Standerhejsning, lørdag d. 24. marts

Standerhejsningen finder i år sted lørdag den 24. marts. Standeren hejses kl.15.00, og efterfølgende er der mulighed for kaffe og kage i klubhuset eller for sæsonens første rotur.
Middagen starter kl. 18.00. Prisen er 160 kr per person. Heri er inkluderet velkomstdrink og kaffe. Øl, vand og vin kan købes i klubben.
I år prøver vi noget helt nyt, da vi skal have en lækker kinesisk buffet.

Søndag den 25. marts kl 10.00 til senest 15.00 er der forårsrengøring. Der serveres rundstykker m.m ved starten og der spises rester fra dagens før til en sen frokost. Her er ingen tilmelding nødvendig. Men mød endelig op og giv en hånd med for at få klubhuset og dets omgivelser i fin stand til sæsonen. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag.

Sidste frist for tilmelding til standerhejsningsmiddagen er onsdag den 21. marts.
Yderligere information om middagen kan fås hos Niels Steen Høyer (a.n.wihoyer@gmail.com).

Tilmelding til standerhejsningsmiddag, lørdag d. 24. marts kl. 18:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 160.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive middag, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

 

Kontingent 2018

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2018, som starter ved standerhejsningen lørdag den 24. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                 kr.       1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)        kr.          950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                    kr.          500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                      kr.          750

Tilmeldingsgebyr
For nye medlemmer er der endvidere et tilmeldingsgebyr på kr. 500, dog kun kr. 200 for Seniormedlemmer. For medlemmer, der overgår fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr. 300.

Vi beder dig venligst overføre beløbet til klubben inden Standerhejsningen, og senest den 1.april, ved bankoverførsel til Nordea Bank, reg. nr. 2464 – konto 0170 102 745.

Oplys navn samt gerne medlemsnummer i feltet “besked til modtager”.
Husk dit medlemsnummer af hensyn til din adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk.

Henvendelse om mulig adgang til klubbens kajakstativ bedes rettet til kajakchefen, Vibeke Weigelt. Pladser i kajakstativet bedes indbetalt via separat bankoverførsel.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du udfylde udmeldelses formular her eller send venligst besked derom til kasserer senest den 31. dennes.

Nyhedsbrev nr. 2 – 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 24. marts. Dette følges op af en arbejdsdag søndag den 25. marts. Invitationen er lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt 27. februar med deltagelse af 41 af klubbens medlemmer.
Formandens beretning, det af generalforsamlingen godkendte regnskab for 2017, det foreløbige budget for 2018, referatet fra mødet samt brugsretsaftalen med kommunen er ved at blive lagt på klubbens hjemmeside.
Følgende afsnit er et sammendrag af formandens beretning: Vi har på rigtig mange måder haft en god sæson. Den største enkeltting må være, at tagprojektet – klubbens største investering i mange år – er vel gennemført, endda med en besparelse. Økonomien har i det hele taget igen udviklet sig positivt. Roreglement og romappe er færdigudarbejdet, og der blev fastsat regler for gæste- og prøveroning. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen og med Sejlklubben, de selskabelige arrangementer har som sædvanlig været vellykkede, og vi har været forskånet for ulykker. Vejret har ikke været med os, og det har bevirket, at der er blevet tilbagelagt lidt færre kilometer end ellers.

De nuværende kontingentsatser og indmeldesesgebyrer fastholdes.

Kim Frøkjær udtrådte af bestyrelsen og Vibeke Weigelt, vores nye kajakchef, indtræder. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Carsten Nilaus Pedersen: Formand
Torben Gunge : Kasserer
Peder Henriksen : Rochef
Vibeke Weigelt : Kajakchef
Jørgen Kleisdorff : Husforvalter
Niels Ørnbjerg : Sekretariats- og kommunikationschef
Birkerød Ro – og Kajakklub

Kontingentopkrævning
Kassereren udsender meget snart kontingentopkrævningen for 2018 til alle medlemmer med 1.april som sidste frist for betaling. Alle satser og gebyrer er som nævnt ovenfor de samme som i 2017.

Festudvalget
Susanne Fogh er indtrådt som medlem af festudvalget. De øvrige medlemmer er Niels Høyer (formand) og Kim Frøkjær.

