Corona Nyhedsbrev

Endnu et tilfælde af Covid 19 i klubben (4. oktober 2020)
Der er konstateret endnu et tilfælde af Covid 19 i klubben. Endnu engang er antallet af nære kontakter i klubben heldigvis meget begrænset. De pågældende lader sig nu teste, og holder sig væk fra klubben, indtil der foreligger et negativt testresultat. Vi regner med, at smitten i klubben dermed er inddæmmet.
Vi mener, at roningen godt kan fortsætte, i det mindste indtil videre. Men retningslinjerne skal selvfølgelig nøje efterleves. Det overvejes om og i givet fald i hvilket formatsæsonafslutningen og arbejdsdagen kan gennemføres. Mere information herom følger snarest.

Corona-smitte blandt klubbens medlemmer (1. oktober 2020)
Det første tilfælde af Corona-smitte blandt klubbens medlemmer er nu blevet konstateret. Smitteopsporingen i klubben har vist, at der kun har været ganske få kontaktpersoner. Disse er blevet underrettet.
Roningen kan fortsætte. Men husk regelsættet.

Nu åbnes der endnu mere op (11. juni 2020)
Nu åbnes der endnu mere op for roningen i BRK. Men fortsat efterleven af myndighedernes og idrætsorgansationernes anbefalinger omkring afstand, håndhygiejne og adfærd iøvrigt er af stor betydning. Og husk, det er op til hvert enkelt medlem at beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet.
Med udgangspunkt i nye anbefalinger fra DFfR og DGI har bestyrelsen udarbejdet ændrede BRK specifikke retningslinjer. På nogle punkter er meget lidt ændret, på andre punkter er meget ændret. De ændrede generelle retningslinjer og de ændrede retningslinjer for inriggerroning, kajakroning, reservation af både og rengøring af inriggerne er vedhæftet. Endvidere er reglerne for lån/leje af lokalerne også blevet opdaterede. Disse findes på hjemmesiden. De helt væsentlige ændringer er som følger:

Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.
Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.
Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.
Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.
Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader. Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

sidst opdateret: okt 4, 2020 @ 17:10

Tidligere nyhedsbreve:

Nu åbnes der mere op (17. maj 2020)
Nu åbnes der op for mere roning. Fra mandag d. 18. maj kan der ros i alle bådtyper. Husk stadigvæk på de generelle regler om adfærd og hensynstagen til hinanden i en coronatid. Omklædningsrum og badefaciliteter samt førstesalen i klubhuset må fortsat ikke anvendes.
Tag hensyn og giv plads til hinanden både i bådhallen, på forpladsen og på broen. Vent til det bliver jeres tur, da der er en begrænsning på 10 personer disse steder. Husk fortsat, at det er op til den enkelte roer at takke ja eller nej til disse nye muligheder.
Brugen af rocomputeren til turregistrering er nu tilladt. Brug engangshandsker.
De justerede generelle retningslinjer er vedhæftet. Disse retningslinjer, såvel som de andre nu justerede retningslinjer bliver endvidere ophængt i klubhuset og er at finde på hjemmesiden.

Nyt om baglænsroningen
På baggrund af nye anbefalinger fra Dansk Forening for Rosport ændres retningslinjerne for baglænsroningen fra og med 18. maj. Der må fremover ros i alle bådtyper, og der må etableres faste rohold på op til 10 medlemmer, indenfor hvilke man må ro i alle tænkelige kombinationer.
Det er op til medlemmerne at styre oprettelsen af, og roningen indenfor, disse rohold. Frigivne seniorroere kan godt deltage. Men seniorroningen i traditionel forstand og fællesroningerne er fortsat indstillet indtil videre, og det er uvist, om roskolen kan gennemføres. Der er faktisk kommet enkelte nye tilmeldinger.
De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”. Retningslinjerne for rengøring af bådene er uændrede.
Coastalbådene og scullerne må selvsagt også fortsat benyttes.
Som det fremgår nedenfor, vil der være fælles kajakroning hver onsdag aften. Der vil være behov for at udvise fleksibilitet omkring de tidspunkter, hvor kajakroningen indledes og afsluttes, så vi stadig overholder alle regler for afstand og antal personer samlet på samme tid.

Justerede regler for reservation af både
Generelt er erfaringerne med brug af reservationssystemet i Rokort gode. Men med mange reservationer bliver det hurtigt uoverskueligt, når der skal reserveres en tur. Vi begrænser derfor reservationerne til højst 3 og kun to uger frem.
Vi beder om at dette respekteres, så vi undgår for lange uoverskuelige reservationslister. De justerede regler for reservation af inriggerne m.fl. er vedhæftet.
Book bådene, så der er mindst 10 minutter mellem hver afgang for at undgå for mange personer samlet på samme tid.

