

Forslaget til budget for 2021 med uændrede satser for kontingent, indmeldelsegebyr og pladsleje  blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

6. Aktivitetsplaner (Bilag 6)

Marianne Vittrup, Joachim Harteg Jacobsen og Vagn Rydahl præsenterede kort, men med stor entusiasme, årets aktivitetsplaner for henholdsvis baglænsroning, kajakroning og langturene. Marianne Vittrup præsenterede endvidere sig selv som ny rochef.

Der planlægges på trods af Corona situationen 6 inriggerlangture på fremmed farvand. Der er 10 deltagere på roskolen, det højeste i mange år. Denne starter i weekenden 8-9. maj. Det vil blive forsøgt at få mere variation i den almindelige inrigger roning, samt øget aktivitet indenfor coastal og sculler roningen. Men det hele vil afhænge af interessen fra medlemmerne, og disse opfordres til at skrive til rochefen med ideer og ønsker.

Kajakskolen med 10 deltagere afholdes fra starten af maj måned og indtil Skt. Hans, og der kører fast-track frigivelses forløb for 6 nye medlemmer med eksternt EPP2 i såvel april/maj som i august måned. Endvidere skal de, der kun blevet betinget frigivet sidste år, friroes. Der planlægges enkelte ture på fremmed farvand, samt forskellige andre tilbud til allerede frigivne kajak medlemmer. Det er fortsat et håb, at der kan tilbydes aktiviteter i svømmehal. Der efterlyses nye klubinstruktører, da den nuværende instruktør kapacitet bliver fuldt udnyttet.

Der var ingen bemærkninger til de fremlagte aktivitetsplaner.

7. Behandling af indkomne forslag

7.a Etablering af en Facebook gruppe med henblik på turplanlægning for inrigger roerne. Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagte baggrunden for forslaget. Formanden gav sin fulde støtte til forslaget og kunne fortælle, at der allerede i bestyrelsen er taget beslutning om etablering af en sådan gruppe. På den baggrund blev forslaget ikke sendt til afstemning.

7.b. Ændring af kilometeropgørelsen på Rokort.dk til at være helårig (fra årsskifte til årsskifte). Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagde baggrunden for forslaget, som primært var at det ville være lettere at opnå de eftertragtede guld- og sølvnåle. Nogle deltagere argumenterede for og andre imod, og forslaget blev sendt til afstemning. Resultat af dette blev, at forslaget blev forkastet.

7.c. Indførelse af pligt til at føre dannebrogsflag på inriggerne på seniorroningerne onsdag og torsdag formiddag. Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagde baggrunden for forslaget, som udspringer af et ønske om at skabe klarhed på området. Holdningerne blandt mødedeltagerne var delte. Men med en consensus om, at det er bådens styrmand, der bestemmer, om flaget skal bæres, når det ikke som på søn- og helligdage er en pligt, frafaldt Jan-Erik Messman forslaget.

7.d. Indkøb af ny inrigger bådvogn. Forslag stillet af Peter Larsen

Peter Larsen udtrykte indledningsvis sin forundring over, at fremsendte forslag ikke var fremsendt som bilag i deres fulde ordlyd. Bestyrelsen tog dette ad notam, og ved fremtidige generalforsamlinger vil dette ske.

Peter Larsen fremlagde baggrunden for forslaget, som har meget stor opbakning fra deltagerne på onsdagsholdet. Forslaget har været fremsendt tidligere, men fornemmelsen er, at forslaget aldrig er blevet seriøst behandlet. Holdningerne til forslaget blandt mødets deltagere var delte.

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, idet forslagsstilleren stiller sig tilfreds med bestyrelsens tilsagn om, at forslaget vil indgå i en kommende seriøs proces med udarbejdelse af en ny ”bådstrategi” for klubben.  Hovedspørgsmålet vil her være hvilke bådtyper der skal satses på fremover, og hvorledes den begrænsede plads i bådhallen bedst udnyttes. Bestyrelsen erkender, at ønsket om en ny bådvogn på onsdagsholdet er stort. Den udtalte frygt for, at forslaget atter vil blive ”syltet” er ubegrundet.

7.e Indkøb af en fire Coastal med styrmand. Forslag stillet af Jette Vestergård

Jette Vestergård fremlagde baggrunden for forslaget. Forslaget blev af flere vurderet som et muligt værdifuldt bidrag til videreudvikling af klubbens baglæns roning, men holdningerne for og imod var også her delte. Hvad skal ud, for at nyt kan komme ind?

Som tilfældet også var vedrørende ny bådvogn blev forslaget ikke sendt til afstemning, idet forslagsstilleren stiller sig tilfreds med bestyrelsens tilsagn om, at forslaget vil indgå i en kommende seriøs proces med udarbejdelse af en ny ”bådstrategi” for klubben.  Hovedspørgsmålet vil her være hvilke bådtyper der skal satses på fremover, og hvorledes den begrænsede plads i bådhallen bedst udnyttes.

Som afrunding på behandlingen af de indkomne forslag udtrykte formanden stor ros til forslagsstillerne for genuine bidrag til klubbens daglige drift og udvikling. Udviklingen af ”bådstrategien” vil inddrage medlemmerne bredt, og der vil blive indkaldt til et debatmøde, når bestyrelsen har defineret opgaven. Den nye ”bådstrategi” skal fremlægges  til godkendelse på næste generalforsamling.

8. Valg til bestyrelsen

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Ole Steen Andersen, Marianne Vittrup, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg stillede op til en fornyet 2- årig periode. Nuværende bestyrelsesmedlem Joachim Harteg Jacobsen var ikke på valg. Endvidere opstillede Jon Kjeldsen som nyt medlem.

Jon Kjeldsen præsenterede sig selv kort, inklusive sin bevæggrund for at indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev valgt uden kommentarer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jan Thomsen og Gunnar Halsson blev begge genvalgt, sidstnævnte som suppleant.

10. Eventuelt

Vagn Rydahl understregede vigtigheden af sammenhængen på tværs af bådtyperne, således at klubben stadigvæk fremstår som en, og ikke to, klubber.

Ole Steen Andersen udtrykte stor tak til Ervin Birk for god mødeledelse, og til medlemmerne for deres konstruktive og aktive deltagelse. Ole Steen Andersen beklagede, at de fremsatte forslag ikke var medsendt i deres fulde ordlyd, og hævede derefter mødet.

Birkerød, den 28. april 2021

Ole Steen Andersen                                             Ervin Birk

Formand                                                                Dirigent