Roskolen og kajakskolen
Datoerne for skolerne ligger nu på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Kajakskolen er helt optaget med 11 deltagere, og der er på nuværende tidspunkt 3 deltagere på roskolen. Vær opmærksom på, at alle klubkajakker er reserveret til kajakskolen tirsdag og torsdag aften fra 1. maj. Indtil kaninerne bliver frigivet lidt efter lidt er der meget begrænset med kajakker for andre medlemmer på disse tidspunkter. For sidste års kajakkaniner vil der blive arrangeret en tur i svømmehallen, sandsynligvis 6. maj, med henblik på at øve selv- og makkerredninger. En invitation udsendes senere.

Prøv nyt rovand med DGI havkajakinstruktører
Tirsdag den 17. april fra kl 18.00 er klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”. Vi får besøg af et sted mellem 30 og 50 kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland. Og klubbens egne frigivne kajakroere er meget velkomne. Tilmelding venligst til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk . Efter roningen vil der være kaffe og kage, ledsaget af et foredrag af en af DGI’s repræsentanter. Deltagelse fra vores side vil åbne muligheden for at komme til at kende kajakroere fra andre klubber og dermed for ture på fremmed farvand. Iøvrigt opfordrer vi meget til at deltage på tilsvarende DGI arrangementer hos andre klubber. Yderligere information kommer snart op på opslagstavlen.

Hvilke muligheder har vi for fleksibel planlægning af inriggerture udenfor de faste fællesroninger?
Ikke mindst af hensyn til integreringen af nye roere skal vi holde fast i, og værne om, de faste fællesroninger. Men nogle medlemmer har efterlyst en mekanisme til mere fleksibel
Birkerød Ro – og Kajakklub turplanlægning udenfor de faste fællesroninger. Kajakroerne har oprettet en FaceBook gruppe til det formål. Den virker fint. Ville noget tilsvarende være relevant for inriggerroerne? Eller kan opslagstavlen bruges? Gode ideer og forslag kan stiles til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk.

1. marts 2018
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Generalforsamling, tirsdag d. 27. februar kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 B, tirsdag den 27. februar kl. 19.00.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018.

5. Aktivitetsplan for 2018 6. Behandling af indkomne forslag.

6.1 Forslag modtaget fra Lise Madsen (se bilag 1) 6.2 Forslag modtaget fra Jane Åsell (se bilag 2).

7.1 Valg til bestyrelsen.

7.2 Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt Kim Frøkjær har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som er klubbens nye kajakchef, opstiller.

Det reviderede regnskab for 2017 samt det foreløbige budget for 2018 vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside senest dagen før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

9. februar 2018

Nyhedsbrev nr. 1 – 2018

Festudvalg
Som noget nyt vil ansvaret for afholdelse af standerhejsningen, standerstrygningen og Sankthans
arrangementet blive lagt i et udvalg udenfor bestyrelsen. Indtil videre har Niels Høyer og Kim
Frøkjær indvilget i at indtræde i udvalget. Men det vil være dejligt, dersom udvalget kunne udvides med et par yderligere medlemmer. Henvendelse kan rettes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen tirsdag den 27. februar. Den foreløbige indkaldelse er udsendt. Husk at bestyrelsen gerne vil have forslag til yderligere punkter til dagsordenen tilsendt senest mandag den 5. februar. Herefter udsendes den endelige indkaldelse.

Roskolerne
Inriggerroskolen finder sted i weekenden 5. og 6. maj med en introduktionsaften torsdag den 3.
maj. Et instruktørmøde vil blive afholdt medio april. Spred venligst budskabet om roskolen, da
erfaringen viser, at de fleste nye medlemmer kommer via ”mund til mund” metoden. Gode ideer til at få sat skub i brugen af Eta, klubbens nye coastalbåd, modtages gerne.

Kajakskolen er fuldt optaget, og datoerne for de forskellige komponenter fremgår af
hjemmesiden. Alle kajakkerne vil blive taget i brug tirsdag og torsdag aften ved
instruktørroningerne. Vi har søgt om fondsstøtte til indkøb af nye kajakker, men om det lykkes
vides ikke på nuværende tidspunkt.

Klublokalet og bådhallen
Frekvensen af rengøring er nu øget, så at der gøres rent hver 14. dag hele året rundt. Men med al mudderet på parkeringspladsen er det en god ide at medbringe skiftesko. Der er ved at blive opsat termostater på radiatorerne på 1. sal, så temperaturen kan sænkes når rummene ikke bruges.
Udvidelsen af kajakstativet er nu tilendebragt. Det samme er tilfældet med vintervedligeholdelsen af bådene.

Test af redningsvestene
Onsdags/torsdags holdene vil i år stå for den årlige test af redningsvestene. Medlemmer med
private redningsveste skal også huske at gennemføre testen.

Standerhejsning
Standerhejsningen finde sted lørdag den 24. marts med efterfølgende arbejdsdag søndag den 25. marts.

Kontingentopkrævning
Denne udsendes efter generalforsamlingen.

Kajakstativet med 12 nye pladser

Klubben kan nu tilbyde 12 nye kajakpladser til private kajakker, efter vi har udvidet antal pladser fra 24 til 36.

Der er stadigvæk god plads på gulvet og gode forhold til Eta og My.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes foreløbigt til ordinær generalforsamling 2018 i Birkerød Ro- og Kajakklub (BRK). Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 B, tirsdag den 27. februar kl.19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af
kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018
5. Aktivitetsplan for 2018
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at sikre, at forslagene medtages på den endelige indkaldelse og
dagsorden, og for at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest muligt og ikke senere end mandag d. 5.
februar 2018.

Kim Frøkjær har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som er klubbens nye kajakchef, opstiller.

Det reviderede regnskab for 2017 samt det foreløbige budget for 2018 vil være tilgængelig på
klubbens hjemmeside senest dagen før afholdelsen af generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Carsten Nilaus Pedersen, formand

Nyhedsbrev nr. 12, 2017

Reglement for gæste- og prøve-roning
Bestyrelsen har set på Søfartsstyrelsens regelsæt om erhvervsmæssig persontransport og på klubbens forsikringer i forhold til at medtage gæste- og prøveroere på vandet. Gæsteroning er KUN for medlemmer af andre roklubber under DGI, DFfR eller Danmarks Kano- og Kajakforbund. Prøveroning i form af 1 eller 2 ture kan tilbydes ikke-medlemmer som led i en afklaring af muligheden for medlemsskab. Men sigtet skal her være meget klart. Reglementet kan i sin helhed læses på hjemmesiden under INFO.

Ny kajakchef
Rob Doeleman har, med flot assistance fra Hanne Doeleman, gjort en meget stor indsats for kajakroningen i BRK. Rob og Hanne har nu valgt at træde et skridt tilbage, og posten som kajakchef er med virking fra 1. december 2017 overtaget af Vibeke Weigelt. En stor tak for indsatsen til Rob og Hanne og hjertelig velkommen Vibeke. Vibeke vil bliver bakket op af Niels Ørnbjerg vedrørende opgaver af administrativ karakter og af klubkajakinstruktørerne (Lise, Carole, Mikael) omkring det det i virkeligheden drejer sig om, nemlig selve kajakroningen. Rob og Hanne vil fortsat bidrage på ad hoc- basis.
Kajakskolen 2018 er fuldtegnet og programsat. Der henvises til klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Pas på materiellet
Roning i vintersæsonen er særlig hårdt ved materiellet. Så vær forsigtig og tag hensyn. Nok har en af 4´erne lige fået 3 nye lag lak, men mod nyis kæmper selv skibslakken forgæves…..

Vedligehold af bådene
Arbejdet skrider godt frem, men Jan Sørensen regner dog ikke med at stoppe før tiden. Den udsendte plan holder derfor fortsat.

Udvidelse af kajakstativet
Kapaciteten til opbevaring af kajakker, klubbens såvel som private, bliver snart en begrænsning for den fortsatte udvikling af klubben. Derfor udvides kapaciteten ved at forlænge det nuværende stativ ned gennem hele bådhallen. Klaus Kornerup og Rob Doeleman vil stå for arbejdet. Materialerne er indkøbt. Pladsen bliver lidt snæver, men klubben har brug for at tiltrække nye medlemmer.

Glædelig jul og et godt nytår
Alle klubbens medlemmer en god jul og et godt nytår.

14. december 2017
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg