Nyhedsbrev Juni 2015

Som meddelt i en tidligere mail, dateret 3. juni, 2015, med titlen “ABS roning bliver til seniorroning”, ville den “præcise fastlæggelse af mulighederne og rettighederne blive drøftet mellem repræsentanter for roklubben og ABS roningen”. Dette er nu sket i en konstruktiv dialog mellem alle parter, og udmøntet i nedenstående skrivelse.

På nuværende tidspunkt har 12 tidlige ABS roere meldt sig ind i klubben som seniorroere. Rigtig hjertelig velkommen til disse nye medlemmer.

Seniorroning – vilkår, tilrettelæggelse, muligheder og rettigheder
Som bekendt ophører ABS-roningen med udgangen af juli 2015 og erstattes af seniorroning.

Seniorroningen vil foregå på vilkår, der ligger på linje med den nuværende ABS-roning, med følgende præciseringer – og forbedringer:

Seniorroerne vil være tilmeldt et af de to hold, onsdag eller torsdag. Man vil dog også kunne ro på det andet hold, hvis der er plads. Desuden er der seniorroning om aftenen den første tirsdag i månederne maj – september.

Ved de nævnte arrangementer har seniorroerne forrang for klubbens fuldgyldige medlemmer, dvs. at sidstnævnte kun kan ro med, hvis der er plads. Dog vil alle både naturligvis skulle være bemandet med en uddannet korttursstyrmand.

Det er mest praktisk for nye seniorroere at begynde i vintersæsonen for at få den fornødne træning inden bådene skal i vandet. Det er dog principielt muligt at melde sig ind hen over hele sæsonen.

Træningen vil blive systematiseret ved opstilling af en checkliste over hvilke færdigheder, der skal indøves. Noget vil være obligatorisk: roteknik, sikkerhed, behandling af materiellet, især i forbindelse med ombord- og ilandstigning, og brug af ro-computeren.  Andet vil være frivilligt såsom styrke- , balance- og smidighedstræning. Det selskabelige og kammeratlige islæt vil naturligvis blive opretholdt og værnet om.

Der indføres en skelnen mellem “seniorkaniner” og frigivne seniorroere. Rutinerede ABS-roere vil umiddelbart kunne frigives som seniorroere. Mindre øvede vil kunne frigives efter at have tilegnet sig de nødvendige færdigheder. Der indføres individuelle seniorkaninkort med opregning af de relevante færdigheder. Disse kort udfyldes efter hver sejlads af den korttursstyrmand, som har haft kommandoen i båden. Holdlederne afgør hvem der kan frigives.

Den nuværende sikkerhedsinstruks af 6. april 2015 for ABS-roningen vil fortsat være gældende – den vil alene blive redaktionelt tilpasset overgangen til seniorroning. Der kan imidlertid ske ændringer som led i den forestående gennemgang af klubbens reglement. Således vil bl.a. de konkrete krav i forbindelse med adgang for seniorroere til at deltage i vinterroning blive overvejet for sæsonen 2016-2017 og fremover.

En frigivet seniorroer vil, i modsætning til en ikke-frigivet, kunne ro i en båd uden tilstedeværelse af en instruktør (der skal dog altid være en korttursstyrmand ombord) og kan endvidere deltage gratis i klubbens normale roskole, der finder sted en weekend omkring 1. maj.

ABS-roere, som går over til at blive seniorroere, og som tidligere har uddannet sig som korttursstyrmænd i klubben, vil efter en konkret vurdering kunne få tildelt status som korttursstyrmænd.

Rofarvandet vil normalt være Furesøen, Vejle Sø og kanalen til slusen ved Frederiksdal. I særlige tilfælde vil der dog kunne arrangeres ture til klubbens øvrige rofarvand (Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Farum Sø) med respekt for gældende regler og restriktioner.

Seniorroere vil have adgang til klubbens generalforsamling og vil kunne indvælges i bestyrelsen samt deltage i klubbens formelle selskabelige arrangementer, med ægtefælle.

Kontingentet er fastsat til 800,- kr. om året og et indmeldelsesgebyr på 200,- kr. Nuværende ABS-roere kan inden udgangen af juli 2015 melde sig ind for resten af sæsonen (indtil standerhejsning 2016) for 600.- kr. og fritages for at betale indmeldelsesgebyr. De kan også vælge at melde sig ind som fuldgyldigt medlem. Det koster 300,- kr. i indmeldelsesgebyr og 1.500,- kr. for resten af sæsonen.

Torsdag d. 9. juli kl. 13.00, efter afslutningen af torsdagsholdets roning, vil der blive lejlighed for de nuværende ABS-roere til at stille spørgsmål og komme med forslag. ABS-formanden og roklubbens formand vil være til stede.