Corona Nyt

Låsesystemet er nu deaktiveret indtil videre for alle andre end bestyrelsen. Medlemmer, som har brug for at komme ind i bygningen (f.eks for at hente en privat kajak hjem), kan henvende sig til en af bestyrelsens medlemmer.

BRK lukker midlertidigt ned på grund af coronavirus

Som bekendt fremlagde statsministeren og regeringen i går et sæt stærke og indgribende anbefalinger, som skal begrænse og hæmme udbredelsen af coronavirus i befolkningen.   Idrætsorganisationerne DIF og DGI har straks fulgt op med specifikke opfordringer til medlemsorganisationer og klubber.

Organisationerne opfordrer til, at man frem til udgangen af måneden indstiller al idrætsaktivitet både udendørs og indendørs. Dette er et drastisk skridt, som strider imod idrættens normale mål om netop at bringe folk sammen, men det er også et nødvendigt bidrag.  DIF’s og DGI’s hjemmesider indeholder nærmere forklaring, argumentation og anvisninger.

Vores klub vil naturligvis følge disse opfordringer.  Det indebærer, at alle klubaktiviteter lukkes ned marts måned ud. En forlængelse herudover kan næppe udelukkes, men det vil vise sig.

Medlemmerne opfordres til at afstå fra at benytte klubbens materiel og faciliteter i denne periode.

Meget beklageligt betyder dette også, at vi må aflyse standerhejsningsceremonien lørdag d. 28. marts og arbejdsdagen søndag d. 29. marts. 

Endelig aflyses også standerhejsningsmiddagen lørdag aften, da den ville indebære, at et større antal mennesker skulle opholde sig tæt sammen i flere timer. En buffetmiddag udgør derudover en ekstra stor risiko. Medlemmer, som har tilmeldt sig middagen, kan få pengene tilbage ved at sende en mail til kasserer@birkerod-roklub med oplysning om bankkontonummer.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Carsten Nilaus Pedersen

Nyhedsbrev nr. 2, 2020

Generalforsamling
Generalforsamlingen fandt sted onsdag d. 26. februar med deltagelse af ialt 43 medlemmer af
klubben. Formandens beretning for 2019 blev godkendt, og det samme var tilfældet med regnskabet for 2019 og det foreløbige budget for 2020, inklusive kontingentsatserne (regnskab og budget er tidligere udsendt til alle medlemmer). Klubben er helt bestemt i en god gænge. Dog kan rekrutterings udfordringer på inriggersiden, kombineret med den relativt høje gennemsnitsalder på medlemmerne, på sigt udgøre en udfordring for klubben.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside.

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil snarest blive udsendt. Sidste frist for indbetaling er d. 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren – og for klubben i det hele taget. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Sæsonstart
Standerhejsningen finder sted lørdag d. 28. marts kl 15.00. Der er åbent for tilmelding til
standerstrygningsmiddagen. Der er arbejdsdag søndag d. 29. marts med start kl 9.00. Her er der ikke tilmelding.

Reglement og romappe
Baggrunden for opdateringen af reglement og romappe kan læses i referatet fra
generalforsamlingen. Høringsfristen er udløbet. Bestyrelsen lægger nu sidste hånd på reglement og romappe, så de er klar ved sæsonstart. Tak til alle I medlemmer, der har bidraget med konstruktiv kritik. Alle vil have rigtigt godt af at studere indholdet.

Kajakmappen
Udkastet til en kajakmappe, som jo er en nyskabelse, går nu i en høringsfase med sidste frist for
kommentering d. 20. marts. Udkastet kan rekvireres ved henvendelse til kajakchefen på
kajakchef@birkeroed-roklub.dk. efter d. 5. marts. Mappen færdiggøres efterfølgende, således at
denne også er klar til sæsonstarten.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen. Indtil videre er der kun én
tilmeldt. Bestyrelsen tager initiativ til annoncering af roskolen i lokale medier. Men spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Check af private redningsveste
Det er klubbens ansvar at gennemføre et årligt check af redningsvestene, herunder også de
private. Så I med private redningsveste skal rette henvendelse til Jens Erik Lund eller Vagn Rydahl.
Nu hvor vi er ved det med redningsvestene. Veste, hvor lynlåsen er gået op, skal lægges i kassen
under arbejdsbordet i bådhallen. De kan faktisk godt repareres og de koster immervæk 800 kr
stykket.

Mulighed for at øve kajakredninger
Der er stadigvæk ledige pladser på ”redningsholdet” 15. marts i Trørød svømmehal. Dette er et
rigtig god tilbud til alle. Se opslaget på facebook eller kontakt kajakchefen.

Nyhedsbrev nr. 1 – 2020

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen onsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og dagsordenen er udsendt.

Regnskab 2019

Forløbigt budget 2020

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. Sidste frist for indbetaling er den 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Reglement og romappe
Bestyrelsen har revideret reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal, og en
kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Et udkast til reglement og romappen er nu udsendt til høring blandt klubbens instruktører med svarfrist søndag d. 1. marts. Andre medlemmer, som måtte ønske at kommentere, kan rekvirere dokumenterne ved henvendelse til formanden på formand@birkeroed-roklub.dk . Her vil svarfristen ligeledes være d. 1. marts.

Klubben er bestemt ikke gået i dvale
Foredraget om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og om hvordan kommunen plejer og
forvalter området, blev afholdt d. 29. januar. Arrangementet var lidt af et tilløbsstykke med 55
deltagere.

Søndag d. 26. januar blev der afholdt en arbejdsdag med fokus på vedligeholdelse af klubbens
glasfiberbåde. Det blev en lærerig dag med fokus på My og Eta. Der planlægges en tilsvarende dag for kajakkerne senere på foråret.

Fliserne foran portene til bådhallen er nu rettet op. Hermed vil det være lettere at få kørt
bådvognene ud. Dette skal dog ikke give anledning til ræs på forpladsen. Hejseværket til inriggerne har fået tilført flere kræfter så op- og nedtagning af bådene nu skulle gå lettere, og
bådvedligeholdelsesgruppen arbejder støt videre med reparation og vedligeholdelse af inriggerne.

Vinterroningen har været flot i år. Vejret har jo også været med os, men mange nye inrigger-
vinter-roere er heldigvis kommet til. Indtil dags dato er der roet 6544 km af 64 roere. Sidste år var der tilbagelagt 6000 km ved vintersæsonens afslutning.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen (for at sige det mildt). Spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Idrætskurser i Region Hovedstaden
Alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden tilbydes gratis deltagelse i en
række for os roere meget relevante kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Kurserne i førstehjælp kan varmt anbefales.

Opretning af fliser foran portene til bådhallen

På grund af arbejdet med opretning af fliserne foran portene til bådhallen vil roning ikke være mulig 16, 17, 18, 19, 20 januar.

Arbejdet med at rette fliserne op foran portene til bådhallen vil desværre først være færdigt tirsdag morgen.

Generalforsamling, onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80b, onsdag den 26. februar kl. 19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.
  • Aktivitetplan for 2020.
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.


Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end onsdag d. 5
februar 2020.
Den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, Claus Munk Mikkelsen, Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg) er ikke på valg.
Vibeke Weigelt er udtrådt af bestyrelsen.
Joachim Harteg Jacobsen opstiller.

Dagsordenen, det reviderede regnskab for 2019 og forslaget til 2020 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Carsten Nilaus Pedersen, formand

Foredrag om Vaserne, onsdag d, 29. januar kl. 19:30

Vi får besøg af Stig Englund, biolog i Rudersdal Kommune, som vil fortælle om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Natura 2000 er et netværk af de vigtigste naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I Ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Øl og vand kan købes.

Der er helt udsolgt nu.

Nyhedsbrev nr. 11

Foredrag om Vaserne
Den 29. januar 2020 kl. 19.30 kommer biolog i Rudersdal Kommune, Stig Englund, og fortæller om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000 er et netværk af de vigtigste
naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Tilmelding kan ske fra 1. januar på hjemmesiden. Ægtefæller er velkomne.

Grødebeskæring
Vandskiklubben har nu foretaget grødebeskæring på den strækning, hvor afstanden mellem bredvegetationen og vandskibanen har været mindst i år. Grødebeskæringen vil blive gentaget til foråret, og vi må så håbe på, at effekten er så stor, at problemet minimeres.

Standerstrygning og arbejdsdag
Begge arrangementer gik fint med stor deltagelse. Formandens tale ved standerstrygningen kan læses på klubbens hjemmeside. Og såvel klubhuset som dets omgivelser er nu klar til at møde vinteren. Formiddagsholdene har også holdt sæsonafslutning. Sociale aktiviteter fylder heldigvis meget i klubben.

Ny kajak
Der er anskaffet en ny kajak. Denne gang er der tale om en kajak til store roere. Det betyder, at klubben nu kan tilbyde medlemsskab til roere i alle størrelser.

Vinterroning
Vi prøver at holde fast i søndag kl. 10 som tidspunkt for fællesroning. Kajakroerne skal huske tørdragten.

Forbedringer i klubhuset
Der er monteret nye døre i køkken og depotrum. I den forbindelse har vi valgt at fjerne låsen fra
køkkendøren indtil videre. Samtidig er der kommet systemlås på depotdøren, der nu kan låses op med samme nøglebrik som anvendes til de andre døre. Hvis du har et stort behov for at have adgang til depotet, og ikke allerede fået besked om at du har adgang, så kontakt Jens Galatius på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk eller ring på tlf: 2617 1826.  

Kajak- og roskolerne
Der er foretaget en tilfredshedsundesøgelse blandt deltagerne i kajakskolen og deltagerne og instruktørerne på roskolen. Tilfredsheden var generelt højt blandt deltagerne. Så vi lægger ikke op til store ændringer. Instruktørerne ønsker en mere klar beskrivelse af ”pensum” og kravene omkring frigivelse. Deltagerne i undersøgelsen vil få sendt flere detaljer.
Kajakskolen 2020 er fuldt besat med flere på venteliste.

Reglement og romappe
Bestyrelsen er igang med at revidere reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal. En kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Der vil senere i processen blive indlagt en høringsfase, således at alle medlemmer vil få en mulighed for at give deres mening til kende.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i 2020 vil blive afholdt onsdag 26. februar.

Bådvedligeholdelse
Med indgangen til vintersæsonen er sæsonen for bådvedligehold startet. Det betyder lidt gener for alle, da vi har brug for gulvpladsen i venstre side af bådhallen til den båd vi er i gang med at vedligeholde. IOTA er sat op på øverste hylde på bådstativet ved robassinet, og er derfor svært tilgængelig. Det har frigjort en bådvogn.
 
EPSILON er første båd der har været under behandling. Den har fået nye bundbrædder for og agter, samt en ny bundprop. Så nu er den mere stabil at færdes i og holder tæt. Den har desuden fået repareret en del småskader udvendigt, der ser ud til at være opstået under håndteringen ned i og op af vandet, samt når den har ligget ved bro. Desuden er årebladene malet. EPSILON er nu frigivet til roning igen.
 
ZETA er næste båd der kommer under behandling. Også her står den på nye bundbrædder for og agter og et nyt ror. Endelig skal den have repareret skrammer.
 
Har du lyst til at arbejde med vedligeholdelse af vore både af glasfiber?
I starten af næste år vil vi arbejde med vedligeholdelse af scullerne, så de kan stå flotte til den nye sæson. Det betyder, at vi skal arbejde med glasfiber. Har du lyst til at deltage i denne bådvedligeholdelse, er du meget velkommen til at melde dig. Har du erfaring med arbejdet med glasfiber, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt materialeforvalter Jens Galatius på e-mail  eller ring på tlf: 2617 1826.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg