Nyhedsbrev nr. 9, 2020

Corona retningslinjerne
Hverken DFfR eller DGI er kommet med nye udmeldinger. Derfor er klubbens nuværende Corona retningslinjer fortsat gældende.

Nyt om baglænsroningen
Eftermiddagsroningerne tirsdag og fredag er igen at finde på oversigten på hjemmesiden over faste, åbne roninger. Fredag eftermiddag er kagespisning et ikke uvæsentligt element. Roskolen med 5 deltagere har været uheldig med dårligt vejr. Men der fortsættes efter ferien. Bådreservationssystemet fortsætter, i det mindste indtil videre.

Nyt om kajakroningen
Årets kajakskole med indtil videre 8 tilmeldte starter i weekenden den 15/16 august. Efterfølgende ros der hver tirsdag og torsdag aften. På disse tidspunkter skal alle klubkajakkerne være til rådighed. I løbet af sæsonen har vi sagt velkommen til 9 nye kajakmedlemmer med tidligere kajakerfaring. Fællesroningerne onsdag aften genoptages fra starten af august måned med tilmelding via Facebook siden.

Søndagsroning med kaffe og rundstykker
Hvad med at starte deltagelsen i søndagsroningen kl 10 med kaffe og rundstykker fra  kl 9 – 10? Første gang søndag 2. august. Anden gang 13. september. Tilmelding til kaffen og rundstykkerne til Kirsten Høgh på  kirsten.hogh@gmail.com senest lørdagen før. Prisen er 20 kr. Eventuelt overskud går til klubkassen. Betales på MobilePay til 30832582.

Fejlmelding
Husk venligst at melde om skader og tabt materiel, f.eks luger på kajakkerne, under brug af funktionen hertil på rokort.dk.

BRK/Niels Ørnbjerg 25. juli 2020

Nyhedsbrev nr. 8, 2020

Nu åbnes der endnu mere op
Nu åbnes der endnu mere op for roningen i BRK. Men fortsat efterleven af myndighedernes og idrætsorgansationernes anbefalinger omkring afstand, håndhygiejne og adfærd iøvrigt er af stor betydning. Og husk, det er op til hvert enkelt medlem at beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet.
Med udgangspunkt i nye anbefalinger fra DFfR og DGI har bestyrelsen udarbejdet ændrede BRK specifikke retningslinjer. På nogle punkter er meget lidt ændret, på andre punkter er meget ændret. De ændrede generelle retningslinjer og de ændrede retningslinjer for inriggerroning, kajakroning, reservation af både og rengøring af inriggerne er vedhæftet. Endvidere er reglerne for lån/leje af lokalerne også blevet opdaterede. Disse findes på hjemmesiden. De helt væsentlige ændringer er som følger:

Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.

Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.

Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.

Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.

Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader.

Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

Nyt om baglænsroningen for fuldgyldige medlemmer
Fællesroningerne genoptages, indtil videre uden brovagter og finder sted som aftenroninger kl. 18.30 mandag og onsdag og som søndagsroning kl. 10.00. Både styrmænd og ikke så aktive medlemmer opfordres til at deltage.
Systemet med at kunne reservere inriggerne og coastalbådene fastholdes med mindre justeringer. Roskolen vil blive gennemført, men tidspunktet og formen er ikke endeligt fastlagt. Der er på nuværende tidspunkt 5 tilmeldte samt 2 seniorroere, der ønsker at overgå som fuldgyldige medlemmer. Mere herom vil følge.

Nyt om seniorroningen
Seniorroningen forventes genoptaget inden så længe, og deltagerne på de to hold vil høre nærmere fra deres respektive holdledere.

Nyt om outriggerroning
Der er klargjort 3 singlescullere og en dobbeltsculler. Et nyt medlem er kommet igang, og flere af klubbens eksisterende medlemmer har udvist interesse. Instruktionskapaciteten er for tiden begrænset, men kontakt rochefen hvis interresseret.

Nyt om kajakroning
Der er kommet godt gang i både fællesroning (onsdage) og teknikroning (tirsdage). Tilmelding sker via Facebook siden. Begrænsningen på antallet af deltagere på fællesroningerne er ophævet, men meld alligevel til. Kajakskolen er udskudt til august/september med start i weekenden 15/16 august. Fem nye medlemmer er på et ”fast-track” forløb frem mod frigivelse på baggrund af deltagelse i eksternt EPP2 kursus.

Nyt om bådebroen
Gummilisten på den ydere del af broen er nu lavet. Der er imidlertid konstateret råd under gummilisten flere steder. Der følges op herpå.

Sankthansarrangement
Dette arrangement gennemføres ikke i år. Antallet af forventede deltagere ville langt overstige hvad der er lovligt.

Nyhedsbrev Nr. 7, 2020

Nu åbnes der mere op
Nu åbnes der op for mere roning. Fra mandag d. 18. maj kan der ros i alle bådtyper. Husk stadigvæk på de generelle regler om adfærd og hensynstagen til hinanden i en coronatid. Omklædningsrum og badefaciliteter samt førstesalen i klubhuset må fortsat ikke anvendes.
Tag hensyn og giv plads til hinanden både i bådhallen, på forpladsen og på broen. Vent til det bliver jeres tur, da der er en begrænsning på 10 personer disse steder. Husk fortsat, at det er op til den enkelte roer at takke ja eller nej til disse nye muligheder.
Brugen af rocomputeren til turregistrering er nu tilladt. Brug engangshandsker.
De justerede generelle retningslinjer er vedhæftet. Disse retningslinjer, såvel som de andre nu justerede retningslinjer bliver endvidere ophængt i klubhuset og er at finde på hjemmesiden.

Nyt om baglænsroningen
På baggrund af nye anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport ændres retningslinjerne for baglænsroningen fra og med 18. maj. Der må fremover ros i alle bådtyper, og der må etableres faste rohold på op til 10 medlemmer, indenfor hvilke man må ro i alle tænkelige kombinationer.
Det er op til medlemmerne at styre oprettelsen af, og roningen indenfor, disse rohold. Frigivne seniorroere kan godt deltage. Men seniorroningen i traditionel forstand og fællesroningerne er fortsat indstillet indtil videre, og det er uvist, om roskolen kan gennemføres. Der er faktisk kommet enkelte nye tilmeldinger.
De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”. Retningslinjerne for rengøring af bådene er uændrede.
Coastalbådene og scullerne må selvsagt også fortsat benyttes.
Som det fremgår nedenfor, vil der være fælles kajakroning hver onsdag aften. Der vil være behov for at udvise fleksibilitet omkring de tidspunkter, hvor kajakroningen indledes og afsluttes, så vi stadig overholder alle regler for afstand og antal personer samlet på samme tid.

Justerede regler for reservation af både
Generelt er erfaringerne med brug af reservationssystemet i Rokort gode. Men med mange reservationer bliver det hurtigt uoverskueligt, når der skal reserveres en tur. Vi begrænser derfor reservationerne til højst 3 og kun to uger frem.
Vi beder om at dette respekteres, så vi undgår for lange uoverskuelige reservationslister. De justerede regler for reservation af inriggerne m.fl. er vedhæftet.
Book bådene, så der er mindst 10 minutter mellem hver afgang for at undgå for mange personer samlet på samme tid.

Nyt om kajakroningen
Retningslinjerne for kajakroning er ændrede derhen, at klubbens svømmeveste, sprayshirts og paddleflows nu skal afvaskes i sæbevand efter brug. Materiale til dette er stillet frem. Iøvrigt gælder rotationsprincippet fortsat. De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”.

Kajakskolen er udsat til at begynde i august med et mere intensivt forløb. Deltagerne er blevet kontaktet direkte. Der starter enkelte nye medlemmer, der tidligere har bestået EPP2 eksamen hos anden udbyder.

Fællesroning i Kajak
Der etableres fællesroning i kajak hver onsdag aften med start 20. maj. Der er tilmelding via Facebook eller ved at kontakte kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk eller turlederen. Der må maksimalt være 10 deltagere. På fællesroningerne er der en turleder, som vælger turen, og som eventuelt aflyser turen på grund af vejret. Der startes kl 18.15 med forventet hjemkomst til klubben senest 20.30. Mød op omklædt og husk at medbringe skiftetøj.

