Nyhedsbrev nr. 1 – 2020

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen onsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og dagsordenen er udsendt.

Regnskab 2019

Forløbigt budget 2020

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. Sidste frist for indbetaling er den 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Reglement og romappe
Bestyrelsen har revideret reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal, og en
kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Et udkast til reglement og romappen er nu udsendt til høring blandt klubbens instruktører med svarfrist søndag d. 1. marts. Andre medlemmer, som måtte ønske at kommentere, kan rekvirere dokumenterne ved henvendelse til formanden på formand@birkeroed-roklub.dk . Her vil svarfristen ligeledes være d. 1. marts.

Klubben er bestemt ikke gået i dvale
Foredraget om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og om hvordan kommunen plejer og
forvalter området, blev afholdt d. 29. januar. Arrangementet var lidt af et tilløbsstykke med 55
deltagere.

Søndag d. 26. januar blev der afholdt en arbejdsdag med fokus på vedligeholdelse af klubbens
glasfiberbåde. Det blev en lærerig dag med fokus på My og Eta. Der planlægges en tilsvarende dag for kajakkerne senere på foråret.

Fliserne foran portene til bådhallen er nu rettet op. Hermed vil det være lettere at få kørt
bådvognene ud. Dette skal dog ikke give anledning til ræs på forpladsen. Hejseværket til inriggerne har fået tilført flere kræfter så op- og nedtagning af bådene nu skulle gå lettere, og
bådvedligeholdelsesgruppen arbejder støt videre med reparation og vedligeholdelse af inriggerne.

Vinterroningen har været flot i år. Vejret har jo også været med os, men mange nye inrigger-
vinter-roere er heldigvis kommet til. Indtil dags dato er der roet 6544 km af 64 roere. Sidste år var der tilbagelagt 6000 km ved vintersæsonens afslutning.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen (for at sige det mildt). Spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Idrætskurser i Region Hovedstaden
Alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden tilbydes gratis deltagelse i en
række for os roere meget relevante kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Kurserne i førstehjælp kan varmt anbefales.

Opretning af fliser foran portene til bådhallen

På grund af arbejdet med opretning af fliserne foran portene til bådhallen vil roning ikke være mulig 16, 17, 18, 19, 20 januar.

Arbejdet med at rette fliserne op foran portene til bådhallen vil desværre først være færdigt tirsdag morgen.

Generalforsamling, onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80b, onsdag den 26. februar kl. 19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.
  • Aktivitetplan for 2020.
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.


Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end onsdag d. 5
februar 2020.
Den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, Claus Munk Mikkelsen, Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg) er ikke på valg.
Vibeke Weigelt er udtrådt af bestyrelsen.
Joachim Harteg Jacobsen opstiller.

Dagsordenen, det reviderede regnskab for 2019 og forslaget til 2020 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Carsten Nilaus Pedersen, formand

Foredrag om Vaserne, onsdag d, 29. januar kl. 19:30

Vi får besøg af Stig Englund, biolog i Rudersdal Kommune, som vil fortælle om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Natura 2000 er et netværk af de vigtigste naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I Ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Øl og vand kan købes.

Der er helt udsolgt nu.

Nyhedsbrev nr. 11

Foredrag om Vaserne
Den 29. januar 2020 kl. 19.30 kommer biolog i Rudersdal Kommune, Stig Englund, og fortæller om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og hvordan kommunen plejer og forvalter området.
 
Vaserne er det vigtigste naturområde i Rudersdal Kommune og indgår i Natura 2000-området:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000 er et netværk af de vigtigste
naturområder i EU-landene.
I Vaserne er der registeret over 180 forskellige fuglearter, heraf flere sjældne og sky arter, som
plettet rørvagtel og vandrikse. I ellesumpen yngler den lille flagspætte med en pæn bestand. Også vandinsekterne er repræsenteret med sjældne arter af vandkalve og guldsmede. 
 
Foredraget ledsages af fotos. 
Tilmelding kan ske fra 1. januar på hjemmesiden. Ægtefæller er velkomne.

Grødebeskæring
Vandskiklubben har nu foretaget grødebeskæring på den strækning, hvor afstanden mellem bredvegetationen og vandskibanen har været mindst i år. Grødebeskæringen vil blive gentaget til foråret, og vi må så håbe på, at effekten er så stor, at problemet minimeres.

Standerstrygning og arbejdsdag
Begge arrangementer gik fint med stor deltagelse. Formandens tale ved standerstrygningen kan læses på klubbens hjemmeside. Og såvel klubhuset som dets omgivelser er nu klar til at møde vinteren. Formiddagsholdene har også holdt sæsonafslutning. Sociale aktiviteter fylder heldigvis meget i klubben.

Ny kajak
Der er anskaffet en ny kajak. Denne gang er der tale om en kajak til store roere. Det betyder, at klubben nu kan tilbyde medlemsskab til roere i alle størrelser.

Vinterroning
Vi prøver at holde fast i søndag kl. 10 som tidspunkt for fællesroning. Kajakroerne skal huske tørdragten.

Forbedringer i klubhuset
Der er monteret nye døre i køkken og depotrum. I den forbindelse har vi valgt at fjerne låsen fra
køkkendøren indtil videre. Samtidig er der kommet systemlås på depotdøren, der nu kan låses op med samme nøglebrik som anvendes til de andre døre. Hvis du har et stort behov for at have adgang til depotet, og ikke allerede fået besked om at du har adgang, så kontakt Jens Galatius på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk eller ring på tlf: 2617 1826.  

