Nyhedsbrev 2-2015

Generalforsamlingen
Årets generalforsamling fandt sted den 4. februar 2015 med deltagelse af 37 af klubbens medlemmer. Referatet fra generalforsamlingen, beretningen for 2014, regnskabet for 2014 og det foreløbige budget for 2015 kan nu læses på klubbens hjemmeside. Alt i alt var 2014 et godt år for klubben.

Ved generalforsamlingen indtraf der en markant ændring i bestyrelsens sammensætning. Flere af de bærende medlemmer ønskede ikke genvalg. Der blev udtrykt en stor tak til Toke Allentoft, Jette Vestergård, Gunnar Hallsson og Rob Doeleman for deres store indsats gennem årene. De overdrager en velfungerende og velkonsolideret klub til den nye bestyrelse. Og de fortsætter heldigvis med at udfylde væsentlige funktioner i klubben. Jette Vestergård leder torsdags-formiddagsholdet, Gunnar Hallsson påtager sig hvervet som revisor, og Rob Doeleman fortsætter som både webmaster og kajakrochef.

Den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse har konstitueret sig med følgende ansvarsfordeling:

 • Carsten Nilaus Pedersen, formand
 • Poul Bach, rochef
 • Torben Gunge, kasserer
 • Jørgen Kleisdorff, husforvalter
 • Niels Høyer, sociale arrangementer
 • Kim Frøkjær, sikkerhed
 • Niels Ørnbjerg, sekretariat og kommunikation

Mailadresser og telefonnumre på bestyrelsens medlemmer fremgår af hjemmesiden. Se under Kontakt/Bestyrelsen. Tøv endelig ikke med at rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer med spørgsmål, forslag, ris og ros.

Den nye bestyrelses målsætning
Den nye bestyrelse har som mål at arbejde for:

 • Videreudvikling af klubben med bevarelse af en god balance mellem det sportslige og det sociale/kammeratlige
 • Udformning og gennemførelse af klare, tilstrækkelige og håndterbare retningslinier for sikkerheden for klubbens medlemmer såvel som for ABS-roerne
 • Fastholdelse og om muligt forøgelse af medlemstallet
 • Gennem en fælles indsats af alle aktive medlemmer at sikre en god vedligeholdelse af materiellet
 • Sikring af god vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen og dens faciliteter
 • Fundraising til finansiering af et nyt tag og nye vinduer
 • Fastholdelse af en sund økonomi med overskud til nødvendige reparationer og investeringer
 • Sikring af klubben som en kendt og værdsat deltager i det lokale foreningsliv
 • Videreudvikling af klubbens samarbejde med relevante myndigheder, kommunen, andre klubber og foreninger, herunder sejlklubben, DFfR, DGI, den lokale presse og publikum i det hele taget

Indbetaling af kontingent
Årskontingentet er fortsat på 1500 kr. Ved indmeldelse i klubben betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ved indmeldelse senere end 1. september betales halvt kontingent samt indmeldelsesgebyr. Opkrævning udsendes separat først i marts måned.

Den kommende rosæson
Standerhejsningen finder i år sted lørdag den 28. marts. Tilmeldingsblanketten til middagen om aftenen kommer meget snart på hjemmesiden. På samme blanket kan man også melde sig til oprydning/rengøring søndag den 29. marts. Assistance i forbindelse med forberedelse og afholdelse af middagen modtages gerne. Henvendelse herom til Niels Høyer.

Fællesroningerne på mandage og onsdage med brovagt vil fortsat være et centralt omdrejningspunkt for inrigger-roningen. Disse starter senest 8. april. Årets inrigger roskole finder sted enten 2/3 maj eller 16/17 maj. Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt på årets kajak roskole, men skolen er allerede nu overtegnet.

Inrigger materiellet er i fin stand efter vinterens bådvedligeholdelse. Tak til Jan Sørensen og medhjælpere.

Inden standerhejsningen vil der blive opsat et stativ til opbevaring af yderligere 10-12 kajakker. Hensigten er at kunne tilbyde klubbens medlemmer opbevaring af private kajakker mod betaling. Prisen er fastsat til 750 kr om året. I første omgang vil pladserne blive tilbudt klubbens nuværende medlemmer. Er du interresseret i en plads så kontakt kajakrochefen, Robert Doeleman. Retningslinier for dette nye tiltag er under udarbejdelse.

Iøvrigt er aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside et meget udmærket redskab til at få et overblik over igangværende og planlagte aktiviteter.

Onsdags- og torsdags- formiddagsholdene er så godt som fuldt optaget. Vi overvejer derfor muligheden for at starte et tirsdags-formiddagshold. Er der mon blandt klubbens instruktører en eller flere, der kunnne tænke sig at stå for ledelsen af et sådant hold? Kontakt venligst rochefen, Poul Bach.

Hvervning af nye medlemmer
Alle erfaringer viser, at vores nye medlemmer primært hverves gennem mund-til-mund metoden. Så spred venligst det glade budskab om hvor godt det er at ro på vores rofarvand.

Niels Ørnbjerg

 1. februar 2015