Nyhedsbrev nr. 2, 2019

Ansvarsforsikring
Vi er i løbet af det sidste års tid blevet opmærksom på, at der er et lille problem i den ansvarsforsikringsmæssige dækning af vores aktiviteter. I forbindelse med vores medlemskab af DFfR deltager vi i en kollektiv forsikring i DGI/DIF, der i store træk dækker vores ledere og instruktører økonomisk for et ansvar, som de kan pådrage sig under aktiviteten som ledere og instruktører, men altså kun dem.
Det ansvar som de enkelte medlemmer måtte pådrage sig forudsættes dækket af den personlige ansvarsforsikring, som er en del af den almindelige husstandsforsikring, som de fleste mennesker har. Her er man dækket for så vidt angår personskade, altså erstatning for skader forvoldt på andre mennesker.
Man er imidlertid ikke dækket for tingsskade, såfremt den sker i et fartøj, der er mere end 5,5 eller 6 m.(alt efter hvad der står i den enkelte police). Det betyder, at hvis man er styrmand på en båd over denne længde og får ansvaret for en skade forvoldt på f.eks. en anden båd eller en bro, så er man ikke dækket.
Risikoen for ansvarspådragende skader af denne art vurderes som meget lille. Vi har ikke kendskab til eksempler på sådanne sager.
Det er muligt, men urimeligt kostbart som klub at få denne risiko dækket hos et forsikringsselskab.
Derfor mener vi, at den bedste løsning på problemet vil være en kollektiv forsikring med en forholdsvis lav omkostning for alle roklubber i DFfR, på samme måde som ovennævnte DGI/DIF forsikring. De andre klubber i foreningen har jo også problemet.
Vi har skrevet til DFfR om sagen i juli 2018 og igen i november og har modtaget et venligt og høfligt svar – men ingen handling.
Vi har nu taget initiativ til, at Ronetværk Nordsjælland går ind i sagen over for DFfR.
Den 25. januar er der rettet en skriftlig henvendelse til DFfR om at få problemet løst. Henvendelsen bakkes op og er underskrevet af alle 12 klubber i Ronetværket.
DFfR har netop sendt sendt et svar, hvori man lover at se på sagen i første halvår af 2019, dvs. reelt et svar på linje med hvad foreningen lovede i 2018, men ikke fulgte op på. Ronetværket overvejer, hvordan man herefter bedst kan bidrage til, at DFfR får etableret en tilfredsstillende ordning.

Pas på fingrene
Når man vil lukke porten til bådhallen udefra, kan det være nærliggende at sætte fingrene ind i det nederste knæk i porten og trække den ned. Over tid, senest i sidste uge, har der været tilfælde af, at nogen har fået fingrene i klemme i knækket. Det kan være ganske ubehageligt og blodigt. Brug det sorte håndtag eller tovstroppen til at trække ned med.


Årets generalforsamling
Forslag til punkter på dagsordenen bedes fremsendt senest tirsdag d. 5. februar 2019, således at bestyrelsen får mulighed for at se på forslagene inden generalforsamlingen. (se iøvrigt Indkaldelsen).
At andre medlemmer end dem i den siddende bestyrelse stiller op til valg til bestyrelsen hænger sammen med ønsket om at få nye ansigter i bestyrelsen. Der er ifølge vedtægterne ingen øvre grænse for antallet af medlemmer. Så hvis der er medlemmer, der måtte have set frem til et blodigt kampvalg, må disse gå skuffede hjem.


Foredraget om fuglelivet på Furesøen
Foredraget blev afholdt onsdag d. 23. januar. Vi nåede op på 50 deltagere. Et flot arrangement.

Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Birkerød Ro- og Kajakklub

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 b, tirsdag den 26. februar kl. 19.00. Den foreløbige dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 5. Aktivitetsplan for 2019
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til punkter på dagsordenen. For at sikre, at forslagene medtages på den endelige dagsorden, og for at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end tirsdag den 5. februar 2019.

Peder Henriksen har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt er ikke på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen (Carsten Nilaus Pedersen, Jørgen Kleisdorff, Torben Gunge og Niels Ørnbjerg) er alle villige til genvalg. Endvidere opstiller Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius.

Den endelige dagsorden, det reviderede regnskab for 2018 og forslaget til 2019 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,

Carsten Nilaus Pedersen, formand

Nyhedsbrev nr. 1, 2019

Årets generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og den foreløbige dagsorden udsendes snarest med henblik på at give medlemmerne mulighed for at fremkomme med forslag til punkter på den endelige dagsorden.

