Nyhedsbrev nr. 11

Vedligeholdelse af inriggerne
Arbejdet skrider fint fremad. Der er etableret 2 grupper, der arbejder hhv. mandag og onsdag. Ole Jannerup koordinerer indsatsen om mandagen og Jens Galatius om onsdagen. Ole og Jens har begge været på kursus i DFfR i bådvedligeholdelse, og de andre medlemmer af arbejdsgrupperne har også stor ekspertise.

Ydermere har Jens Galatius nu påtaget sig, som ny materialforvalter, at stå for den overordnede
koordinering af arbejdet med vedligeholdelse af inriggerne. Vedligeholdelsesarbejdet vil fortsat
være tilrettelagt som beskrevet ovenfor. Dejligt, at der er kommet en god løsning på det med bådvedligeholdelsen.
For at give plads til arbejdet med bådene er Iota lagt op på 3. etage. Den skal helst ikke tages i brug, da det kræver mange kræfter at få den op og ned. De øvrige 2+ kan forhåbentligt dække behovet her i vintersæsonen.

Rapportering af skader på inriggerne
Hvis der er sket/konstateret en skade på en båd, skal roerne først og fremmest søge at reparere den med det samme, når det kan ske på fuldt forsvarlig måde – det er der ikke noget nyt i.
Hvis roerne ikke selv kan reparere skaden skal den rapporteres til materialforvalteren.
Til brug for rapporteringen er der sat en rød mappe (brevordner) ind i reolen under computeren:”Skades-rapport”.

Mappen indeholder:

  • Vejledning til hvordan rapporteringen skal ske på rokort.dk og på papir.
  • Skillerum til udfyldte papir-rapporter.
  • Skillerum med tomme rapport-formularer.

I hovedsagen fungerer systemet ved, at den korte rapport i rokort.dk med det samme går videre til materialforvalteren, som derefter ser på papirrapporten i mappen og på båden og finder ud af, hvad der skal gøres.
Det er en god idé at kaste et blik på vejledningen – den er også sat op på opslagstavlen.
Ro- og kajakskolerne
Kajakskolen i foråret 2019 er fuldtegnet. Der er stadigvæk plads på inrigger-roskolen……. Husk, at den bedste tilgang til at hverve nye medlemmer er mund-til-mund metoden blandt venner og bekendte.
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt sidste års 6 inriggerkaniner. Tre svar er modtaget. Der var generelt stor tilfredshed med roskolen og mentorordningen. Men, og vel ikke

helt overraskende, kan det være ret svært efter frigivelsen at komme ”rigtigt ind i varmen” i
forhold til ture på vandet. To peger på Facebook som et muligt redskab til at arrangere ture
udenfor de faste rotider. Resultatet af undersøgelsen vil indgå, når næste sæson planlægges.
Vask af duge og viskestykker
Centralkomiteen sørger for den løbende vask af viskestykker og for vask af duge efter
standerhejsning og standerstrygning. Men al anden vask af duge er altså ikke bestyrelsens ansvar.
En sømandsboss kommer forbi?
DFfR har indgået en aftale med SKAT, der gør det muligt at blive fradragsberettiget ved donationer til klubber under DFfR. Mere om denne såkaldte DFfR gavegiro kan findes på DFfR’s hjemmeside.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 26. februar 2019. Mere information herom følger.
Hilsen fra formanden
Formanden ønsker alle medlemmerne en god jul og et godt nytår. Tak til alle medlemmerne der
har bidraget til klubbens ve og vel i året der snart rinder ud.
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Tilmelding Julefrokost 2018

JULEFROKOST

Du/I inviteres hermed til at deltage i Birkerød Ro- og Kajakklubs julefrokost i klubhuset

lørdag 24. november kl. 18.30

Konceptet er gammelt og afprøvet med succes:

Traditionelt julebord. Det skal dog ikke afholde nogen fra fantasifuld fornyelse 😊
Man medbringer et indslag efter eget valg til buffeten. Man kan evt. alliere sig med en anden!?

Såfremt der er for mange dubletter, tillader vi os at foreslå ændringer!
Vi sørger for brød, smør og borddækning.

Hank op i partner, ro-/kajakkammerat og tilmeld Jer (senest 18/11).

Håber vi ses til en festlig aften

Hanne & Rob Doeleman
Mobil: 26 32 34 62

PS: Drikkevarer kan medbringes eller købes i klubben.

Tilmelding til Julefrokost, lørdag d. 24. november kl. 18:30
* = obligatorisk felt


Nyhedsbrev Nr. 10

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.
Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren. Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes.

Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Standerstrygning og arbejdsdag
Formandens tale fra standerstrygningen ligger nu på klubbens hjemmeside. Fremmødet til arbejdsdagen var endog meget flot. Trods kulde, slud og regn blev alle inriggere taget udenfor og gået grundigt igennem, beplantningen blev beskåret, robassinnet blev tømt, blev renset og fik nyt vand, køkkenet blev gjort rent, vinduerne blev pudset, gulvene blev fejet, og huller i murværket blev lappet. Dagen blev dog desværre skæmmet af Jørgen Kleisdorffs grimme uheld med bl. a. tandskader til følge.

Møde om kajakroningen
Rigtigt mange af klubbens kajakroere deltog 9. oktober i en brainstorming om hvordan kajakroningen kan udvikle sig i klubben. En masse ideer kom på bordet, og disse vil der blive arbejdet videre med i den nærmeste fremtid.

Rospinning
Et motionshold med bl.a. rospinning er ved at tage form om mandagen kl 17.00. Mød bare op, eller kontakt Kirsten Høgh på kirsten.hogh@gmail.com for yderligere information.

Sociale arrangementer
Et foredrag om fuglelivet på vores rofarvand er programsat til onsdag d. 23. januar. Yderligere information følger.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerstrygning 2018. Balkontale

Kære allesammen.
Kan I huske? Kan I huske, hvordan det var ved standerhejsningen for syv
måneder siden? Der lå is på vandet. Senere forsvandt ikke bare isen, men
rigeligt meget af vandet. Og der er jo stadig lavvande på søerne. Og lige nu
er det hundekoldt, men hvepsene flyver ufortrødent rundt om ørerne på os
heroppe på balkonen.
Klimaforandringerne er over os. Det er ikke til at tage fejl af eller bortforklare.
Men heldigvis har præsident Trump jo lovet at “klimaet vender tilbage”, og det
er da betryggende at vide.
Uanset hedebølge, tørke, klimaforandringer og uanset hvad der ellers måtte
have været af genvordigheder, har vi haft en rigtig god sæson. Vi har fået
flere medlemmer. De fleste af de nye er kommet forlæns ind i klubben i deres
kække, farvestrålende kajakker, men der er også kommet en del baglæns ind
i solide, håndbyggede træbåde. Og der er blevet roet rigtig mange kilometer.
Det bliver vist sværere og sværere at bevare pessimismen hvad angår
klubbens fremtid. Så lad os være optimistiske i stedet for.
De nye medlemmer har været med til at sikre os en god økonomi, men jo
først og fremmest ny dynamik og nyt liv.
De seneste års store emne – taget, tænker vi ikke på mere, men kan blot
nyde, at det er der, at det er tæt, og at der også blev råd til andre forbedringer
i bygningen.
Vi kunne efterhånden godt bruge en større bygning. Bådene står allerede
meget tæt. Det bliver også noget af en udfordring at finde plads til vinterens
arbejde med at vedligeholde og istandsætte bådene. Vi er i gang med at se
på en løsning af pladsproblemerne bl.a. ved at installere et hejseanlæg, så
også de tunge både kan komme op på hylderne.
Men der er heldigvis også andre vinterglæder end at slibe både og installere
hejseanlæg. Der er vinterroning – og med global opvarmning og milde vintre
er der måske ekstra gode muligheder. Indendøre står motionscyklerne og
romaskinerne klar, ivrige efter at komme i gang igen. Ligeledes de andre
sære apparater inde i det bageste lokale. Og i morgen er det Store
Arbejdsdag – som foruden arbejde også byder på morgenmad og frokost.
Vi er næsten i hus med et aftenarrangement i januar, hvor et par
fugleeksperter vil fortælle om fuglelivet på og omkring vores rofarvand.
Til slut tak til alle, som har bidraget til at holde klubben i gang og humøret
oppe. Frivilligheden er som bekendt altafgørende og må aldrig bare blive set
som en selvfølge.
Mariann, til strygning klar. Stryg væk!
Hurra for klubben! Tre korte og et langt.
Formand, Carsten Nilaus Pedersen

Sidste Nyt

Der er stadigvæk ledige pladser til standerstrygningsmiddagen. Sidste frist for tilmelding er
søndag 21. oktober. Tilmelding via klubbens hjemmeside under Nyheder. Husk også
arbejdsdagen søndag 28. oktober.

