Nyhedsbrev nr. 9

Ændring i tidspunkt for fællesroningen om aftenen
Husk, at vi fra 1. september på aftenroningerne starter kl. 17.30 og ikke kl. 18.30. Prøv at holde
fast i mandag og onsdag aften for inriggerne og tirsdag og torsdag aften for kajakkerne.

Husk at låse døre og porte
På given foranledning er det nødvendigt at indskærpe vigtigheden af, at låse dørene og portene til bådhallen. Det er styrmanden på den sidst hjemkomene inrigger eller den sidst hjemkomene
kajakroer, der er ansvarlig for, at der er låst og slukket. Der skal selvfølgelig også være låst, når vi er på vandet. Klubbens tyveriforsikring dækker kun, hvis der er tydelige tegn på indbrud. Det er nok ikke let at liste væk med en inrigger, og markedet for en slig tyvekost er nok begrænset,
men der ligger faktisk for mange penge i let afsættelige kajakker og andet materiel.

Vedligeholdelse af inriggerne
Der har heldigvis være mange positive reaktioner på efterlysningen i sidste Nyhedsbrev efter
medlemmer, der ville indgå i den nye bådvedligeholdelses-gruppe. Udover de i sidste Nyhedsbrev nævnte (Peder Henriksen, Klaus Kornerup) har Annette Reeh, Vagn Rydahl, Niels Stubbe, Ole Jannerup og Jens Galatius meldt sig. En stor tak til alle. Og lur mig, om ikke de mest aktive inriggerroere igen vil blive indkaldt til at give en hånd med.

Vandstanden
Der skal meget til, før vandstanden reagerer på den sidste tids regn. Så pas stadigvæk på, når
bådene håndteres ved broen, ved ind- og udsejlingen fra kanalen ved Frederiksdal, og når stenen ved Kaningården passeres. Stenen er nu mærket med en rød bøje (tak til Rob).

Nummerering af pladserne i kajakstativerne
Alle kajakker er nu blevet tildelt en fast, nummereret plads i kajakstativerne. Fordelingen fremgår af en liste, der er ophængt ved rocomputeren. Husk at lægge kajakken tilbage på rette plads efter brug (som ikke nødvendigvis er den plads, du tog den fra, hvis roeren før dig ikke har forstået budskabet).

Workshop for klubbens kajakroere
Tirsdag den 9. oktober kl 19.00 til 21.00 afholdes en workshop for klubbens kajakroere. Andre
medlemmer af klubben er selvfølgelig også velkomne. Formålet vil være at få en dialog om,
hvordan vi ønsker at videreudvikle kajakroningen i klubben over de kommende år. Yderligere
information følger.

Mulige vinterarrangementer
I sidste Nyhedsbrev efterlyste bestyrelsen forslag til aktiviteter af social karakter gennem vinteren.
Der er ingen forslag modtaget, så bestyrelsen går trygt sit vinterhi i møde. Dog afholdes
standerstrygningen lørdag den 27. oktober. Invitationen følger.

Det forlyder 
at en god måde at klare ”modenmandskrisen” på er at tage en tur alle søerne rundt i kajak. Så tre medlemmer er kommet godt ud på den anden side.

Sten ved Kaningården

Jeg har nu lagt en rød bøje vest for den store sten ved Kaningården. Så må vi se hvor længe det holder.

  • foto: Rob Doeleman

Nyhedsbrev nr. 8

Økonomi og medlemstal
Klubben er i god udvikling for så vidt angår både økonomi og medlemstal. Der er nu 165 medlemmer fordelt på 72 inriggerroere, 27 seniorer, 4 passive, 44 kajakroere og 18 medlemmer der både ror inrigger og kajak. Nye medlemmer er kommet til hen over sommeren, og tre nye kajakmedlemmer med nyligt bestået eksternt IPP2 kursus er 7. august startet på en intensivt frigivelsesforløb.

Vedligeholdelse af inriggerne
Jan Sørensen har med øjeblikkelig virkning valgt at nedlægge sin funktion som bådforvalter.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Jan for den store indsats gennem årene.
Hvad gør vi så nu? Vi forestiller os en lidt større gruppe, der under koordinering af rochefen i
fællesskab løfter denne store og for klubben yderst centrale opgave. Klaus Kornerup har heldigvis givet tilsagn om at indgå i gruppen. Men der er brug for flere gode kræfter. Har du tid og lyst og hænderne bare nogenlunde struet fornuftigt på, er du mere end velkommen. DFfR tilbyder kurser i bådvedligehold, og vi betaler gerne deltagelsen i et sådant. Henvendelse til rochefen på rochef@birkeroed-roklub. dk.

Information om roningen
Husk at der på åbningsiden på rokort.dk er en rubrik, der hedder meddelelser. Her er vigtig
information at hente. F.eks at stenen ved Kaningården nu også udgør en risiko for kajakkerne, og at vi får besøg af en gruppe gæsteroere fra Lyngby Dameroklub den 9, 16 og 23. august kl 17.30.
Den lave vandstand gør bestemt ikke håndteringen af bådene ved start og slut lettere. Så udvis
venligst stor forsigtighed. Og som situationen er lige nu med bådvedligeholdelsen, kan vi ikke
garantere, som det indtil nu har været tilfældet, at større skader udbedres ”natten over”.

Ændring i reglement for opbevaring af private kajakker
Der er rift om pladserne til opbevaring af private kajakker. Derfor har bestyrelsen besluttet, at
stramme kravene. Formuleringen i det nuværende reglement om, at garanti for fastholdelse af sin plads kræver, at der er roet mindst 75 km skærpes til, at der af medlemmet skal være roet mindst 75 kilometer i den pågældende private kajak på klubbens daglige rovand.
Iøvrigt vil kajakpladserne snart blive nummererede, således at hver enkelt kajak vil blive tildelt en bestemt plads.

Mulige vinterarrangementer
Som et første tegn på efterårets komme er blishønsene begyndt at samle sig i større flokke på
søen. Kunne der være et behov for aktiviteter til vinter af mere social karakter? Forslag til
bestyrelsens behandling modtages gerne på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.

Inriggerkaniner

Alle inriggerkaniner er nu enten frigivet eller på ferie, hvorfor vi indstiller programmet med  brovagter til fælles roning mandag/onsdag.

De specifikke kontaktpersoner for de kaniner, der pt. er på ferie, vil separat træffe aftaler med respektive kanin omkring resterende ture frem til frigivelse.

I øvrigt håber vi, at alle vil hjælpe med at sætte bådene så ‘nye’ og ’gamle’ medlemmer får en god tur.

Peder Henriksen, Rochef

Birkerød Ro- og Kajakklub

Roskilde Fjord, lørdag d. 11. august

Vi låner både i Roskilde Roklub.

Vi kan gå om til Herslev Lystbådehavn i bredningen syd for Gershøj, i så fald bliver turen på 25-30 km. Vejret og energien kan også beslutte en kortere tur f.eks. til den hyggelige strand inde i bunden af Kattinge Vig, så bliver længden omkring det halve.

* Deltagelse forudsætter fuldt medlemskab og frigivelse.
* Man skal være indstillet på at skifte i bådene undervejs.
* Husk vadesandaler eller hård hud under bare fødder.
* Afgang fra roklubben kl. 9:00 hjemkomst til roklubben ca. kl. 18:00.
* Vi kører sammen i egne biler, hvor ”chaufføren” indkasserer 2,- kr. pr. km.
* Medbring madpakke og drikkevarer.

Hvis der er en, der har lyst til at bage en kage vil det være dejligt og velkomment. Det vil være godt, hvis der er en der kommer lidt før og laver noget kaffe

Tilmelding senest mandag den 6. august kl 20 til vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dk

Antallet af bådpladser er begrænset, ”først til mølle”-princippet gælder.

Nyhedsbrev nr. 7

Pas på stenen ved Kaningården på vej mod Frederiksdal
Vandstanden i Furesøen er nu så lav, at stenen ved Kaningården udgør en fare for alle bådtyper. Så hold en afstand på minimum 50 meter fra bredden på stedet.
Og nu når vi er ved det med turen til Frederiksdal. Tre af hinanden uafhængige og autoriserede
opmålinger giver anledning til følgende konklusion: Turen til Frederiksdal med kanal og Lille Kalv er på 10 kilometer. Dette takket være, at der rundes op. To gange Lille Kalv på turen giver imidlertid stadigvæk en turlængde på 10 kilometer. Det er altså ikke altid, at oprundingen slår til.

Nye kajakker og ny klubkajakinstruktør
For at imødekomme behovet er der indkøbt 2 nye kajakker. En Arrow Play LV (Low Volume) (BR – XIII) og en Arrow Play MV (Medium Volume) (BR-XIV) med tilhørende pagajer og sikkerhedsudstyr. De er lagt ind i Rokort.dk, så bare ro væk…….
Niels Ørnbjerg har været på kursus som klubkajakinstruktør. Klubben er nu dækket godt ind med instruktører til at dække det stigende behov på kajaksiden.

Pladsen er trang
Inriggerne står tæt i bådhallen. Pladsen er blevet lidt trang. Men hvor der er hjerterum…… Øget
opmærksomhed er imidlertid vigtig. Husk at lukke svirvlerne og vende dem indad i båden inden
båden tages ind i hallen. Og skub på bådvognen og IKKE på båden, når vognen køres sidelæns ind på plads.

Ro- og kajakskolerne
Det går rigtigt godt på begge skoler. Nogle er allerede frigivet og andre frigivelser står for døren.
Som så tit understreget; husk at bakke op omkring fællesroningerne. Fællesroningerne på
hverdagsafterne er meget afgørende for fastholdelse af de nye medlemmer efter afsluttet skole.

Nyt om udearealet
Som et første forsøg på at komme problemet med vandet på flisearealet i våde perioder til livs, vil græskanterne langs fliserne og et par meter ud blive fjernet. Det burde afhjælpe problemet
(noget) og er mindre omfattende og også billigere end andre løsninger.

Alle medlemmerne af Birkerød Ro- og Kajakklub ønskes en fortsat god sommer.

28. juni 2018
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Sankt Hans arrangement er aflyst

På grund af det fortsatte afbrændingsforbud aflyses klubbens Sankthansarrangement. Dette gælder også grillspisningen.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 6, 2018

Opbevaring af private kajakker
Kajakstativet er ved at være fyldt god op. Inden de sidste få pladser tilbydes nye medlemmer, får eksisterende medlemmer lige chancen. Så hvis du går med en plan om at købe egen kajak og få den opbevaret i klubhuset er det NU der skal reageres. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk .

Uddannelsen til korttursstyrmand i BRK
Indtil videre har 12 af de eksisterende korttursstyrmænd fået status som B styrmand, altså med
ret til at tage en 2+ gennem slusen. En beskrivelse af uddannelsen til A- og B- styrmand ligger på hjemmesiden under INFO/Korttursstyrmand .

Græsslåning
Jørgen Kleisdorff har taget sig den frihed, og uden bestyrelsens godkendelse, at ville tilbringe en
del af sommeren i det store udland. Derfor efterlyses et par velvillige medlemmer, der vi slå græs i uge 28 og uge 31. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Hvis man taler pænt til
slåmaskinen, der står i bådhallen, plejer den at starte uden problemer. Hvem kan sige nej til et par timers god og sund motion?

Ro- og kajakskolerne
Det går rigtigt godt på begge skoler med mange deltagere, stor entusiasme, og gode fremskridt. Vi øger faktisk medlemstallet både på kajakkerne og inriggerne. Så kassereren sover godt om
natten…
Som så tit nævnt. Husk at bakke op omkring fællesroningerne. Fællesroningerne på
hverdagsafterne er meget afgørende for fastholdelse af de nye medlemmer efter afsluttet skole.
Det er besluttet at indkøbe 2 nye kajakker for at imødekommet behovet. Når de leveres, skulle der også være kajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere på aftenerne med kajakskole.

Ungdommens brug af græsarealet
NATTERAVNENE i Rudersdal Kommune har nu lagt et besøg ved klubben ind i deres
”patruljeringsplan”. Hvor tit de kommer ved jeg ikke, og om de lige ”rammer” en af
problemafterne er jo også usikkert. Derudover er kommunens SSP blevet gjort bekendt med
situationen.

BREAKING NEWS
Der er bestilt 4 nye kaffemaskiner.

Nyt om huset
Elinstallationerne i køkkenet bliver snarest fornyet, således at komfur, ovn, vandkoger og
kaffemaskiner kan bruges på samme tid. Det afsluttende malerarbejde er igangsat med Jørgen
Kleisdorff som styrmand og med god hjælp fra nogle af klubbens medlemmer.
Der pågår stadigvæk forhandlinger med kommunen omkring fældning af de to skyggende træer
samt hævning af flisearealet foran klubhuset. Der er endvidere overvejelser igang omkring
installation af en brandalarm i klubhuset.

7. juni 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg