Nyhedsbrev nr. 3, 2017

Generalforsamlingen
Der deltog 34 af klubbens medlemmer i årets generalforsamling. Formandens beretning samt referatet bliver snarest lagt på klubbens hjemmeside. De vigtigste beslutninger på generalforsamlingen fremgår af nedenstående.

Den nye bestyrelse
Efter mange års brav indsats har Poul Bach valgt at forlade bestyrelsen og jobbet som rochef. Tak til Poul for indsatsen gennem årene. Som nyt medlem af bestyrelsen, og som ny rochef, tiltræder Peder Henriksen.
Den nye bestyrelse, som blev valgt for de kommende 2 år, har følgende sammensætning:

Carsten Nilaus Pedersen (formand), Torben Gunge (kasserer), Jørgen Kleisdorff (husforvalter), Peder Henriksen (rochef), Kim Frøkjær (sikkerhed og sociale arrangementer) og Niels Ørnbjerg (kommunikation).

Forhøjelse af kontingentet
Kontingentet øges til 1650 kr for fuldgyldige medlemmer og til 950 kr for seniormedlemmer. Indmeldelsesgebyret for de to medlemskategorier er fortsat på henholdsvis 500 kr og 200 kr. Kassereren udsender senere en separat mail vedrørende indbetaling af kontingent. Sidste frist for betaling er 1. april.

Standerhejsning
Standerhejsningen, med efterfølgende middag, finder i år sted den 25. marts. Som sædvanlig er der dagen efter rengørings/oprydningsdag. Tilmeldingsblankettet bliver snarest lagt på hjemmesiden, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Tagprojektet
Vi er lige ved at være i hus for så vidt angår planen for finansiering af tagprojektet. Vi forventer, at udskiftningen af taget samt renovering af indgangsparti og klublokale kan gennemføres i løbet af den kommende sommer.

Aktivitetsplanen for 2017
Husk at konsultere aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Den er kun to klik væk.

På kajaksiden er der redningsøvelser i svømmehal for allerede frigivne roere den 8. april.  Tilmelding sker på hjemmesiden. Kajakskole-weekenden er fordelt på  redningsøvelser i svømmehal den 22. april og heldagskursus  på vandet den 30. april.
Kajakskolen fortsætter så med fællesroninger tirsdag og torsdag aften.
Med indkøbet af nye kajakker er der kajakker til rådighed for allerede frigivne, også på kajakskoleafterne. Vores kajakskole er overtegnet og en del nye kajakmedlemmer er blevet bedt om at starte med et weekendkursus i  andet regi. f.eks i  det DGI kursus, der afholdes her i klubben den 16. og 17. juni. De vil så støde til lidt efter lidt på fællesroningerne.

Endvidere holder vi fast i de åbne kajakfællesroninger mandag og onsdag aften hele sæsonen. Kajakroning er en meget individuel form for roning, men vi håber ved at fastholde kajakfællesroningerne, at der kan opstå et større fællesskab.

Tre kajakroere skal på klubinstruktørkursus her i foråret. Vedrørende ture på fremmed farvand vil vi I første omgang prøve at samles omkring deltagelse i de af DGI arrangerede ture på fremmed farvand.

Den endelige aktivitetsplan for inriggerroningen afventer, at bestyrelsen får lavet en endelig plan med indspil fra strategidiskussionen på generalforsamlingen. Men det ligger fast, selvfølgelig under forudsætning af nok tilmeldte, at inriggerroskole-weekenden i en aller anden form  finder sted i weekenden den 6. og 7. maj. Onsdags- og torsdags-holdene fortsætter, og der er  seniorroningsaftener den første tirsdag i hver måned fra maj måned. At der arrangeres ture  på fremmed farvand ligger også fast. Det planlægges at samle instruktører og styrmænd til en ”opstartsaften” inden sæsonstarten. 

Revision af romappen
Bestyrelsen har fundet tiden inde til at opdatere Styrmandsmappen. Det skyldes, at der er sket rigtigt mange ændringer, siden mappen blev opdateret sidst. Mange af de ændringer bunder i sidste års udarbejdelse af et nye roreglement for klubben. Men mappen har fortsat fokus på det rotekniske. Opdateringen har taget udgangspunkt i den eksisterende mappe og i klubbens roreglement, men der er også skelet til andre klubbers romapper.

Udkastet til ny romappe har været sendt til høring blandt klubbens instruktører og udvalgte medlemmer. Det har resulteret i en række ændringsforslag, som der nu vil blive fulgt op på. Den nyudnævnte rochef overtager herfra, og bestyrelsen regner med, at vi inden sæsonstarten har en endelig udgave.