Kajak- og roskolerne
Der er foretaget en tilfredshedsundesøgelse blandt deltagerne i kajakskolen og deltagerne og instruktørerne på roskolen. Tilfredsheden var generelt højt blandt deltagerne. Så vi lægger ikke op til store ændringer. Instruktørerne ønsker en mere klar beskrivelse af ”pensum” og kravene omkring frigivelse. Deltagerne i undersøgelsen vil få sendt flere detaljer.
Kajakskolen 2020 er fuldt besat med flere på venteliste.

Reglement og romappe
Bestyrelsen er igang med at revidere reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal. En kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Der vil senere i processen blive indlagt en høringsfase, således at alle medlemmer vil få en mulighed for at give deres mening til kende.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen i 2020 vil blive afholdt onsdag 26. februar.

Bådvedligeholdelse
Med indgangen til vintersæsonen er sæsonen for bådvedligehold startet. Det betyder lidt gener for alle, da vi har brug for gulvpladsen i venstre side af bådhallen til den båd vi er i gang med at vedligeholde. IOTA er sat op på øverste hylde på bådstativet ved robassinet, og er derfor svært tilgængelig. Det har frigjort en bådvogn.
 
EPSILON er første båd der har været under behandling. Den har fået nye bundbrædder for og agter, samt en ny bundprop. Så nu er den mere stabil at færdes i og holder tæt. Den har desuden fået repareret en del småskader udvendigt, der ser ud til at være opstået under håndteringen ned i og op af vandet, samt når den har ligget ved bro. Desuden er årebladene malet. EPSILON er nu frigivet til roning igen.
 
ZETA er næste båd der kommer under behandling. Også her står den på nye bundbrædder for og agter og et nyt ror. Endelig skal den have repareret skrammer.
 
Har du lyst til at arbejde med vedligeholdelse af vore både af glasfiber?
I starten af næste år vil vi arbejde med vedligeholdelse af scullerne, så de kan stå flotte til den nye sæson. Det betyder, at vi skal arbejde med glasfiber. Har du lyst til at deltage i denne bådvedligeholdelse, er du meget velkommen til at melde dig. Har du erfaring med arbejdet med glasfiber, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt materialeforvalter Jens Galatius på e-mail  eller ring på tlf: 2617 1826.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 10

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl. 17.00, og middagen starter kl. 19.00. Menuen er den traditionelle. Tilmeldingen sker på blanketten, på hjemmeside under ”Nyheder”. Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).
Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af
klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 27. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores
husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et
stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Ny kajakchef
Vibeke Weigelt har på grund af nyt og krævende arbejde valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og som kajakchef med øjeblikkelig virkning. Vi siger tak til Vibeke for hendes store indsats som kajakchef. Som ny kajakchef er udnævnt Joachim Harteg Jacobsen.

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog
med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.
Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Forbedringer i klubhuset
Klubbens sunde økonomi muliggør en række forbedringer i klubhuset. Der vil f.eks komme nye døre til køkken og depotrum og ny rocomputer. Træet vest for klubhuset vil blive fældet i uge 46/47. Den nye hjerterstarter er opsat udenpå huset, så den er mere tilgængelig.

6. oktober 2019 På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerstrygning, lørdag d. 26. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællesroning starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl 17.00.

Middagen starter kl. 19.00. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. oktober. Prisen per person er 190 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen. Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Der er nu lukket for tilmelding.

Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Formanden for festudvalget, Niels Høyer, kan kontaktes på tlf. 60850540 for yderligere information.

Nyhedsbrev 24. sep

Vedhæftet invitationen til årets sidste inriggertur på fremmed farvand, denne gang bliver det Esrum Sø.

Husk endvidere, at fællesroningen mandag og onsdag fra 1. oktober flyttes til 16.30.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 9

Klubtøj
En venlig erindring om, at søndag 31. august er sidste frist for bestilling af rotøj. Der henvises til mail dateret 15. August. Bestillingen sendes til kasserer@birkeroed-roklub.dk. Klik her for at få en oversigt over størrelserne på vestene. Der er modtaget mange bestillinger, så du bliver ikke alene……

Medlemssituationen
Der var været en usædvanlig flot tilgang af inriggerroere i år, både fuldgyldige og seniorer, og antallet af nye kajakroere er også fortsat højt. Fastholdelsen af de nye medlemmer er så den næste udfordring. Specielt på kajaksiden er der en hel del nye medlemmer, og specielt blandt de, der blev frigivet i 2018, der får meget lidt for kontingentet…… Bestyrelsen synes ikke, at der mangler tilbud om aktiviteter, så vi står lidt magtesløse. Afledt af det høje medlemsantal er økonomien god, og der er plads til enkelte nyanskaffelser, herunder nye årer til Sigma.

Affaldsproblemet
Vi har fået større affaldsbeholdere for bedre at kunne håndtere de store mængder skrald, der opstår som følge af offentlighedens brug af arealet, specielt de unges fester. Sidstnævnte har der været meget få af siden skoleferiens start, med nu er vi klar til næste forår.

Hejseværket
Dette synes at fungere efter hensigten. Hvis yderligere instruktion er nødvendig, kontakt venligst Jens Galatius på materialforvalter@birkeroed-roklub.dk. Der købes ikke en ekstra bådvogn af hensyn til fremkommeligheden i bådhallen.

Scullerroning
Der har været meget lidt scullerroning de seneste år, men det kan der laves om på. Tre singlescullere og en dobbeltsculler er nu rigget til. Et fornuftigt sted at begynde vil være at ro My og/eller Eta. Kontakt Anette Reeh på regionsten@gmail.com.