Standerhejsning og middag, lørdag d. 26. marts 18:30

Det er svært at skjule. Vinteren er nu officielt overstået og vi er gået ind i foråret.
Klare morgener med let frost indtil solen får magt, er hvad vi oplever på søen i disse dage.
Det betyder, at ro-sæsonen snart står for døren.

Standerhejsningen finder, traditionen tro, sted lørdag den 26. marts. Formanden taler kl. 15.00, og standeren hejses umiddelbart derefter. Herefter er det tid til sæsonens første rotur. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage fra kl. 15.15.

Middagen starter kl. 18.30. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for tilmelding var søndag den 20. marts. Prisen per person er 230 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen, der i år er arrangeret som en buffet fra Buffetkompaniet.  Derefter kaffe/the med lidt ”sødt”. Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.

Forpersonen for festudvalget, Jette Vestergaard, kan kontaktes på tlf. 2982 7551 for yderligere information.

Der er lukket for flere tilmeldinger

Beløbet (kr. 230.- per pers.) overføres til Nordea reg.nr 2252 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive “middag”, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

Mange hilsner og på gensyn til standerhejsningen

Eva, Anne Marie og Jette

Nyhedsbrev nr. 3 i 2022

Generalforsamlingen afholdt

Torsdag den 24. februar afholdtes den årlige generalforsamling. Mødet var rykket til Birkerød skole i det udmærkede lokale Globen, der fint rummede de 67 fremmødte medlemmer. Dirigenten Mogens Kirkeby, styrede kompetent forsamlingen gennem den lange dagsorden i god ro og orden.

Klik her for at læse Beslutningsreferatet.
(Findes også under menupunkt “Om os/Referater“)

Formanden Jon Kjeldsen kommenterede årsberetningen der var udsendt på forhånd og glædede sig her bl.a. over at det så ud til at Corona-begrænsningerne var et overstået kapitel for denne gang. Videre glædede han sig over den megen ro-aktivitet og klubbens solide økonomi, trods et væsentligt lavere kontingent end hos vores to søsterklubber; Holte Roklub og Furesøroklub.

Endeligt takkede Jon Kjeldsen det (anonyme) medlem der har doneret 100.000kr til hjælp til fornyelse af inriggerflåden.

Da kassereren Torben Gunge havde forfald på grund af corona, fald det også i formandens lod at gennemgå regnskab og budget, der begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Materialeforvalter Jens Galatius gennemgik arbejdet med bådstrategien for baglænsroningen, mens rochef Marianne Vittrup gennemgik aktivitetsplanerne for samme. Kajakchef Kell Vedsted gennemgik planerne på kajaksiden, hvor der allerede er gang i årets kajakskole.

Der var fra Vagn Rydahl fremsat forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014; Birkerød Roklub. Vagn motiverede forslaget og understregede at det på ingen måde må ses som et angreb på kajakaktiviteterne, som han selv i sin tid var med til at starte. Vagns forslag blev bakket op af flere talere, mens 3 talere argumenterede for at beholde det nuværende navn. Da forslaget er en ændring af vedtægterne skulle forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, svarende til 71 stemmer. Der blev foretaget skriftlig afstemning. 48 stemte for forslaget, mens 56 stemte imod. En stemme var blank. Forslaget var dermed faldet.

Jens Galatius forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Disse blev enstemmigt vedtaget.

Ved valget til bestyrelsen var der nyvalg til Lise Madsen og Kell Vedsted, samt genvalg til Jens Galatius. Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Jon Kjeldsen, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Marianne Vittrup, Kell Vedsted. Jens Galatius og Lise Madsen, mens
 • Allan Nygaard Pedersen og Jan-Erik Messmann er suppleanter.

Der var genvalg til revisorerne Jan Thomsen og , samt nyvalg af Rob Doeleman som revisor suppleant.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da vedtægterne foreskriver at vedtægtsændringer skal vedtages 2/3-dels flertal blandt de fremmødte, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes der således til:
Ekstraordinær generalforsamling den 17. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af vedtægtsændringer. Klik her for at læse indkaldelse.

Jens Galatius

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Plantagevej 80B, 3460 Birkerød

Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. 2. behandling af bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter (Bilag 1)
 3. Eventuelt

Ifølge vedtægterne kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

På den ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar blev forslaget behandlet første gang og enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Præsentations af ændringer i vedtægterne.