Nyt om langtursprogrammet
Situationen følges fortsat, men indtil videre er Kastrup/Dragør turen den 18/5 aflyst. Hvis andre ture påtænkes gennemført, vil de blive annonceret via et nyhedsbrev.

Reparation af bådebroen
En mindre skade på bådebroen vil blive udbedret 12. juni mellem kl. 8 og 12. Det skulle ikke give problemer for roningen denne formiddag.

Medlemssituationen
Klubben har 180 medlemmer. Tak til alle medlemmer for den store loyalitet.

Nyhedsbrev Nr. 6-2, 2020

Vi afventer fortsat nyt fra Dansk Forening for Rosport  som baggrund for eventuelle ændringer i de gældende retningslinier. Men indenfor rammerne af gældende retningslinier, har Torben Gunge sat sig i spidsen for følgende initiativ:

I fortsættelse af nyhedsbrevet for en uge siden kan vi oplyse, at der nu er dannet i alt 7 inriggerhold, hver bestående af 3 roere, som ror fast sammen på tidspunkter de enkelte hold aftaler.

Yderligere 2 styrmænd har meldt sig til at stå for hver sit 3-mandshold, og i mindre omfang vil de allerede dannede hold kunne omorganiseres, så der derved bliver frigivet styrmænd til yderligere et antal både.

Vi kan således tilbyde, at et mindre antal roere kan blive del af sådanne nye 3-mandshold.

Tilbuddet gælder alle, inklusive Senior-roerne, og omfatter typisk en til to ugentlige roninger.

Det er som sagt et fast hold man deltager på, så der forventes mødepligt til de i fællesskab aftalte tidspunkter, som afhængig af styrmanden kan blive aften og/eller weekend. Ligeledes skal klubbens regler vedrørende brug og rengøring af materiellet som beskrevet i Nyhedsbrev nr. 5 af den 24. april – og som også opslået i klubhuset – respekteres.

For at komme i betragtning til ovenstående skal man melde sig til Torben Gunge (kasserer@birkeroed-roklub.dk). Pladser bliver  tildelt efter et ”først til mølle” princip, så du opfordres til snarest muligt at tilmelde dig, hvis du er interesseret i deltagelse.

Systemet til reservation af både har klart vist sin berettigelse. Husk dog, at man kun kan reservere 1 uge frem, d.v.s. 7 dage.

Nyhedsbrev nr. 6-1, 2020

Uge 1 efter åbning 
Der er indtil videre etableret 5 inrigger-hold, der har påbegyndt roningen, og der er kommet gang i kajakroningen, dog helt overvejende roning i private kajakker.
Det er indtrykket, at procedurerne i bådhallen og omkring rengøring/afspritning fungerer.

Hvis der mangler sprit, handsker, klude eller andet, kontakt husforvalter Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.  Kontakt Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk hvis der er uklarhed omkring procedurerne, etc. Kludene til rengøring af bådene er engangsklude, og skal efter brug smides i den store affaldscontainer ved indgangen.

Vi er blevet kontaktet af enkelte medlemmer omkring muligheden for at komme på et inriggerhold. Hertil kan siges, at en korttursstyrmand  jo er nødvendig. Det er helt afgørende, at ingen styrmand skal føle sig presset til at melde sig på banen. Men hvis der er styrmænd, der ønsker at stå for et 2+inriggerhold til en eller flere ugentlige roninger, kan der rettes henvendelse til Torben Gunge på kasserer@birkeroed-roklub.dk.

Vi har fået stillet forsigtige spørgsmål om muligheden for at lempe på visse af restriktionerne. Svarene har været et klart nej. Det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Det kan give stof til eftertanke, at hverken Furesø Roklub eller Holte Roklub, ifølge deres hjemmesider, har åbnet for inriggerroning. Så pas på Jer selv og hverandre.

