Regler for udlejning af klublokaler

Klik her for pdf version til print Regler for udlejning af klublokaler

Regler for udlejning af Birkerød Ro- og Kajakklubs opholdsstue og køkken.

 1. Klubbens opholdstue og køkken kan efter aftale lejes af aktive medlemmer af Birkerød Ro- og Kajakklub. Endvidere kan aktive medlemmer af Birkerød Sejlklub, som er over 25 år og som har været medlemmer af Sejlklubben i mindst 1 år, efter aftale leje lokalet. Endelig kan klubben i specielle situationer og med godkendelse fra bestyrelsen udlejes eller udlånes til særlige formål.
 2. Klubbens lokaler må maksimalt benyttes af 45 personer.
 3. Faciliteterne lejes personligt af medlemmet til eget eller nærmeste families anvendelse (ægtefælle/kæreste og børn). Der udlejes dog ikke til børnefødselsdage, ungdomsfester og lignende (efter bestyrelsens vurdering). Det er en fast regel at det medlem, der lejer lokalet, skal være tilstede under hele arrangementet.
 4. Prisen for et døgns leje fastsættes af bestyrelsen og udgør for indeværende år kr. 1.750. Endvidere skal lejere, der ikke er medlem af Birkerød Ro- og Kajakklub, betale et depositum, som for indeværende år udgør kr. 1.000.
 5. Normal lejeperiode er fra kl. 12:00 til kl. 12:00 den efterfølgende dag. Forudsat, at det enkelte lejemål ikke kolliderer med andre aktiviteter i klubben, kan lejeren dog få adgang til lokalet allerede efter den faste rotid aftenen forinden.
 6. Forespørgsel om leje af klubbens lokale rettes til kasseren (kasserer@birkeroed-roklub.dk) ligesom aftale om udlevering, respektive returnering, af nøglebrik træffes med denne eller med en person, som denne har henvist til.
 7. Lokalet overtages uden forudgående rengøring.
 8. Lokalerne skal (mindst) afleveres i samme stand, som de var i ved lejemålets begyndelse og lejeren er altid ansvarlig for oprydning, rengøring og bortskaffelse af affald efter brug.
  I øvrigt henvises til den gældende checkliste for lån af faciliteterne.
 9. Efter lejemålets afslutning foretages en inspektion af lokalerne ved en af bestyrelsen udpeget person og der tages stilling til, om lejeren skal gøres ansvarlig for eventuelle skader på klubbens faciliteter og inventar. I fortsættelse heraf returneres eventuelt depositum.
 10. Lejemålet giver ingen adgang til bådhallen eller til de i bådhallen beroende genstande, herunder klubbens grill.
 11. Faciliteterne kan ikke lejes på tidspunkter, hvor de bliver brugt til klubarrangementer.
 12. Aftale om udlejning kan kun indgås for 1 år frem i tiden.
 13. Under udlejningen skal klubbens medlemmer have uhindret adgang til at klubbens bådhal og tilhørende materiel såvel som til omklædningsrum og toiletter.

sidst ændret: feb 27, 2023 @ 21:49