Foredraget om fuglelivet på Furesøen
Foredraget afholdes i klubhuset onsdag d. 23. januar kl 19.30. Alle pladser er nu besat med 50 tilmeldte.

Nye kræfter på centrale poster
Peder Henriksen stopper som rochef efter mange års tro tjeneste. Tak til Peder. Posten som rochef overtages af Claus Munk Mikkelsen. Tak til Claus for at tage udfordringen op. Claus har meget stor erfaring med både inrigger- og sculler-roning. Claus er ”arbejdsramt”, så vi er i færd med at udvikle en model med høj grad af uddelegering. I får mulighed for at møde Claus på generalforsamlingen. Som også nævnt i sidste Nyhedsbrev er Jens Galatius startet som ny materielforvalter. Det er meget glædeligt, at to så væsentlige poster er blevet genbesat med så kompetente personer.

Nyt nøglesystem
I løbet af marts måned vil et elektronisk nøglesystem med nøglebrikker blive installeret. Nu er I blevet advaret, og yderligere information/instruktion vil følge.

Klubben er ikke gået i hi
Der er god gang i vinterroningen på såvel inrigger- som kajak-siden, onsdags- og torsdags- formiddagsholdene holder et højt aktivitetsniveau, og der er rospinning mandag kl 17.00.

Planlægning af årets fuldtegnede kajakskole er i fuld gang, og inrigger-roskole-weekenden er fastlagt til 27-28 april. Udfordringen består i at hverve deltagere. Her må I altså gerne hjælpe. Roskolen annonceres på hjemmesiden, på plakater og i lokalaviserne, men den bedste måde at
Birkerød Ro – og Kajakklub hverve nye medlemmer på er via medlemmernes netværk og mund-til-mund metoden. Når I nu er så ekstremt glade for roningen, burde det ikke skorte på argumenter……

Faren for, at medlemmer med flest roede kilometer i inrigger vil blive indkaldt til at assistere med vintervedligeholdelse af bådene, er drevet over. Så send lige en stille tak til de to faste hold bådvedligeholdere.

Fuglelivet, 23. jan 19:30 – Udsolgt

En aften i klubhuset om fuglelivet på Furesøen og Farum Sø.
Vi får besøg af ornitologerne Arne Kølbæk-Pedersen og Jan
Smidt, som begge har stor indsigt i fuglelivet omkring vores
rofarvand. De vil fortælle om status for fuglelivet og om deres
arbejde med at tælle fugle og registrere udviklingen. 
Foredraget vil blive ledsaget af flotte fuglefotos.

Arrangementet finder sted i klubhuset onsdag den 23. januar kl.
19.30. Der vil være te og kaffe. Tag gerne en ledsager med.

Der er ikke flere ledige pladser tilbage!!

Nyhedsbrev nr. 11

Vedligeholdelse af inriggerne
Arbejdet skrider fint fremad. Der er etableret 2 grupper, der arbejder hhv. mandag og onsdag. Ole Jannerup koordinerer indsatsen om mandagen og Jens Galatius om onsdagen. Ole og Jens har begge været på kursus i DFfR i bådvedligeholdelse, og de andre medlemmer af arbejdsgrupperne har også stor ekspertise.

Ydermere har Jens Galatius nu påtaget sig, som ny materialforvalter, at stå for den overordnede
koordinering af arbejdet med vedligeholdelse af inriggerne. Vedligeholdelsesarbejdet vil fortsat
være tilrettelagt som beskrevet ovenfor. Dejligt, at der er kommet en god løsning på det med bådvedligeholdelsen.
For at give plads til arbejdet med bådene er Iota lagt op på 3. etage. Den skal helst ikke tages i brug, da det kræver mange kræfter at få den op og ned. De øvrige 2+ kan forhåbentligt dække behovet her i vintersæsonen.

Rapportering af skader på inriggerne
Hvis der er sket/konstateret en skade på en båd, skal roerne først og fremmest søge at reparere den med det samme, når det kan ske på fuldt forsvarlig måde – det er der ikke noget nyt i.
Hvis roerne ikke selv kan reparere skaden skal den rapporteres til materialforvalteren.
Til brug for rapporteringen er der sat en rød mappe (brevordner) ind i reolen under computeren:”Skades-rapport”.

Mappen indeholder:

 • Vejledning til hvordan rapporteringen skal ske på rokort.dk og på papir.
 • Skillerum til udfyldte papir-rapporter.
 • Skillerum med tomme rapport-formularer.

I hovedsagen fungerer systemet ved, at den korte rapport i rokort.dk med det samme går videre til materialforvalteren, som derefter ser på papirrapporten i mappen og på båden og finder ud af, hvad der skal gøres.
Det er en god idé at kaste et blik på vejledningen – den er også sat op på opslagstavlen.
Ro- og kajakskolerne
Kajakskolen i foråret 2019 er fuldtegnet. Der er stadigvæk plads på inrigger-roskolen……. Husk, at den bedste tilgang til at hverve nye medlemmer er mund-til-mund metoden blandt venner og bekendte.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt sidste års 6 inriggerkaniner. Tre svar er modtaget. Der var generelt stor tilfredshed med roskolen og mentorordningen. Men, og vel ikke

helt overraskende, kan det være ret svært efter frigivelsen at komme ”rigtigt ind i varmen” i
forhold til ture på vandet. To peger på Facebook som et muligt redskab til at arrangere ture
udenfor de faste rotider. Resultatet af undersøgelsen vil indgå, når næste sæson planlægges.
Vask af duge og viskestykker
Centralkomiteen sørger for den løbende vask af viskestykker og for vask af duge efter
standerhejsning og standerstrygning. Men al anden vask af duge er altså ikke bestyrelsens ansvar.
En sømandsboss kommer forbi?
DFfR har indgået en aftale med SKAT, der gør det muligt at blive fradragsberettiget ved donationer til klubber under DFfR. Mere om denne såkaldte DFfR gavegiro kan findes på DFfR’s hjemmeside.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 26. februar 2019. Mere information herom følger.
Hilsen fra formanden
Formanden ønsker alle medlemmerne en god jul og et godt nytår. Tak til alle medlemmerne der
har bidraget til klubbens ve og vel i året der snart rinder ud.
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Tilmelding Julefrokost 2018

JULEFROKOST

Du/I inviteres hermed til at deltage i Birkerød Ro- og Kajakklubs julefrokost i klubhuset

lørdag 24. november kl. 18.30

Konceptet er gammelt og afprøvet med succes:

Traditionelt julebord. Det skal dog ikke afholde nogen fra fantasifuld fornyelse ?
Man medbringer et indslag efter eget valg til buffeten. Man kan evt. alliere sig med en anden!?

Såfremt der er for mange dubletter, tillader vi os at foreslå ændringer!
Vi sørger for brød, smør og borddækning.

Hank op i partner, ro-/kajakkammerat og tilmeld Jer (senest 18/11).

Håber vi ses til en festlig aften

Hanne & Rob Doeleman
Mobil: 26 32 34 62

PS: Drikkevarer kan medbringes eller købes i klubben.

Tilmelding til Julefrokost, lørdag d. 24. november kl. 18:30
* = obligatorisk felt


Nyhedsbrev Nr. 10

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.
Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren. Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes.

Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Standerstrygning og arbejdsdag
Formandens tale fra standerstrygningen ligger nu på klubbens hjemmeside. Fremmødet til arbejdsdagen var endog meget flot. Trods kulde, slud og regn blev alle inriggere taget udenfor og gået grundigt igennem, beplantningen blev beskåret, robassinnet blev tømt, blev renset og fik nyt vand, køkkenet blev gjort rent, vinduerne blev pudset, gulvene blev fejet, og huller i murværket blev lappet. Dagen blev dog desværre skæmmet af Jørgen Kleisdorffs grimme uheld med bl. a. tandskader til følge.

Møde om kajakroningen
Rigtigt mange af klubbens kajakroere deltog 9. oktober i en brainstorming om hvordan kajakroningen kan udvikle sig i klubben. En masse ideer kom på bordet, og disse vil der blive arbejdet videre med i den nærmeste fremtid.

Rospinning
Et motionshold med bl.a. rospinning er ved at tage form om mandagen kl 17.00. Mød bare op, eller kontakt Kirsten Høgh på kirsten.hogh@gmail.com for yderligere information.

Sociale arrangementer
Et foredrag om fuglelivet på vores rofarvand er programsat til onsdag d. 23. januar. Yderligere information følger.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerstrygning 2018. Balkontale

Kære allesammen.
Kan I huske? Kan I huske, hvordan det var ved standerhejsningen for syv
måneder siden? Der lå is på vandet. Senere forsvandt ikke bare isen, men
rigeligt meget af vandet. Og der er jo stadig lavvande på søerne. Og lige nu
er det hundekoldt, men hvepsene flyver ufortrødent rundt om ørerne på os
heroppe på balkonen.
Klimaforandringerne er over os. Det er ikke til at tage fejl af eller bortforklare.
Men heldigvis har præsident Trump jo lovet at “klimaet vender tilbage”, og det
er da betryggende at vide.
Uanset hedebølge, tørke, klimaforandringer og uanset hvad der ellers måtte
have været af genvordigheder, har vi haft en rigtig god sæson. Vi har fået
flere medlemmer. De fleste af de nye er kommet forlæns ind i klubben i deres
kække, farvestrålende kajakker, men der er også kommet en del baglæns ind
i solide, håndbyggede træbåde. Og der er blevet roet rigtig mange kilometer.
Det bliver vist sværere og sværere at bevare pessimismen hvad angår
klubbens fremtid. Så lad os være optimistiske i stedet for.
De nye medlemmer har været med til at sikre os en god økonomi, men jo
først og fremmest ny dynamik og nyt liv.
De seneste års store emne – taget, tænker vi ikke på mere, men kan blot
nyde, at det er der, at det er tæt, og at der også blev råd til andre forbedringer
i bygningen.
Vi kunne efterhånden godt bruge en større bygning. Bådene står allerede
meget tæt. Det bliver også noget af en udfordring at finde plads til vinterens
arbejde med at vedligeholde og istandsætte bådene. Vi er i gang med at se
på en løsning af pladsproblemerne bl.a. ved at installere et hejseanlæg, så
også de tunge både kan komme op på hylderne.
Men der er heldigvis også andre vinterglæder end at slibe både og installere
hejseanlæg. Der er vinterroning – og med global opvarmning og milde vintre
er der måske ekstra gode muligheder. Indendøre står motionscyklerne og
romaskinerne klar, ivrige efter at komme i gang igen. Ligeledes de andre
sære apparater inde i det bageste lokale. Og i morgen er det Store
Arbejdsdag – som foruden arbejde også byder på morgenmad og frokost.
Vi er næsten i hus med et aftenarrangement i januar, hvor et par
fugleeksperter vil fortælle om fuglelivet på og omkring vores rofarvand.
Til slut tak til alle, som har bidraget til at holde klubben i gang og humøret
oppe. Frivilligheden er som bekendt altafgørende og må aldrig bare blive set
som en selvfølge.
Mariann, til strygning klar. Stryg væk!
Hurra for klubben! Tre korte og et langt.
Formand, Carsten Nilaus Pedersen

Sidste Nyt

Der er stadigvæk ledige pladser til standerstrygningsmiddagen. Sidste frist for tilmelding er
søndag 21. oktober. Tilmelding via klubbens hjemmeside under Nyheder. Husk også
arbejdsdagen søndag 28. oktober.

Den Danske Filmskole skal lave en optagelse i forbindelse med Instruktør Jacob Møllers
afgangsfilm på Den Danske Filmskole mandag d. 22. Oktober ved Furesø Marina. Dagens
optagelser kommer til at ligge mellem kl. 08.00 – 18.00. Det vil være nogle timer iblandt disse
tider, dog er disse ikke fastsat endnu.
Der efterlyses en herre, gerne ældre der skal ro en båd med to skuespillere i. Man vil skulle være i kostume på dagen. Sejlturen kommer til at være tæt på land og man skal sejle både ind mod en lille bro ved marinaen. Derfor vil vi gerne have en mand med roerfaring som ved hvordan man manøvrerer en båd med årer. Det skal se så troværdigt ud som muligt. Rollen har ingen replikker.

Som tak for hjælpen har vi en goodiebag med lidt lækkerier i.
Så hvis der er medlemmer som kunne være interesserede i at være med i en afgangsfilm og se
hvordan sådan en film bliver til, skal de skrive eller ringe til koordinator Ronni Husmand og
gerne vedhæfte et billede af sig selv.
Furesø Roklub har også fået tilbuddet.
Ronnis mail & nr er: ronnihusmand@gmail.com  // +45 60 93 94 53