Den eneste tilmeldte til inrigger-roskolen er en meget erfaren inrigger- og scullerroer. Vedkommende starter som scullerroer i løbet af maj måned.  Om der senere vil blive gennemført en roskole afhænger så af, om der kommer tilmeldinger og af udmeldingerne fra Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Som før skrevet starter kajakskolen tidligst 10. maj. Vi kæmper stadigvæk med om/hvordan læringsmålene kan nås i lyset af 2 meter reglen. I løbet af maj måned starter der nye allerede erfarne kajakroere. Disse skal lige vise, at de mestrer selv- og makkerredningerne og en effektiv fremadroning, inden de slippes løs.

En stor task til medlemmerne for udvist solidaritet overfor klubben i en svær tid. Der er kun ganske få, der endnu ikke har betalt kontingent. Det kan nås endnu med sidste frist torsdag før Store Bededag. De nuværende regler og retningslinjer gælder til og med 10. maj. Vi følger udviklingen, og tilpasser vores regler og retningslinjer i lyset af udmeldingerne fra myndigheder, DFfR og DGI.

Nyhedsbrev nr. 5, 2020

Klubben åbner igen – i begrænset omfang
Lørdag d. 25. april 2020 åbner vi igen for adgang til klubhuset og til ro-aktiviteter, men under strikte begrænsninger og forsigtigheds foranstaltninger.
Der er udarbejdet generelle retningslinjer for al roning; særlige retningslinjer for roning i inrigger, sculler og coastal; vejledning i rengøring af disse bådtyper samt specifikke retningslinjer for roning i kajak.
De vil også være at finde i klubhuset.
Medlemmerne bedes sætte sig grundigt ind i reglerne og ikke mindst overholde dem.
Roning i kajak, singlesculler og ener-coastal vil uden de helt store problemer kunne ske med respekt for det overordnede råd fra sundheds myndighederne om fysisk afstand. Det kan inriggerroning ikke. Dansk Forening for Rosport har imidlertid vurderet det som forsvarligt af fravige dette råd under nærmere angivne omstændigheder. Klubbens bestyrelse har ikke følt sig kaldet til at være mere restriktiv end DFfR. Vi har jo hele tiden haft den linje, at vi følger myndighedernes og idrætsorganisationernes anvisninger.
Man bør tænke sig godt om, før man går i gang med inriggerroning, som uundgåeligt i en eller anden grad indebærer øget smitterisiko for en selv og andre. Og man skal følge retningslinjerne til punkt og prikke. Hvis dette ikke sker, kan der igen blive lukket for inriggerroning.
Retningslinjerne er baseret på følgende principper og grundregler:
Personligt ansvar som roer for eget helbred og overfor andre – Er man i tvivl, så anvend et forsigtighedsprincip
Strikse hygiejneregler
Roning i faste teams på op til tre personer
Grundig rengøring af både og materiel efter turen
Ingen indendørs aktiviteter – ud over at tage både ud og ind af bådhallen.

Seniorroningen
Seniorroningen kan ikke opretholdes i denne periode i noget, der bare ligner det kendte format. I stedet kan vi tilbyde, at seniorroere kan ro én gang ugentlig når som helst , naturligvis med respekt for de retningslinjer, der gælder alle andre inriggerroere. Bl.a. skal der jo altid være en korttursstyrmand ombord.

Svømmeerklæringen
For at minimere smitterisikoen springer vi i første omgang underskriften på svømmeerklæringen over. Nye medlemmer har ”underskrevet” på indmeldelsesformularen og for øvrige medlemmer må den fra sidste år gælde. Når svømmehallerne åbner, ville det nok være en god ide lige at få bekræftet overfor sig selv, at man stadigvæk kan klare svømmekravet.

Kajakskolen
Denne kommer tidligst igang 10. maj. Vi skal nok holde en tæt kontakt til de forståeligt nok lidt utålmodige nye medlemmer.