Nyt om kajakroningen
Retningslinjerne for kajakroning er ændrede derhen, at klubbens svømmeveste, sprayshirts og paddleflows nu skal afvaskes i sæbevand efter brug. Materiale til dette er stillet frem. Iøvrigt gælder rotationsprincippet fortsat. De justerede retningslinjer findes under Menupunkt “Corona”.

Kajakskolen er udsat til at begynde i august med et mere intensivt forløb. Deltagerne er blevet kontaktet direkte. Der starter enkelte nye medlemmer, der tidligere har bestået EPP2 eksamen hos anden udbyder.

Fællesroning i Kajak
Der etableres fællesroning i kajak hver onsdag aften med start 20. maj. Der er tilmelding via Facebook eller ved at kontakte kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk eller turlederen. Der må maksimalt være 10 deltagere. På fællesroningerne er der en turleder, som vælger turen, og som eventuelt aflyser turen på grund af vejret. Der startes kl 18.15 med forventet hjemkomst til klubben senest 20.30. Mød op omklædt og husk at medbringe skiftetøj.

Klubben åbner igen – i begrænset omfang
Lørdag d. 25. april 2020 åbner vi igen for adgang til klubhuset og til ro-aktiviteter, men under strikte begrænsninger og forsigtigheds foranstaltninger.
Der er udarbejdet generelle retningslinjer for al roning; særlige retningslinjer for roning i inrigger, sculler og coastal; vejledning i rengøring af disse bådtyper samt specifikke retningslinjer for roning i kajak.
De vil også være at finde i klubhuset.
Medlemmerne bedes sætte sig grundigt ind i reglerne og ikke mindst overholde dem.
Roning i kajak, singlesculler og ener-coastal vil uden de helt store problemer kunne ske med respekt for det overordnede råd fra sundheds myndighederne om fysisk afstand. Det kan inriggerroning ikke. Dansk Forening for Rosport har imidlertid vurderet det som forsvarligt af fravige dette råd under nærmere angivne omstændigheder. Klubbens bestyrelse har ikke følt sig kaldet til at være mere restriktiv end DFfR. Vi har jo hele tiden haft den linje, at vi følger myndighedernes og idrætsorganisationernes anvisninger.
Man bør tænke sig godt om, før man går i gang med inriggerroning, som uundgåeligt i en eller anden grad indebærer øget smitterisiko for en selv og andre. Og man skal følge retningslinjerne til punkt og prikke. Hvis dette ikke sker, kan der igen blive lukket for inriggerroning.
Retningslinjerne er baseret på følgende principper og grundregler:
– Personligt ansvar som roer for eget helbred og overfor andre – Er man i tvivl, så anvend et forsigtighedsprincip
– Strikse hygiejneregler
– Roning i faste teams på op til tre personer
– Grundig rengøring af både og materiel efter turen
– Ingen indendørs aktiviteter – ud over at tage både ud og ind af bådhallen.

Se også
Nyhedsbrev nr. 6
Nyhedsbrev nr. 7

Seniorroningen
Seniorroningen kan ikke opretholdes i denne periode i noget, der bare ligner det kendte format. I stedet kan vi tilbyde, at seniorroere kan ro én gang ugentlig når som helst , naturligvis med respekt for de retningslinjer, der gælder alle andre inriggerroere. Bl.a. skal der jo altid være en korttursstyrmand ombord.

Svømmeerklæringen
For at minimere smitterisikoen springer vi i første omgang underskriften på svømmeerklæringen over. Nye medlemmer har ”underskrevet” på indmeldelsesformularen og for øvrige medlemmer må den fra sidste år gælde. Når svømmehallerne åbner, ville det nok være en god ide lige at få bekræftet overfor sig selv, at man stadigvæk kan klare svømmekravet.

Kajakskolen
Denne kommer tidligst igang 10. maj. Vi skal nok holde en tæt kontakt til de forståeligt nok lidt utålmodige nye medlemmer.

Nyt om langtursprogrammet
Vagn Rydahl meddeler følgende: 2-dages-turen for de gråhårede er nu faldet på plads. Det bliver mandag den 3. og 4. august. Vi tager til Odsherred på den måde, at vi låner både i Nykøbing Sjælland’s Roklub og har lejet en hytte, Ejnersbo, der ligger i Ellinge Lyng på den anden side af Odsherred. Hyttens størrelse og indretning svarer nogenlunde til Skovhytten i Nivå. Corona-situationen kan jo gå begge veje fra nu til august. Turens gennemførelse er naturligvis afhængig af, at den kan gennemføres forsvarligt, også i forhold til Corona-situationen til den tid.