Formandsskifte i klubben

Klubbens formand siden februar 2015, Carsten Nilaus Pedersen, er trådt tilbage som formand og medlem af bestyrelsen. I overensstemmelse med Vedtægternes § 9, Stk.1. har bestyrelsen suppleret sig ved at optage Ole Steen Andersen som medlem. Bestyrelsen har videre konstitueret sig med Ole som ny formand. 

Carsten Nilaus Pedersen
Ole Steen Andersen

Carsten udtaler:
“Det har været en stor fornøjelse af være formand for Birkerød Ro- og Kajakklub. Vi har haft seks gode år med fremgang i medlemstal og en solid økonomi; vi har fået et nyt tag på klubhuset og mange andre forbedringer af vores lokaler, udstyr og materiel. Klubbens regelsæt er blevet bragt up to date. Og det har altsammen kun været muligt takket være en kæmpestor frivillig indsats i klubbens ledelse, hos instruktører, holdledere og medlemmerne i det hele taget.

Det er ærgerligt, at coronaen forhindrede os i at holde generalforsamling i februar. Her ville jeg – som mange vist ved – være trådt tilbage, og Ole Steen Andersen ville have stillet op som kandidat til bestyrelsen med henblik på at blive ny formand.

Det er ikke til at sige, hvornår vi vil kunne holde generalforsamling, og derfor fandt jeg tiden inden til at gennemføre formandsskiftet nu.  Ole har i mange år dirigeret generalforsamlingen på bedste vis, og jeg er sikker på, at han også vil dirigere klubben i det daglige på en god måde. Tillykke med udnævnelsen, Ole.

Jeg siger tak til klubbens medlemmer og især til bestyrelsen, som har ydet en fænomenal indsats, der har gjort det nemt at være formand.

Vi har en dejlig klub. Jeg ønsker alt godt for klubben og dens medlemmer og ser frem til mange gode timer på vandet og i klubhuset de kommende år. “

Og bestyrelsen følger op:
Hver ting har sin tid, og Carsten har nu valgt at stoppe som formand i BRK.

Carsten blev indmeldt i BRK i foråret 2014 Først som seniorroer, og sidenhen som fuldgyldigt medlem efter en individuel roskole i gode hænder hos Poul Bach. Uddannelsen til inrigger instruktør ved deltagelse i kursus i Fredensborg fulgte snart efter.

Det forlød jo hurtigt i løbet af 2014, at diplomatiet havde holdt sit indtog i BRK, og den daværende formand, Toke Allentoft, tænkte klogt, at en tidligere ambassadørs sans for diplomati, struktur og ordentlighed ville være værdifulde egenskaber for en kommende formand. Og sådan blev det med tiltrædelse som formand tidligt i 2015. I sandhed en lynkarriere.

I tiden med Carsten som formand har BRK været i gode hænder og i konstant god udvikling. Medlemstallet og aktivitetsniveauet er steget markant, økonomien er ovenud sund, klubhuset er i god stand, og mange nye både er indkøbt.

Megen energi er også blevet lagt i at få opdateret klubbens skriftlige grundlag. Dette punkt havde bestemt ikke været i fokus før Carstens tiltrædelse, men det blev der hurtigt lavet om på. ABS-roningen blev lovliggjort, vedtægterne blev gjort tidssvarende, forsikringerne blev bragt på plads, og reglementet, romapperne og andre dokumenter er blevet enten nyskrevet eller opdateret i flere omgange. I sandhed er der bragt orden i tingene.

Carstens sidste år som formand har stået i Coronaens tegn.  Vi kunne godt have forundt Carsten en anderledes afrunding på formandsperioden. Udarbejdelsen af de efterhånden utallige versioner af Corona reglementet har krævet megen opmærksomhed. Men også denne udfordring er blevet klaret på bedste vis med kun periodevis nedlukning og uden etablering af BRK baserede smittekæder.

Carsten har på det sidste haft fokus på at sikre, at klubben også fremover vil være i gode hænder. Ole er på plads som ny formand. Ole er mangeårigt medlem og kender af klubben som inrigger roer, er gift med Lone, som er kajakroer i klubben, og har fra sit arbejdsliv meget stor erfaring med organisations-udvikling og ledelse. Posten som ro-chef er nybesat med Marianne Vittrup, og ”de gamle mænd” i bestyrelsen har indvilget i at stille op til endnu en omgang bestyrelsesarbejde. Så Carsten kan med fortrøstning nyde sit ”otium” i vished om, at BRK har været godt tjent med ham som formand, og at fremtiden er lagt i gode hænder. Klubbens medlemmer får mulighed for at give udtryk for deres opbakning – eller det modsatte – til den fornyede bestyrelse ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker Carsten alt godt i fremtiden, og vi ser frem til mange gode roture i selskab med Carsten.

På vegne af bestyrelsen i BRK

3.april 2021

Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 1, 2021

Udsættelse af generalforsamlingen
Som en konsekvens af den fortsat alvorlige Corona-situation, og deraf afledte påbud og anbefalinger fra såvel sundhedsmyndighederne som idrætsorganisationerne, udsættes klubbens 2021 generalforsamling. Vi stiler mod at kunne afholde generalforsamlingen den 27. april 2021. Bestyrelsen vil i mellemperioden fungere som et “forretningsministerium”, og vil administrere i henhold til seneste generalforsamlings beslutninger.  Dette indebærer bl.a., at der vil blive opkrævet samme kontingent som i 2020. Opkrævningerne udsendes i begyndelsen af marts.

Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
Renoveringen af de to toiletter på første sal, og opfriskningen af herrernes omklædningsrum, igangsættes nu, og vil løbe over de næste 4-5 uger. Herretoilettet vil være åbent i perioden, og vil skulle bruges, om nødvendigt, af begge køn.

IT-kyndig til bestyrelsen
Efterlysningen i sidste Nyhedsbrev af et medlem med IT kompetence til den kommende bestyrelse har været resultatløs. Vi søger således fortsat efter en person med kompetence inden for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mail-adresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden. Henvendelse til  Niels Ørnbjerg.

Den daglige roning
Vi kan fortsat ro efter de tidligere udmeldte retningslinjer, nu suppleret med et afstandskrav på 2 meter og et forsamlingsloft på 5 personer. Det maksimale antal personer i bådhallen er 3. Brug af mundbind i bådhallen og ud- og hjemskrivning af turen på mobil eller hjemmecomputer anbefales. Husk at respektere bådreservationerne, og husk at låse portene til bådhallen med palen.

Der har været lidt uklarhed omkring retningslinjernes definition på et roteam.  Et roteam defineres som en boble på op til 5 roere. Indenfor boblen kan man kombinere frit og f.eks ro 2+ med forskelligt sammensat besætning.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

10. januar 2021

Vi genoptager roning

23.dec:  Vi har været i kontakt med Holte Roklub og Furesø Roklub, og Rudersdals Kommune er nu indforstået med, at vi genoptager roningen. Smittetrykket er jo fortsat højt, så det er selvsagt afgørende at følge retningslinjerne for adfærd og behandling af materiellet.  Klik her for at læse de opdaterede retningslinjer for kajak og inrigger.  Omklædning og bad må ikke benyttes, der skal roes i faste rohold med op til 5 personer,  der må maksimalt være 3 personer til stede samtidig i bådhallen, og brug af mundbind eller visir i bådhallen anbefales.

Pas godt på Jer selv og hinanden. Og en glædelig jul og et godt nytår.

Nyhedsbrev nr. 14

Corona-situationen
Vi opretholder lukningen af alle aktiviteter, såvel indendørs- som udendørs, indtil videre. Baggrunden er det meget høje og stigende smittetryk i omverdenen, herunder i Rudersdal Kommune; et smittetryk som kan frygtes at stige yderligere hen over julen. Vi lægger vægt på Kommunens anbefaling til idrætsforeningerne om nedlukning af alle aktiviteter og ikke mindst borgmesterens bekymrede og alvorlige budskab og henstillinger, herunder lukningen af kommunens udendørs idrætsfaciliteter. Forsigtighedsprincippet må gælde- ”hellere en restriktion for meget end en for lidt”.

Vi følger udviklingen nøje, og ser på konkrete modeller for en genåbning, når det måtte skønnes forsvarligt. Vi konsulterer i den forbindelse med relevante personer og organisationer samt kommunen.

Medlemmer, der ønsker at afhente egen kajak, kan kontakte et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen
Da Pernille Vedsted ikke genopstiller til bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2021, er der brug for en efterfølger til at varetage hendes opgaver. Vi søger derfor efter en person med kompetence inden for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mail-adresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden.

Derudover vil overvejelser om nye digitale løsninger i klubben også være en del af jobbet. Arbejdet med persondataforordningen er også placeret her. Henvendelse til  Niels Ørnbjerg.

Renovering af bad- og omklædningsfaciliteter
Med et flot tilskud fra kommunen gennemføres i januar og februar måned en omfattende renovering af de to toiletter på første sal, og herrernes omklædningsrum bliver frisket op. Det forventes at projektet kan gennemføres på trods af en mulig fortsat coronalukning.

 Ændring i låsesystemet
Der har været flere tilfælde af, at medlemmer har oplevet, at døren til klubhuset har stået ulåst, hvor dette ikke har været hensigten. For at mindske risikoen for dette fjerner vi nu muligheden for at sætte låsen til at være åben. Det vil  således ikke længere være muligt at sætte døren til at være ulåst. Brug  i stedet klokken. Vejledningen til låsesystemet er blevet opdateret, se under menupunkt Husorden.

 Bådvedligeholdelsen
 Klubben er jo i den heldige situation, at vi har et dedikeret team, der hen over vinteren sørger for, at materiellet får en kærlig hånd. I år er der specielt fokus på 4+ bådene.  Når vi kommer igang efter Corona lukningen  vil vi kunne godt bruge flere medlemmer, og gerne sådanne med en vis håndværksmæssig snilde, til dette meget vigtige arbejde. Henvendelse kan rettes til Jens på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk. Det dur jo ikke, at vi skal have for mange ”Må ikke benyttes” skilte i brug.

Standerstrygningen og arbejdsdagen
Såvel standerstrygningen som arbejdsdagen gik fint på trods af ændringerne i den måde, de blev gennemført på. Der var flot fremmøde ved standerstrygningen, og de der gik glip af formandens tale kan læse denne på hjemmesiden. På arbejdsdagen deltog 15 medlemmer, og det der var planlagt blev klaret. 

Vinterroningen
Der kom rigtig godt gang i vinterroningen på både inrigger- som kajaksiden inden nedlukningen.  

Generalforsamlingen i 2021
Generalforsamlingen vil i 2021 finde sted tirsdag d. 23. februar. Meget mere herom vil følge, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi prøver at låne/leje lokaler ”ude i byen” så vi kan have flere deltagere end det der er muligt i klublokalet. Meget vil selvfølgelig afhænge af corona situationen til den tid.

God jul og godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Alt andet lige er BRK kommet  godt gennem et udfordrende 2020.  Tak til alle som har bidraget hertil.

Balkontale ved standerstrygning

Ved afslutningen af forrige sæson kunne vi glæde os over, at det da vist havde været den bedste sæson i klubbens historie. Medlemmerne havde tilbagelagt flere kilometer på vandet end nogensinde før. Der var kommet mange nye medlemmer til; de gamle medlemmer havde holdt ved; økonomien var god; materiellet var i orden. Alle var glade.

Sådan så det ud tilbage i februar i år. Det var før vi vidste hvem Søren Brostrøm og Kåre Mølbak var. Da vi stadig brugte ordene lukke og åbne, før det blev til lukke ned og åbne op.

En måned senere så det hele anderledes ud, også for denne klub. Ja, vi måtte jo lukke (ned), for al klubaktivitet et pænt stykke tid. Men vi kom i gang igen. Og det er vel gået bedre, end man turde tro og håbe.

Vi har passet godt på hinanden og os selv – og rengjort materiellet, og derved undgået smittespredning her i klubben. Lad os blive ved med det.

Kilometerstatistikken siger, at vi har tilbagelagt over 39.000 kilometer. Ti roere har opnået guld- eller sølvnål. Nålene bliver overrakt lige om lidt.

Medlemsoversigten viser, at der lige omkring 200 medlemmer. Regnskabet viser, at det stadig står fint til. Ja, der bliver endda råd til et større renovationsarbejde indendørs i løbet af vinteren.

I et normalt år kunne jeg nu opfordre til flittig brug af klubbens indendørs træningsudstyr i vintersæsonens løb. Men ikke i år. Der vil være temmelig skrappe begrænsninger. Der må højst være 10 personer til stede ad gangen, og der kan ikke gennemføres selskabelige arrangementer.

Arbejdsdagen  i morgen bliver heller ikke hvad den plejer at være, men den gennemføres dog.

Alt sammen trist nok, men lad os nu ikke henfalde til på forhånd at se det som “vort mismods vinter”.  Vi får nok en mild vinter igen med gode muligheder for at komme på vandet. Og bagefter bliver det forår og derefter “en prægtig sommer”.

Når det gælder om at bevare humøret, er ingen så god at have for hånden og ved siden af sig som netop Ole, der står her og er klar til at tage klubbens stander ned.

—-

Hurra for denne dejlige klub. Tre korte og tre lange!

Formand Carsten Nilaus Pedersen

Standerstrygning d. 24 okt.

Årets sidste fællesroning, på dagen for standerstrygningen (lørdag 24.10), starter kl 15.00. Der vil være lidt forfriskninger på forpladsen fra kl 16.30 og standeren tages ned kl. 17.00.

Arbejdsdagen, søndag d. 25. Okt.
Der må meget gerne komme bare lidt flere tilmeldinger til arbejdsdagen (søndag 25.10 kl 9.00-12.00). Tilmelding til Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.