Nyt om langtursprogrammet
Vagn Rydahl meddeler følgende: 2-dages-turen for de gråhårede er nu faldet på plads. Det bliver mandag den 3. og 4. august. Vi tager til Odsherred på den måde, at vi låner både i Nykøbing Sjælland’s Roklub og har lejet en hytte, Ejnersbo, der ligger i Ellinge Lyng på den anden side af Odsherred. Hyttens størrelse og indretning svarer nogenlunde til Skovhytten i Nivå. Corona-situationen kan jo gå begge veje fra nu til august. Turens gennemførelse er naturligvis afhængig af, at den kan gennemføres forsvarligt, også i forhold til Corona-situationen til den tid.

Reservation af båd.
Vi ved efterhånden alle, hvad ordet hudsult betyder. Men i de retningslinier, der blev udsendt tidligere idag, har vi måske nok undervurderet graden af rosulten i klubben. Det indtryk har vi fået på baggrund  af en række  tilbagemeldinger fra flere inriggerroere.

Vi indfører derfor et system på rokort.dk til reservering af 2+ inriggerne. Vedhæftet denne mail findes retningslinien samt en instruktion til systemet. I skal IKKE udskrive båden, I skal reservere den.  Indtil videre indføres ikke et tilsvarende system for kajakkerne, da vi tror, at antallet slår til. Måske får du ikke lige din foretrukne kajak, men det går jo nok endda.

Husk, som det før er blevet udtalt, vi asfalterer vejen mens vi kører på den. Vi vil løbende vurdere, om retningslinierne giver mening, og justere hvor nødvendigt. Og justeringerne kan jo gå begge veje, afhængig af presset på bådene, vores alles adfærd, udmeldingerne fra DGI og DFfR, og udviklingen i det omgivende samfund iøvrigt.

Igen, pas på Jer selv og hinanden, ikke mindst på dem af os, der på grund af f.eks alder befinder sig i risikogruppen.  


Nyhedsbrev nr. 4, 2020

Begrænset åbning for roning
Idrættens hovedorganisationer, DIF og DGI, har i dag ændret deres vejledninger om mulighederne for genoptagelse af idrætsaktiviteter.  Der er tale om ganske detaljerede bestemmelser, som kan ses på de respektive hjemmesider (dif.dk og dgi.dk).
Blandt anbefalingerne er den velkendte grundregel om, at der skal holdes en afstand på to meter til andre personer. Dette ville jo udelukke genoptagelse af inriggerroningen og andre bådtyper, hvor der er mere end én person ombord.
Dansk Forening for Rosport har imidlertid efterfølgende også ændret sine anbefalinger, se hjemmesiden www.roning.dk.  Heri hedder det bl.a., at man i rosporten ikke kan indfri afstandskravet, men der fortsættes “Det skønnes dog, at anbefalingen om to meters afstand er forsvarlig at fravige under roning på åbent vand i mindre både”. Det hedder videre, at DFfR anbefaler, at roklubber i begrænset omfang kan sende deres medlemmer på vandet fra d.d.  Det gælder singlesculler, dobbeltsculler, to åres inrigger og coastalbåde.
Herefter følger en lang række råd, retningslinjer og forsigtighedsregler. Især for så vidt angår inriggerroning vil der være tale om ganske omfattende foranstaltninger (rengøring mv.) før man på sikker vis kan gennemføre en rotur.
Bestyrelsen har allerede forberedt udkast til klubspecifikke retningslinjer og påbegyndt praktiske foranstaltninger i forventning om en mulig genåbning.
De klubspecifikke retningslinjer vil nu blive gennemarbejdet og færdiggjort i lyset af
idrætsorganisationernes anbefalinger. Dertil kommer, at der er en hel del praktiske hjælpemidler, plakater mv. i klubhuset og bådhallen, som skal være helt på plads, før vi kan gå i gang. 
Der vil blive informeret om tidspunkt og regelsæt for genoptagelsen af roningen i et nyhedsbrev i nærmeste fremtid.

Kontingentindbetaling
Det store flertal af medlemmerne – i skrivende stund 157 – har betalt kontingent, selvom klubben jo ikke har haft meget at tilbyde. En stor tak for udvist solidaritet i en svær tid.  Vi har begrundet håb om, at omkring 20 yderligere vil indbetale inden sidste frist, som er primo maj. Og vi kan vel stadig håbe på nye medlemmer i løbet af sæsonen.