Den Danske Filmskole skal lave en optagelse i forbindelse med Instruktør Jacob Møllers
afgangsfilm på Den Danske Filmskole mandag d. 22. Oktober ved Furesø Marina. Dagens
optagelser kommer til at ligge mellem kl. 08.00 – 18.00. Det vil være nogle timer iblandt disse
tider, dog er disse ikke fastsat endnu.
Der efterlyses en herre, gerne ældre der skal ro en båd med to skuespillere i. Man vil skulle være i kostume på dagen. Sejlturen kommer til at være tæt på land og man skal sejle både ind mod en lille bro ved marinaen. Derfor vil vi gerne have en mand med roerfaring som ved hvordan man manøvrerer en båd med årer. Det skal se så troværdigt ud som muligt. Rollen har ingen replikker.

Som tak for hjælpen har vi en goodiebag med lidt lækkerier i.
Så hvis der er medlemmer som kunne være interesserede i at være med i en afgangsfilm og se
hvordan sådan en film bliver til, skal de skrive eller ringe til koordinator Ronni Husmand og
gerne vedhæfte et billede af sig selv.
Furesø Roklub har også fået tilbuddet.
Ronnis mail & nr er: ronnihusmand@gmail.com  // +45 60 93 94 53

Nyhedsbrev nr. 10

Flytning af tidspunkt for fællesroningerne
Det mørkner hurtigt, så fællesroningerne om aftenen starter allerede 16.30 i den resterende del af sæsonen.

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 27. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00. I år går vi tilbage til den traditionelle menu.

Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten  er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).

 

 

Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 28. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Møde om kajakroningen
Tirsdag den 9. oktober kl 19.00 til 21.00 afholdes møde i klubhuset om kajakroningen. Formålet med mødet er at indhøste erfaringer og ideer som baggrund for at sikre en fortsat god udvikling af kajakroningen i klubben. Tilmelding på Facebookgruppen ”Birkerød Ro- og Kajakklub-kajakroernes gruppe” eller til undertegnede. Alle er velkomne til mødet.

Udearealet
Med henblik på at få bugt med det megen vand på flisearealet i våde perioder, er der fjernet en del af græsset langs fliserne. Endvidere vil der i næste uge blive fældet et træ, der kaster for meget skygge på det nye tag.

Bådvedligeholdelse
Den nye bådvedligeholdelses-gruppe er ved at planlægge vinterens indsats. Vi vender tilbage, hvis der bliver brug for at andre assisterer med slibningen og lakeringen.

 

Nyhedsbrev nr. 9

Ændring i tidspunkt for fællesroningen om aftenen
Husk, at vi fra 1. september på aftenroningerne starter kl. 17.30 og ikke kl. 18.30. Prøv at holde
fast i mandag og onsdag aften for inriggerne og tirsdag og torsdag aften for kajakkerne.

Husk at låse døre og porte
På given foranledning er det nødvendigt at indskærpe vigtigheden af, at låse dørene og portene til bådhallen. Det er styrmanden på den sidst hjemkomene inrigger eller den sidst hjemkomene
kajakroer, der er ansvarlig for, at der er låst og slukket. Der skal selvfølgelig også være låst, når vi er på vandet. Klubbens tyveriforsikring dækker kun, hvis der er tydelige tegn på indbrud. Det er nok ikke let at liste væk med en inrigger, og markedet for en slig tyvekost er nok begrænset,
men der ligger faktisk for mange penge i let afsættelige kajakker og andet materiel.

Vedligeholdelse af inriggerne
Der har heldigvis være mange positive reaktioner på efterlysningen i sidste Nyhedsbrev efter
medlemmer, der ville indgå i den nye bådvedligeholdelses-gruppe. Udover de i sidste Nyhedsbrev nævnte (Peder Henriksen, Klaus Kornerup) har Annette Reeh, Vagn Rydahl, Niels Stubbe, Ole Jannerup og Jens Galatius meldt sig. En stor tak til alle. Og lur mig, om ikke de mest aktive inriggerroere igen vil blive indkaldt til at give en hånd med.

Vandstanden
Der skal meget til, før vandstanden reagerer på den sidste tids regn. Så pas stadigvæk på, når
bådene håndteres ved broen, ved ind- og udsejlingen fra kanalen ved Frederiksdal, og når stenen ved Kaningården passeres. Stenen er nu mærket med en rød bøje (tak til Rob).

Nummerering af pladserne i kajakstativerne
Alle kajakker er nu blevet tildelt en fast, nummereret plads i kajakstativerne. Fordelingen fremgår af en liste, der er ophængt ved rocomputeren. Husk at lægge kajakken tilbage på rette plads efter brug (som ikke nødvendigvis er den plads, du tog den fra, hvis roeren før dig ikke har forstået budskabet).

Workshop for klubbens kajakroere
Tirsdag den 9. oktober kl 19.00 til 21.00 afholdes en workshop for klubbens kajakroere. Andre
medlemmer af klubben er selvfølgelig også velkomne. Formålet vil være at få en dialog om,
hvordan vi ønsker at videreudvikle kajakroningen i klubben over de kommende år. Yderligere
information følger.

Mulige vinterarrangementer
I sidste Nyhedsbrev efterlyste bestyrelsen forslag til aktiviteter af social karakter gennem vinteren.
Der er ingen forslag modtaget, så bestyrelsen går trygt sit vinterhi i møde. Dog afholdes
standerstrygningen lørdag den 27. oktober. Invitationen følger.

Det forlyder 
at en god måde at klare ”modenmandskrisen” på er at tage en tur alle søerne rundt i kajak. Så tre medlemmer er kommet godt ud på den anden side.

Sten ved Kaningården

Jeg har nu lagt en rød bøje vest for den store sten ved Kaningården. Så må vi se hvor længe det holder.

  • foto: Rob Doeleman

Nyhedsbrev nr. 8

Økonomi og medlemstal
Klubben er i god udvikling for så vidt angår både økonomi og medlemstal. Der er nu 165 medlemmer fordelt på 72 inriggerroere, 27 seniorer, 4 passive, 44 kajakroere og 18 medlemmer der både ror inrigger og kajak. Nye medlemmer er kommet til hen over sommeren, og tre nye kajakmedlemmer med nyligt bestået eksternt IPP2 kursus er 7. august startet på en intensivt frigivelsesforløb.

Vedligeholdelse af inriggerne
Jan Sørensen har med øjeblikkelig virkning valgt at nedlægge sin funktion som bådforvalter.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Jan for den store indsats gennem årene.
Hvad gør vi så nu? Vi forestiller os en lidt større gruppe, der under koordinering af rochefen i
fællesskab løfter denne store og for klubben yderst centrale opgave. Klaus Kornerup har heldigvis givet tilsagn om at indgå i gruppen. Men der er brug for flere gode kræfter. Har du tid og lyst og hænderne bare nogenlunde struet fornuftigt på, er du mere end velkommen. DFfR tilbyder kurser i bådvedligehold, og vi betaler gerne deltagelsen i et sådant. Henvendelse til rochefen på rochef@birkeroed-roklub. dk.

Information om roningen
Husk at der på åbningsiden på rokort.dk er en rubrik, der hedder meddelelser. Her er vigtig
information at hente. F.eks at stenen ved Kaningården nu også udgør en risiko for kajakkerne, og at vi får besøg af en gruppe gæsteroere fra Lyngby Dameroklub den 9, 16 og 23. august kl 17.30.
Den lave vandstand gør bestemt ikke håndteringen af bådene ved start og slut lettere. Så udvis
venligst stor forsigtighed. Og som situationen er lige nu med bådvedligeholdelsen, kan vi ikke
garantere, som det indtil nu har været tilfældet, at større skader udbedres ”natten over”.

Ændring i reglement for opbevaring af private kajakker
Der er rift om pladserne til opbevaring af private kajakker. Derfor har bestyrelsen besluttet, at
stramme kravene. Formuleringen i det nuværende reglement om, at garanti for fastholdelse af sin plads kræver, at der er roet mindst 75 km skærpes til, at der af medlemmet skal være roet mindst 75 kilometer i den pågældende private kajak på klubbens daglige rovand.
Iøvrigt vil kajakpladserne snart blive nummererede, således at hver enkelt kajak vil blive tildelt en bestemt plads.

Mulige vinterarrangementer
Som et første tegn på efterårets komme er blishønsene begyndt at samle sig i større flokke på
søen. Kunne der være et behov for aktiviteter til vinter af mere social karakter? Forslag til
bestyrelsens behandling modtages gerne på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.