Nyhedsbrev nr. 2, 2019

Ansvarsforsikring
Vi er i løbet af det sidste års tid blevet opmærksom på, at der er et lille problem i den ansvarsforsikringsmæssige dækning af vores aktiviteter. I forbindelse med vores medlemskab af DFfR deltager vi i en kollektiv forsikring i DGI/DIF, der i store træk dækker vores ledere og instruktører økonomisk for et ansvar, som de kan pådrage sig under aktiviteten som ledere og instruktører, men altså kun dem.
Det ansvar som de enkelte medlemmer måtte pådrage sig forudsættes dækket af den personlige ansvarsforsikring, som er en del af den almindelige husstandsforsikring, som de fleste mennesker har. Her er man dækket for så vidt angår personskade, altså erstatning for skader forvoldt på andre mennesker.
Man er imidlertid ikke dækket for tingsskade, såfremt den sker i et fartøj, der er mere end 5,5 eller 6 m.(alt efter hvad der står i den enkelte police). Det betyder, at hvis man er styrmand på en båd over denne længde og får ansvaret for en skade forvoldt på f.eks. en anden båd eller en bro, så er man ikke dækket.
Risikoen for ansvarspådragende skader af denne art vurderes som meget lille. Vi har ikke kendskab til eksempler på sådanne sager.
Det er muligt, men urimeligt kostbart som klub at få denne risiko dækket hos et forsikringsselskab.
Derfor mener vi, at den bedste løsning på problemet vil være en kollektiv forsikring med en forholdsvis lav omkostning for alle roklubber i DFfR, på samme måde som ovennævnte DGI/DIF forsikring. De andre klubber i foreningen har jo også problemet.
Vi har skrevet til DFfR om sagen i juli 2018 og igen i november og har modtaget et venligt og høfligt svar – men ingen handling.
Vi har nu taget initiativ til, at Ronetværk Nordsjælland går ind i sagen over for DFfR.
Den 25. januar er der rettet en skriftlig henvendelse til DFfR om at få problemet løst. Henvendelsen bakkes op og er underskrevet af alle 12 klubber i Ronetværket.
DFfR har netop sendt sendt et svar, hvori man lover at se på sagen i første halvår af 2019, dvs. reelt et svar på linje med hvad foreningen lovede i 2018, men ikke fulgte op på. Ronetværket overvejer, hvordan man herefter bedst kan bidrage til, at DFfR får etableret en tilfredsstillende ordning.

Pas på fingrene
Når man vil lukke porten til bådhallen udefra, kan det være nærliggende at sætte fingrene ind i det nederste knæk i porten og trække den ned. Over tid, senest i sidste uge, har der været tilfælde af, at nogen har fået fingrene i klemme i knækket. Det kan være ganske ubehageligt og blodigt. Brug det sorte håndtag eller tovstroppen til at trække ned med.


Årets generalforsamling
Forslag til punkter på dagsordenen bedes fremsendt senest tirsdag d. 5. februar 2019, således at bestyrelsen får mulighed for at se på forslagene inden generalforsamlingen. (se iøvrigt Indkaldelsen).
At andre medlemmer end dem i den siddende bestyrelse stiller op til valg til bestyrelsen hænger sammen med ønsket om at få nye ansigter i bestyrelsen. Der er ifølge vedtægterne ingen øvre grænse for antallet af medlemmer. Så hvis der er medlemmer, der måtte have set frem til et blodigt kampvalg, må disse gå skuffede hjem.


Foredraget om fuglelivet på Furesøen
Foredraget blev afholdt onsdag d. 23. januar. Vi nåede op på 50 deltagere. Et flot arrangement.