Indkaldelse til Generalforsamling, torsdag 24. februar

Hermed fremsendes indkaldelsen til generalforsamlingen i BRK den 24. februar 2022. Med indkaldelsen følger også en række bilag.

Bemærk, at generalforsamlingen afholdes på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12 og IKKE i klublokalet.

Niels Ørnbjerg, der har været kommunikationsansvarlig, udtræder af bestyrelsen. Derfor efterlyses nye kræfter til bestyrelsen der kan stå for kommunikationen. Erfaring med sociale medier vil her være en fordel.

Dagsorden
Formandens beretning
Årsrapport
Budgetudkast
Forslag til ændring i vedtægterne
Ny bådstrategi
Etablering af 75-års jubilæum fond
Aktivitetsplan for inrigger
Aktivitetsplan for kajakroning
Forslag fra Vagn Rydahl
Forslag fra Jan-Erik Messmann

Nyhedsbrev nr. 2, 2022

Nu starter kajakskolen
Introduktionsmødet til kajakskolen finder sted på søndag 6. februar kl. 10.00.  Der er i år 24 deltagere. Det fordeler sig på 16 nye medlemmer og 8 eksisterende inrigger roere, der også gerne vil ro kajak. Der skal lyde en hjertelig velkommen til alle.

Navne og logo undersøgelsen
117 medlemmer deltog, helt eller delvist, i spørgeskemaundersøgelsen om navn og logo. Af dem opgave 67 at de roede mest i inrigger, 45 i kajak, mens 5 ror mest i coastal el. sculler.

Navneændring:
På spørgsmålet om hvad klubben skal hedde var der 115 der stemte, heraf ønskede
50% at beholde det eksisterende navn,
10% stemte for at beholde det nuværende navn med tilføjelse af 2 binavne
39% ønskede at gå tilbage til navnet før 2014: Birkerød Roklub.

Nyt logo:
104 svarede på dette spørgsmål.
56% valgte et evt. nyt logo skal bygge videre på det eksisterende
46% mente at logoet gerne måtte præsentere en ny stil.

Spørgeskemaet gav 3 forskellige variationer logo der byggede på det eksisterende logo Nedenfor ser du stemmefordelingen blandt 108 der stemte

I tilfælde af et flertal for et helt nyt logo var der valg mellem to muligheder, her var der en klar præference. 89 valgte at stemme her.

Endelig blev der spurgt om man efter at have set de nye varianter alligevel foretrak det eksisterende logo. Her svarede 56 ud af 111, lig 50% at de syntes at vi skulle have et nyt logo, mens 42 (38%) ville beholde de gamle logo.

100 svarede på spørgsmålet om trøjedesign. Her valgte en overvældende majoritet at pege på dette design.

Spørgsmålet om navn og logo kommer op på generalforsamlingen den 24. februar, da der bliver stillet forslag om at ændre klubbens navn tilbage til det oprindelige navn fra før 2014, nemlig Birkerød Roklub. Spørgsmålet om klubbens navn er også relevant for behandlingen på mødet af forslaget til revideret vedtægt. Her skal der i henhold til vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal foretages endnu en afstemning.

Slut med Corona restriktioner

Nu har vi forhåbentligt hørt det sidste fra bestyrelsen omkring Coronaen. Men vi lader håndspritten stå fremme, og flytter generalforsamlingen den 24, februar til et mere ”luftigt” lokale på Birkerød Skole. Mere om dette i indkaldelsen, der sendes ud i næste uge.

Niels Ørnbjerg
3. februar 2022

Generalforsamling, torsdag d. 24. feb.

Generalforsamlingen finder i år sted torsdag den 24. februar kl. 19.00. Det er planen, at den afholdes med fysisk fremmøde, men Corona restriktioner kan betyde, at den igen i år må afholdes digitalt. Udsættelse vil ikke komme på tale.

Klubbens medlemmer kan stille forslag om optagelse af punkter på dagsordenen. Disse forslag sendes til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.  senest tre uger før generalforsamlingen, og de medtages i den endelige dagsorden i deres fulde ordlyd. Ønske om at opstille til bestyrelsen sendes også til Niels Ørnbjerg.

Nyhedsbrev nr. 15

Lucia roning
Bestyrelsen dispenserer for forbuddet mod at ro efter mørkets frembrud og der kan derfor arrangeres Lucia roning mandag den 13. december kl. 17.00.  Hvis ellers vejret er med os ror vi til Furesøbad. Inriggere, kajakker og bådebroen udstyres med lys. Efter roningen er der udendørs servering af æbleskiver og gløgg.

For kajakroere er der tilmelding via kajakroernes Facebook side. Kun vinterfrigivne kajakroere kan deltage. For inriggerroere er der tilmelding til Jens Erik Lund på jenserik@vallebona.dk eller SMS på 40251910. Sidste frist for tilmelding er 13. december kl. 12.00.

Skift på holdlederposten på onsdagsholdet
Vagn Rydahl har valgt at træde tilbage som leder af onsdagsholdet. Jan Hansen overtager posten. Velkommen til Jan, og en kæmpe tak til Vagn for hans mangeårige store indsats. Vagn fortsætter heldigvis med at arrangere ture på fremmed farvand og med at lave korttursstyrmandskurser i klubben.

Ro- og kajakskolerne i 2022
Hvis der blandt inriggerroerne er nogen som ønsker at deltage på kajakskolen i 2022 er det nu der skal rettes henvendelse til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Niels kan også kontaktes, dersom der blandt kajakroerne er nogen, der ønsker at deltage på inrigger roskolen. Her er der dog ikke det store hastværk.

Corona situationen
Smittetallene i samfundet stiger voldsomt og en ny variant har meldt sin ankomst. I klubben følger vi myndighedernes retningslinjer, og de nye retningslinjer indført 29. november giver ikke anledning til ændringer i aktiviteterne i klubben. Men når det er sagt, pas god på jer selv og hinanden, ved at følge de generelle anbefalinger omkring adfærd og hygiejne.

Bådebroen kan være glat
Bådebroen kan lejlighedsvis, og specielt i morgentimerne, være endog meget, meget glat. Pas på, og kravl om nødvendigt. For på vandet, det skal vi da……

Ændring af tiderne for reservation af inriggerne
I december og januar måned ændres reservationstiderne for inriggerne til 8.30-10.30 og 10.30 til 13.00. Dette skyldes at solen står senere op.

Ændring i bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Andersen har nu valgt at trække sig helt fra klubbens bestyrelse. En stor tak til Ole for indsatsen. Ole tog initiativet til medlemsundersøgelsen og medlemsmødet, og har således i væsentligt omfang bidraget til klubbens videre udvikling.

Nyhedsbrev nr. 13

Forslag om nyt logo
Bestyrelsen foreslår at ændre klubbens logo. Målet er at synliggøre, at klubben både har baglænsroning og kajakroning. Endvidere er det ønsket, at det fulde klubnavn skal trykkes på klubbens beklædning.

Bestyrelsen arbejder med forskellige forslag, men inddrager også meget gerne forslag fra klubbens medlemmer. Eventuelle forslag bedes sendt til kommunikation@birkeroed-roklub.dk senest d. 3. december. Efterfølgende arrangeres en afstemning blandt klubbens medlemmer med henblik på at vælge hvilket forslag til nyt logo, der skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i februar 2022. Ved afstemningen er det også muligt at stemme for at beholde det nuværende logo. I tilfælde af nyt logo vil dette successivt blive indført på klubtøj, standere, bådmærker, brevpapir, etc.

Skift på kajakchef posten
Joachim Harteg Jacobsen, har, som følge af travlhed på arbejdet, ønsket at blive erstattet på posten som kajakchef. Dette er nu faldet på plads, da Kell Vedsted har indvilget i at efterfølge Joachim. Skiftet sker allerede nu, således at Kell kan stå i spidsen for det igangsatte arbejde med at arrangere næste års kajakskole og øvrige kajakaktiviteter. Kell overtager samtidig Joachims plads i bestyrelsen. Kells medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.

Joachim skal have en kæmpestor tak for indsatsen som kajakchef gennem årene og kan med sindsro give stafetten videre. Kajakroningen i BRK er nu et langt bedre sted, end da Joachim overtog posten. Joachim vil fortsat bidrage til den videre udvikling af kajakroningen i klubben gennem instruktion og turledelse.

Corona situationen
I klubben følger vi myndighedernes retningslinjer, men indtil videre er det intet meldt ud omkring mulige restriktioner i idrætsklubber og foreninger. Men når det er sagt, pas god på jer selv og hinanden, ved at følge de generelle anbefalinger omkring adfærd og hygiejne.

Arbejdsdagen og standerstrygningen
Både arbejdsdagen og standerstrygningen gik fint. Tak til de fremmødte. Tak til fest-komiteen for et flot middagsarrangement og til Jane og Jan for de festlige bidrag til underholdningen.

Klubbens vedtægt
Et lille udvalg, bestående af Ervin Birk og Carsten Nilaus Pedersen, har haft til opgave at komme med et forslag til revision af klubbens vedtægter. Dette foranlediget af, at muligheden for at afholde generalforsamlingen digitalt skal fremgå af vedtægten. Samtidig benyttes lejligheden til at foretage andre mindre ændringer. Bestyrelsen ser nu på forslaget og udkastet udsendes senere til høring blandt medlemmerne inden endelig fremlæggelse på generalforsamlingen i februar måned.

Tilbagemelding på medlemsundersøgelse og -møde
1000 tak for jeres engagerede deltagelse i medlemsundersøgelse og -møde!

Vi håber at I, i den kommende tid, vil mærke at der er kommet ting frem, som vi alle kan have gavn af, men for nu vil vi nævne at:

– Vi arbejder videre med at se på nye bådtyper. Til foråret vil vi konkret bede nogle medlemmer om at afprøve mulige nye bådtyper, mens vi afventer resultatet af forsøgene på at få gang i scullerroningen. Når vi har et samlet overblik, vil vi slå til! Forventningen er pt at det sker i næste vintersæson.

– Der arbejdes i gruppen af kajakinstruktører intenst på at gøre ting som dels gør klubben interessant for medlemmerne (specielt nye medlemmer for hvem roning endnu ikke er blevet en fast del af hverdagen) dels fastholder entusiasmen for instruktørgruppen, som vi ser som central for afdelingen

– Vi kigger på rammerne for reservation af både, fællesroninger, mere sporty roninger, fleksibilitet (i både antal og tider) for baglænsroningen, etc.

– Vi ser ikke en ny bådvogn som relevant nu, da der foregår så mange ting som har indflydelse på pladsen i bådhallen (som er væsentlig for vores klub). Da der kan arbejdes uden om problemstillingen, afvises det at gøre noget nu

– Hvis der er ting fra forløbet som I står med energi til at gøre noget ved, og som I ikke ser som dækket af de ting vi har sat i gang, så tag fat i nogen fra bestyrelsen for en snak om hvad der kan gøres. Nogle af de på medlemsmødet fremsatte forslag er følgende:

 • Alternativer til Facebook grupperne til turplanlægning;
 • ”Kom i gang” events først på sæsonen;
 • Lancier dans;
 • Vandreture i vintersæsonen;
 • Udendørs fitness;
 • Fællesspisninger;
 • Ro spinning og gymnastik;
 • Førstehjælpskurser.

Nyhedsbrev nr. 12

Klik her for at læse Nyhedsbrev nr. 12 med information om de skærpede sikkerhedsforhold omkring roning i vintersæsonen.


Jeg skulle endvidere hilse fra husforvalter Jørgen Kleisdorff og sige, at der fint kan være plads til flere deltagere på arbejdsdagen på søndag den 31. oktober. Der er faktisk for få tilmeldte i forhold til de planlagte arbejdsopgaver. Der er start kl 10.00 med kaffe og rundstykker.
Tilmelding til Jørgen på husforvalter@birkeroed-roklub.dk eller tlf. 40 53 52 09.

Standerstrygning, lørdag d. 30. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag de 30. oktober.
Sommersæsonens sidste fællesroning starter kl. 14.30.
I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00.
Standeren stryges kl 16.30.

Middagen starter kl. 18.30. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.
Prisen: 230 kr per person for velkomstdrink med hjemmelavede snacks og en 3 retters menu.

Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Tilmelding sidste frist var torsdag den 21. oktober.
Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Formanden for festudvalget, Jette Vestergård kan kontaktes på tlf. 2982 7551 for yderligere information.


Tilmelding til Arbejdsdag, Søndag d. 31.okt. Sidste frist lørdag d. 30 oktober: