Nyhedsbrev nr. 6

Corona situationen
Med virkning fra 21. maj er en række restriktioner ophævet. Klubbens opdaterede Corona regler er vedhæftede. Den mest centrale ændring er at det nu, med gyldigt Corona pas, igen er muligt at udnytte klublokalet til sociale arrangementer, herunder kaffedrikning, grill spisning, etc. Klubben er lovmæssigt forpligtet til at fortage stikprøvekontrol af Corona passet. Vi har ikke ændret i reglerne omkring rengøring af både og materiel og afspritning af kontaktflader, og det anbefales at bruge mundbind indendørs. Vores regler følger anbefalingerne fra Dansk Forening for Rosport og Rudersdal Kommune.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen, der ligger ved rocomputeren, skal underskrives af alle ro-aktive medlemmer. Uden underskrift, INGEN roning.  Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Onsdags grill
Grillen tænder efter fællesroningen onsdag aften. Medbring egen forplejning. Øl og drikke kan købes i klubben eller medbringes. Hvis maden indtages indendørs kræves gyldigt Coronapas.

Intet Skt. Hans bål i år
Selv om det nuværende forsamlingsloft på 100 mennesker udendørs muligvis hæves 11. juni, har bestyrelsen besluttet, at Skt. Hans arrangementet ikke gennemføres i år. Vi vil ikke løbe den teoretiske risiko, at et sådant arrangement med et normalt stort fremmøde, tæt sammenstimlen og sang kan bidrage til et øget smitteniveau.

Klubbens sociale arrangementer
Standerhejsningsmiddagen og standerstrygningsmiddagen plejer at være årets højdepunkter for så vidt angår sociale arrangementer i klubben. Niels Høyer er trådt tilbage som arrangement chef, efter flere års flot indsats, og vi søger derfor med lys og lygte efter hans afløser/afløsere. Det er normalt en ret overskuelig opgave, da klubbens medlemmer er meget hjælpsomme med såvel forberedelse som oprydning. Henvendelse rettes til niels@oernbjerg.dk.

Facebook gruppe for inrigger roning
Nu har vi som lovet på generalforsamlingen etableret en facebookgruppe til at indgå aftaler om inrigger roture. Facebook-siden er tænkt som et supplement til anden aftalt roning og til fælles- roningerne, som fortsætter som sædvanligt mandage og onsdage kl. 18.30 og søndage kl. 10 – hvor alle kan møde op. Det kan være sværere at finde nogen at ro med på andre tidspunkter – især hvis man ikke har været medlem meget længe. Så hvis du tænker, du kan have brug for at finde andre at ro med uden for de faste tidspunkter, så er facebookgruppen en god mulighed. Du finder den på facebook som  “Birkerød Ro- og Kajakklub – Inrigger Gruppen“. Det er en lukket gruppe, så du skal anmode om medlemskab. Lige så snart du er medlem, kan du frit skrive forslag til tidspunkter, hvor du gerne vil ud og ro – og melde dig på andres forslag. Vi håber, det giver flere gode ture på vandet – og flere gode bekendtskaber på kryds og tværs i klubben.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Opdatering af Corona retningslinjer

Klubbens Corona retningslinjer er opdateret og der gælder indtil andet meldes ud. Næste lempelse  fra myndighedernes side forventes allerede 21. maj.

Læs og følg venligst retningslinjerne. Bistrup Sogn var tæt på nedlukning for nyligt, og situationen i Hørsholm taler for sig selv. Og hvad vigtigst er, retningslinjerne lægger ingen væsentlige begrænsninger på vores roning på vandet..

Vi har i bestyrelsen valgt at følge kommunens retningslinje for brugen af klublokaler, selv om den er mere restriktiv end det der kommer fra organisationerne, og selv om den ikke nødvendigvis er særlig logisk.

Klublokalet må IKKE bruges til sociale arrangementer som f,eks kaffedrikning, men gerne til motion (med Coronapas/negativ test , stikprøve kontrol og begrænset holdstørrelse).Kaffedrikning o.l. henvises til balkonen eller forpladsen.

Toilet og omklædning må igen anvendes med en begrænsning i antallet af samtidige brugere.

Nyhedsbrev Nr. 5

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev gennemført på udmærket vis på Zoom med deltagelse af 36 af klubbens medlemmer. Referatet samt alle bilagene ligger nu på klubbens hjemmeside. Blandt nye initiativer bliver, at vi nu går i gang med at lave en Facebook gruppe til arrangering af inriggerture på eget farvand, og en ”bådstrategi” for klubben. Det sidste indebærer overvejelser omkring hvilke bådtyper vi skal satse på, og hvordan vi, i lyset af dette, udnytter den begrænsede plads i bådhallen bedst muligt.

Corona situationen
Vi ser frem til gradvist at kunne lempe restriktionerne fra og med 6. maj, men endnu ved vi ikke, hvad de kommer til at omfatte. Ikke kun de overordnede retningslinjer bliver vigtige. Det lokale smittetryk kommer også til at få indflydelse på, hvilke lempelser, som kan tillades. Det er nu tilladt, med Coronapas, at bruge klublokalet til motion for op til 10 personer ad gangen for 70 + medlemmer. Sociale aktiviteter i klublokalet er som udgangspunkt ikke tilladt. Kaffen må dog gerne brygges i køkkenet, hvor der må opholde sig maksimalt 2 personer.  Indtagelse af kaffen, kan foregå på balkonen for grupper på op til 10 personer. Der må således maksimalt være 10 personer på 1. salen – balkon og lokale til sammen. Reglerne om afstand, afvaskning af kontaktflader og ”afspritning” er fortsat gældende.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen ligger nu klar ved ro-computeren til alle medlemmers underskrift. Husk at medbringe egen kuglepen og husk efterfølgende ”afspritning” af hænderne. Uden underskrift, INGEN roning. Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Roskolerne
Fast-track forløbet for 6 nye kajakroere med eksternt EPPP 2 kurset er kommet godt igang, men vil strække sig ind i maj måned. Kajakskolen er startet 29. april med 10 deltagere, og roskolen er på vandet første gang 8-9. Maj.  Der er 10 deltagere på roskolen, det højeste i mange år, og med aldre i den yngre del i forhold til klubbens nuværende aldersfordeling. Der vil være ”run” på kajakkerne tirsdag og torsdag aften, og på inriggerne mandag og onsdag aften. Tag godt imod de nye medlemmer. Vi ved hvor svært det kan være at finde ”fodfæste” i klubben som nyt medlem.

Det laminerede rokort
De laminerede rokort, der kun laves for inrigger roerne er nu gennemgået, og der er lavet kort til de nye inrigger roere til brug efter frigivelse. Kontakt kommunikation@birkerod-roklub.dk hvis der er behov for ændringer.

Kajakroning
Fællesroningerne mandag og onsdag aften med start fra maj måned er slået op på Facebook gruppen. Husk tilmelding,

Inriggerroning
Fællesroningerne for inriggerne starter kl. 18.30 her i maj måned. Mandag og onsdag aften vil der være brovagter til stede.

Arbejder på Furesøen
Iltslangerne på bunden af Furesøen skal repareres i perioden 4-14. maj. I den periode vil der være aktivitet på vandet af større fartøjer. Hold god afstand til disse.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

1. maj 2021

Referat Generalforsamling 2021

Sted:                  Afholdt digitalt med brug af programmet Zoom
Tid:                     Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00 – 20.30
Deltagere:        36 klubmedlemmer
Dirigent:           Ervin Birk
Referent:          Niels Ørnbjer

1. Valg af dirigent

Ole Steen Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, og indledte med en kort introduktion til brugen af Zoom. Ole Steen Andersen foreslog Ervin Birk som dirigent, og dette forslag blev imødekommet. Ervin Birk kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt den 12.april 2021 med en fyldestgørende dagsorden i henhold til vedtægterne. Afholdelsen af generalforsamlingen som et digitalt møde vurderes at være juridisk holdbart, idet behovet for at få godkendt den nye bestyrelse må betegnes som en ”nødrets”-situation.

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson (Bilag 1)

Den af den afgående formand, Carsten Nilaus Pedersen, udarbejdede beretning for den afsluttede sæson (frem til 23. februar 2021) var udsendt til alle mødets deltagere i god tid inden mødet, og blev ikke gennemgået i detaljer:

Det følgende er et kort sammendrag:

Sæsonen blev helt anderledes end nogen kunne have forestillet sig. Coronavirussens hærgen satte sit præg på klubbens liv fra midten af marts og resten af sæsonen. Men alligevel blev det en ganske god sæson med pæn aktivitet, et fortsat højt medlemstal og en fornuftig økonomi.  På trods af stor aktivitet i klubben har smitten blandt enkelte medlemmer ikke resulteret i smittekæder i klubben. Dette takket været medlemmernes efterleven af de ofte ændrede retningslinjer.

Joachim Herteg Jacobsen indtrådte i bestyrelsen som kajakchef ved sidste generalforsamling.Per d. 23. februar 2021 erstattede Marianne Vittrup Claus Munk Mikkelsen som bestyrelsesmedlem og rochef.

Medlemsskaren steg en lille smule, og økonomien er fortsat sund.  Dette har muliggjort en større renovering af bade- og toiletfaciliteter, et projekt til i alt godt 180.000 kr. 

Der har været en stor roaktivitet, både i sommer sæsonen og vinter sæsonen, på trods af  kortvarige nedlukninger og is på Furesøen. Det lykkedes at genneføre uddannelsesforløb for rigtig mange roere, både inrigger roere og kajakroere, og vi har fået 5 nye korttursstyrmænd. Langturs programmet blev flot gennemført med ialt syv langture. Seniorroningen har været udfordret på grund af begrænsningerne på mulighederne for socialt samvær, men er trods alt blevet gennemført. Kajakroningen er inde i en rigtig god udvikling, og som noget nyt er der indført et kort kursus som baggrund for frigivelse til vinterroning. Der har ikke været person-uheld eller større skader på materiellet. Der er indkøbt en ny kajak samt nye inrigger årer.

I løbet af foråret fik vi færdiggjort en væsentlig opdatering og forbedring af klubbens centrale reglementer i form af et nyt roreglement, en ny romappe, og en nyskabelse i form af en kajakmappe.

Selskabelige arrangementer har været få, og alle er blevet afholdt udendørs.

Beretningen for den afsluttede sæson blev godkendt uden kommentarer.

3. Beretning om perioden 24. februar til 27. april (Bilag 2)

Beretningen, udarbejdet af Ole Steen Andersen, var udsendt til alle mødets deltagere, og blev ikke gennemgået i detaljer. Det følgende er et kort sammendrag:

I perioden fra 24. februar til 27. april har bestyrelsen udgjort et ”forretningsministerium”. Carsten Nilaus Pedersen fratrådte som medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen supplerede sig med Ole Steen Andersen som nyt medlem. Bestyrelsen konstituerede sig siden hen med Ole Steen Andersen som ny formand. Den nye bestyrelse igangsætter nu en revision af klubbens vedtægter, udvikling af en Facebook gruppe til planlægning af inrigger ture på det daglige rovand, og udvikling af en ”bådstrategi”, herunder den bedste udnyttelse af den begrænsede plads i bådhallen set i lyset af behov og ønsker om nye både og andet materiel.

Der har ikke være Corona smittekæder i klubben. Aktiviteten på vandet har været høj i perioden, dog periodevis begrænset af isdækket på søen.

Medlemstallet er stabilt. Tak til eksisterende medlemmer for fortsat loyalitet overfor klubben, og tak til de mange nye medlemmer. Sæsonstarten har fået flot omtale i både Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis.

Vedligeholdelsen af inriggerne er blevet fortsat, men forsinket på grund af Coronaen. Check af redningsvestene er blevet udskudt indtil klublokalet igen må anvendes. Svømme erklæringen ligger klar til underskrift. Klubbens økonomi er fortsat sund.

              Beretning for perioden blev godkendt uden kommentarer.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse (Bilag 3-5)

Torben Gunge præsenterede det reviderede regnskab med udgangspunkt i det udsendte materiale. Resultatopgørelsen (indtægter, udgifter, investeringer, afskrivninger og hensættelser) samt balancen blev vist på skærmen. Regnskabet udviser et positivt resultat på kr 101.342, hensættelser til bådfond respektive bygnings- og bådebrofond på tilsammen kr 408.645 og en likviditetsreserve på kr 156.120.

Med udgangen af 2020 havde klubben 196 medlemmer. Dette udgør en stigning på 1 medlem i forhold til udgangen af 2019. Dog er 2 af medlemmerne kajakroere, der ikke kunne komme på det udskudte kajakkursus i 2020, og derfor blev registreret som passive.

Der har været en nedgang i antallet af inrigger roere, men dette er så modsvaret af en stigning i antallet af kajakroere. Kontingentmæssigt er fordelingen på 164 fuldgyldige medlemmer, 26 seniorer og 6 passive. Ud af de 164 fuldgyldige medlemmer er der 98 inriggerroere og 84 kajakroere, idet 18 er registreret til at kunne ro begge bådtyper.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for 2020 uden kommentarer.

5. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2021 og godkendelse af kontingent og indmelselsesgebyrt (Bilag 4-5)

Torben Gunge gennemgik forslaget til budget for 2021 med udgangspunkt i det udsendte materiale. Budgettet for 2021 blev vist på skærmen.

Budgettet er baseret på uændrede medlemssatser (kontingent, indmeldelsesgebyr, leje af plads til kajak), og på et stabilt medlemstal.  Der er plads til nyanskaffelser i begrænset omfang.  Beholdningstilvæksten forventes reduceret med kr 81.500 og der forventes et underskud på kr 98.250. Dette findes acceptabelt i lyset af sidste års overskud af samme størrelsesorden. Årsagen skal findes i forskydningen af renoveringsprojektets afslutning til 2021. 

Forslaget til budget for 2021 med uændrede satser for kontingent, indmeldelsegebyr og pladsleje  blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

6. Aktivitetsplaner (Bilag 6)

Marianne Vittrup, Joachim Harteg Jacobsen og Vagn Rydahl præsenterede kort, men med stor entusiasme, årets aktivitetsplaner for henholdsvis baglænsroning, kajakroning og langturene. Marianne Vittrup præsenterede endvidere sig selv som ny rochef.

Der planlægges på trods af Corona situationen 6 inriggerlangture på fremmed farvand. Der er 10 deltagere på roskolen, det højeste i mange år. Denne starter i weekenden 8-9. maj. Det vil blive forsøgt at få mere variation i den almindelige inrigger roning, samt øget aktivitet indenfor coastal og sculler roningen. Men det hele vil afhænge af interessen fra medlemmerne, og disse opfordres til at skrive til rochefen med ideer og ønsker.

Kajakskolen med 10 deltagere afholdes fra starten af maj måned og indtil Skt. Hans, og der kører fast-track frigivelses forløb for 6 nye medlemmer med eksternt EPP2 i såvel april/maj som i august måned. Endvidere skal de, der kun blevet betinget frigivet sidste år, friroes. Der planlægges enkelte ture på fremmed farvand, samt forskellige andre tilbud til allerede frigivne kajak medlemmer. Det er fortsat et håb, at der kan tilbydes aktiviteter i svømmehal. Der efterlyses nye klubinstruktører, da den nuværende instruktør kapacitet bliver fuldt udnyttet.

Der var ingen bemærkninger til de fremlagte aktivitetsplaner.

7. Behandling af indkomne forslag

7.a Etablering af en Facebook gruppe med henblik på turplanlægning for inrigger roerne. Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagte baggrunden for forslaget. Formanden gav sin fulde støtte til forslaget og kunne fortælle, at der allerede i bestyrelsen er taget beslutning om etablering af en sådan gruppe. På den baggrund blev forslaget ikke sendt til afstemning.

7.b. Ændring af kilometeropgørelsen på Rokort.dk til at være helårig (fra årsskifte til årsskifte). Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagde baggrunden for forslaget, som primært var at det ville være lettere at opnå de eftertragtede guld- og sølvnåle. Nogle deltagere argumenterede for og andre imod, og forslaget blev sendt til afstemning. Resultat af dette blev, at forslaget blev forkastet.

7.c. Indførelse af pligt til at føre dannebrogsflag på inriggerne på seniorroningerne onsdag og torsdag formiddag. Forslag stillet af Jan-Erik Messman

Jan-Erik Messman fremlagde baggrunden for forslaget, som udspringer af et ønske om at skabe klarhed på området. Holdningerne blandt mødedeltagerne var delte. Men med en consensus om, at det er bådens styrmand, der bestemmer, om flaget skal bæres, når det ikke som på søn- og helligdage er en pligt, frafaldt Jan-Erik Messman forslaget.

7.d. Indkøb af ny inrigger bådvogn. Forslag stillet af Peter Larsen

Peter Larsen udtrykte indledningsvis sin forundring over, at fremsendte forslag ikke var fremsendt som bilag i deres fulde ordlyd. Bestyrelsen tog dette ad notam, og ved fremtidige generalforsamlinger vil dette ske.

Peter Larsen fremlagde baggrunden for forslaget, som har meget stor opbakning fra deltagerne på onsdagsholdet. Forslaget har været fremsendt tidligere, men fornemmelsen er, at forslaget aldrig er blevet seriøst behandlet. Holdningerne til forslaget blandt mødets deltagere var delte.

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, idet forslagsstilleren stiller sig tilfreds med bestyrelsens tilsagn om, at forslaget vil indgå i en kommende seriøs proces med udarbejdelse af en ny ”bådstrategi” for klubben.  Hovedspørgsmålet vil her være hvilke bådtyper der skal satses på fremover, og hvorledes den begrænsede plads i bådhallen bedst udnyttes. Bestyrelsen erkender, at ønsket om en ny bådvogn på onsdagsholdet er stort. Den udtalte frygt for, at forslaget atter vil blive ”syltet” er ubegrundet.

7.e Indkøb af en fire Coastal med styrmand. Forslag stillet af Jette Vestergård

Jette Vestergård fremlagde baggrunden for forslaget. Forslaget blev af flere vurderet som et muligt værdifuldt bidrag til videreudvikling af klubbens baglæns roning, men holdningerne for og imod var også her delte. Hvad skal ud, for at nyt kan komme ind?

Som tilfældet også var vedrørende ny bådvogn blev forslaget ikke sendt til afstemning, idet forslagsstilleren stiller sig tilfreds med bestyrelsens tilsagn om, at forslaget vil indgå i en kommende seriøs proces med udarbejdelse af en ny ”bådstrategi” for klubben.  Hovedspørgsmålet vil her være hvilke bådtyper der skal satses på fremover, og hvorledes den begrænsede plads i bådhallen bedst udnyttes.

Som afrunding på behandlingen af de indkomne forslag udtrykte formanden stor ros til forslagsstillerne for genuine bidrag til klubbens daglige drift og udvikling. Udviklingen af ”bådstrategien” vil inddrage medlemmerne bredt, og der vil blive indkaldt til et debatmøde, når bestyrelsen har defineret opgaven. Den nye ”bådstrategi” skal fremlægges  til godkendelse på næste generalforsamling.

8. Valg til bestyrelsen

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Ole Steen Andersen, Marianne Vittrup, Torben Gunge, Jørgen Kleisdorff, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg stillede op til en fornyet 2- årig periode. Nuværende bestyrelsesmedlem Joachim Harteg Jacobsen var ikke på valg. Endvidere opstillede Jon Kjeldsen som nyt medlem.

Jon Kjeldsen præsenterede sig selv kort, inklusive sin bevæggrund for at indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen blev valgt uden kommentarer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jan Thomsen og Gunnar Halsson blev begge genvalgt, sidstnævnte som suppleant.

10. Eventuelt

Vagn Rydahl understregede vigtigheden af sammenhængen på tværs af bådtyperne, således at klubben stadigvæk fremstår som en, og ikke to, klubber.

Ole Steen Andersen udtrykte stor tak til Ervin Birk for god mødeledelse, og til medlemmerne for deres konstruktive og aktive deltagelse. Ole Steen Andersen beklagede, at de fremsatte forslag ikke var medsendt i deres fulde ordlyd, og hævede derefter mødet.

Birkerød, den 28. april 2021

Ole Steen Andersen                                             Ervin Birk

Formand                                                                Dirigent

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed fremsendes den endelige dagsorden, samt bilag, til den virtuelle generalforsamling.

Et af bilagene er en introduktion til brugen af Zoom. Invitationen til Zoom mødet fremsendes til de til generalforsamlingen tilmeldte medlemmer på mandag den 26. april.

På grund af online formatet har vi besluttet, at de to beretninger IKKE forelægges mundligt. Derfor bedes I læse beretningerne grundigt og forberede spørgsmål. De vil så blive besvaret af bestyrelsen.

Endelig dagsorden til generalforsamling 2021 i Birkerød Ro- og Kajakklub
Beretning til generalforsamling 2021 for perioden frem til 23. februar 2021
Beretning til generalforsamling 2021 for perioden fra d. 24. februar til 27. april
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Aktivitetsplan 2021 (bilag 6)
Regnskab 2020
Budget 2021

Ved generalforsamlingen har alle deltagere hver en stemme, og hver deltager kan medbringe en, og kun en, fuldmagt. Fuldmagter skal inden mødet fremsendes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk.

Formandsskifte i klubben

Klubbens formand siden februar 2015, Carsten Nilaus Pedersen, er trådt tilbage som formand og medlem af bestyrelsen. I overensstemmelse med Vedtægternes § 9, Stk.1. har bestyrelsen suppleret sig ved at optage Ole Steen Andersen som medlem. Bestyrelsen har videre konstitueret sig med Ole som ny formand. 

Carsten Nilaus Pedersen
Ole Steen Andersen

Carsten udtaler:
“Det har været en stor fornøjelse af være formand for Birkerød Ro- og Kajakklub. Vi har haft seks gode år med fremgang i medlemstal og en solid økonomi; vi har fået et nyt tag på klubhuset og mange andre forbedringer af vores lokaler, udstyr og materiel. Klubbens regelsæt er blevet bragt up to date. Og det har altsammen kun været muligt takket være en kæmpestor frivillig indsats i klubbens ledelse, hos instruktører, holdledere og medlemmerne i det hele taget.

Det er ærgerligt, at coronaen forhindrede os i at holde generalforsamling i februar. Her ville jeg – som mange vist ved – være trådt tilbage, og Ole Steen Andersen ville have stillet op som kandidat til bestyrelsen med henblik på at blive ny formand.

Det er ikke til at sige, hvornår vi vil kunne holde generalforsamling, og derfor fandt jeg tiden inden til at gennemføre formandsskiftet nu.  Ole har i mange år dirigeret generalforsamlingen på bedste vis, og jeg er sikker på, at han også vil dirigere klubben i det daglige på en god måde. Tillykke med udnævnelsen, Ole.

Jeg siger tak til klubbens medlemmer og især til bestyrelsen, som har ydet en fænomenal indsats, der har gjort det nemt at være formand.

Vi har en dejlig klub. Jeg ønsker alt godt for klubben og dens medlemmer og ser frem til mange gode timer på vandet og i klubhuset de kommende år. “

Og bestyrelsen følger op:
Hver ting har sin tid, og Carsten har nu valgt at stoppe som formand i BRK.

Carsten blev indmeldt i BRK i foråret 2014 Først som seniorroer, og sidenhen som fuldgyldigt medlem efter en individuel roskole i gode hænder hos Poul Bach. Uddannelsen til inrigger instruktør ved deltagelse i kursus i Fredensborg fulgte snart efter.

Det forlød jo hurtigt i løbet af 2014, at diplomatiet havde holdt sit indtog i BRK, og den daværende formand, Toke Allentoft, tænkte klogt, at en tidligere ambassadørs sans for diplomati, struktur og ordentlighed ville være værdifulde egenskaber for en kommende formand. Og sådan blev det med tiltrædelse som formand tidligt i 2015. I sandhed en lynkarriere.

I tiden med Carsten som formand har BRK været i gode hænder og i konstant god udvikling. Medlemstallet og aktivitetsniveauet er steget markant, økonomien er ovenud sund, klubhuset er i god stand, og mange nye både er indkøbt.

Megen energi er også blevet lagt i at få opdateret klubbens skriftlige grundlag. Dette punkt havde bestemt ikke været i fokus før Carstens tiltrædelse, men det blev der hurtigt lavet om på. ABS-roningen blev lovliggjort, vedtægterne blev gjort tidssvarende, forsikringerne blev bragt på plads, og reglementet, romapperne og andre dokumenter er blevet enten nyskrevet eller opdateret i flere omgange. I sandhed er der bragt orden i tingene.

Carstens sidste år som formand har stået i Coronaens tegn.  Vi kunne godt have forundt Carsten en anderledes afrunding på formandsperioden. Udarbejdelsen af de efterhånden utallige versioner af Corona reglementet har krævet megen opmærksomhed. Men også denne udfordring er blevet klaret på bedste vis med kun periodevis nedlukning og uden etablering af BRK baserede smittekæder.

Carsten har på det sidste haft fokus på at sikre, at klubben også fremover vil være i gode hænder. Ole er på plads som ny formand. Ole er mangeårigt medlem og kender af klubben som inrigger roer, er gift med Lone, som er kajakroer i klubben, og har fra sit arbejdsliv meget stor erfaring med organisations-udvikling og ledelse. Posten som ro-chef er nybesat med Marianne Vittrup, og ”de gamle mænd” i bestyrelsen har indvilget i at stille op til endnu en omgang bestyrelsesarbejde. Så Carsten kan med fortrøstning nyde sit ”otium” i vished om, at BRK har været godt tjent med ham som formand, og at fremtiden er lagt i gode hænder. Klubbens medlemmer får mulighed for at give udtryk for deres opbakning – eller det modsatte – til den fornyede bestyrelse ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker Carsten alt godt i fremtiden, og vi ser frem til mange gode roture i selskab med Carsten.

På vegne af bestyrelsen i BRK

3.april 2021

Niels Ørnbjerg