Generalforsamlingen i Birkerød Ro- og Kajakklub

Generalforsamlingen finder i år sted mandag den 27. februar kl. 19.00.
Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Formandens beretning om den afsluttede sæson.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af det foreløbige budget for det kommende år og fastlæggelse af det
  kommende års kontingent og indmeldelsesgebyr.
 5. Aktivitetsplaner for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
 9. Eventuelt.

Klubbens medlemmer kan stille forslag om optagelse af punkter på dagsordenen.
Disse forslag sendes til Jens Galatius på formand@birkeroed-roklub.dk. senest tre uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. februar og de medtages i den endelige dagsorden i deres fulde ordlyd.
Ønske om at opstille til bestyrelsen sendes også til Jens Galatius.
Den endelige dagsorden med bilag, udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Jens Galatius