Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1, 2021

Udsættelse af generalforsamlingen
Som en konsekvens af den fortsat alvorlige Corona-situation, og deraf afledte påbud og anbefalinger fra såvel sundhedsmyndighederne som idrætsorganisationerne, udsættes klubbens 2021 generalforsamling. Vi stiler mod at kunne afholde generalforsamlingen den 27. april 2021. Bestyrelsen vil i mellemperioden fungere som et “forretningsministerium”, og vil administrere i henhold til seneste generalforsamlings beslutninger.  Dette indebærer bl.a., at der vil blive opkrævet samme kontingent som i 2020. Opkrævningerne udsendes i begyndelsen af marts.

Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
Renoveringen af de to toiletter på første sal, og opfriskningen af herrernes omklædningsrum, igangsættes nu, og vil løbe over de næste 4-5 uger. Herretoilettet vil være åbent i perioden, og vil skulle bruges, om nødvendigt, af begge køn.

IT-kyndig til bestyrelsen
Efterlysningen i sidste Nyhedsbrev af et medlem med IT kompetence til den kommende bestyrelse har været resultatløs. Vi søger således fortsat efter en person med kompetence inden for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mail-adresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden. Henvendelse til  Niels Ørnbjerg.

Den daglige roning
Vi kan fortsat ro efter de tidligere udmeldte retningslinjer, nu suppleret med et afstandskrav på 2 meter og et forsamlingsloft på 5 personer. Det maksimale antal personer i bådhallen er 3. Brug af mundbind i bådhallen og ud- og hjemskrivning af turen på mobil eller hjemmecomputer anbefales. Husk at respektere bådreservationerne, og husk at låse portene til bådhallen med palen.

Der har været lidt uklarhed omkring retningslinjernes definition på et roteam.  Et roteam defineres som en boble på op til 5 roere. Indenfor boblen kan man kombinere frit og f.eks ro 2+ med forskelligt sammensat besætning.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

10. januar 2021

Vi genoptager roning

23.dec:  Vi har været i kontakt med Holte Roklub og Furesø Roklub, og Rudersdals Kommune er nu indforstået med, at vi genoptager roningen. Smittetrykket er jo fortsat højt, så det er selvsagt afgørende at følge retningslinjerne for adfærd og behandling af materiellet.  Klik her for at læse de opdaterede retningslinjer for kajak og inrigger.  Omklædning og bad må ikke benyttes, der skal roes i faste rohold med op til 5 personer,  der må maksimalt være 3 personer til stede samtidig i bådhallen, og brug af mundbind eller visir i bådhallen anbefales.

Pas godt på Jer selv og hinanden. Og en glædelig jul og et godt nytår.

Nyhedsbrev nr. 14

Corona-situationen
Vi opretholder lukningen af alle aktiviteter, såvel indendørs- som udendørs, indtil videre. Baggrunden er det meget høje og stigende smittetryk i omverdenen, herunder i Rudersdal Kommune; et smittetryk som kan frygtes at stige yderligere hen over julen. Vi lægger vægt på Kommunens anbefaling til idrætsforeningerne om nedlukning af alle aktiviteter og ikke mindst borgmesterens bekymrede og alvorlige budskab og henstillinger, herunder lukningen af kommunens udendørs idrætsfaciliteter. Forsigtighedsprincippet må gælde- ”hellere en restriktion for meget end en for lidt”.

Vi følger udviklingen nøje, og ser på konkrete modeller for en genåbning, når det måtte skønnes forsvarligt. Vi konsulterer i den forbindelse med relevante personer og organisationer samt kommunen.

Medlemmer, der ønsker at afhente egen kajak, kan kontakte et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen
Da Pernille Vedsted ikke genopstiller til bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2021, er der brug for en efterfølger til at varetage hendes opgaver. Vi søger derfor efter en person med kompetence inden for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mail-adresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden.

Derudover vil overvejelser om nye digitale løsninger i klubben også være en del af jobbet. Arbejdet med persondataforordningen er også placeret her. Henvendelse til  Niels Ørnbjerg.

Renovering af bad- og omklædningsfaciliteter
Med et flot tilskud fra kommunen gennemføres i januar og februar måned en omfattende renovering af de to toiletter på første sal, og herrernes omklædningsrum bliver frisket op. Det forventes at projektet kan gennemføres på trods af en mulig fortsat coronalukning.

 Ændring i låsesystemet
Der har været flere tilfælde af, at medlemmer har oplevet, at døren til klubhuset har stået ulåst, hvor dette ikke har været hensigten. For at mindske risikoen for dette fjerner vi nu muligheden for at sætte låsen til at være åben. Det vil  således ikke længere være muligt at sætte døren til at være ulåst. Brug  i stedet klokken. Vejledningen til låsesystemet er blevet opdateret, se under menupunkt Husorden.

 Bådvedligeholdelsen
 Klubben er jo i den heldige situation, at vi har et dedikeret team, der hen over vinteren sørger for, at materiellet får en kærlig hånd. I år er der specielt fokus på 4+ bådene.  Når vi kommer igang efter Corona lukningen  vil vi kunne godt bruge flere medlemmer, og gerne sådanne med en vis håndværksmæssig snilde, til dette meget vigtige arbejde. Henvendelse kan rettes til Jens på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk. Det dur jo ikke, at vi skal have for mange ”Må ikke benyttes” skilte i brug.

Standerstrygningen og arbejdsdagen
Såvel standerstrygningen som arbejdsdagen gik fint på trods af ændringerne i den måde, de blev gennemført på. Der var flot fremmøde ved standerstrygningen, og de der gik glip af formandens tale kan læse denne på hjemmesiden. På arbejdsdagen deltog 15 medlemmer, og det der var planlagt blev klaret. 

Vinterroningen
Der kom rigtig godt gang i vinterroningen på både inrigger- som kajaksiden inden nedlukningen.  

Generalforsamlingen i 2021
Generalforsamlingen vil i 2021 finde sted tirsdag d. 23. februar. Meget mere herom vil følge, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi prøver at låne/leje lokaler ”ude i byen” så vi kan have flere deltagere end det der er muligt i klublokalet. Meget vil selvfølgelig afhænge af corona situationen til den tid.

God jul og godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Alt andet lige er BRK kommet  godt gennem et udfordrende 2020.  Tak til alle som har bidraget hertil.

Balkontale ved standerstrygning

Ved afslutningen af forrige sæson kunne vi glæde os over, at det da vist havde været den bedste sæson i klubbens historie. Medlemmerne havde tilbagelagt flere kilometer på vandet end nogensinde før. Der var kommet mange nye medlemmer til; de gamle medlemmer havde holdt ved; økonomien var god; materiellet var i orden. Alle var glade.

Sådan så det ud tilbage i februar i år. Det var før vi vidste hvem Søren Brostrøm og Kåre Mølbak var. Da vi stadig brugte ordene lukke og åbne, før det blev til lukke ned og åbne op.

En måned senere så det hele anderledes ud, også for denne klub. Ja, vi måtte jo lukke (ned), for al klubaktivitet et pænt stykke tid. Men vi kom i gang igen. Og det er vel gået bedre, end man turde tro og håbe.

Vi har passet godt på hinanden og os selv – og rengjort materiellet, og derved undgået smittespredning her i klubben. Lad os blive ved med det.

Kilometerstatistikken siger, at vi har tilbagelagt over 39.000 kilometer. Ti roere har opnået guld- eller sølvnål. Nålene bliver overrakt lige om lidt.

Medlemsoversigten viser, at der lige omkring 200 medlemmer. Regnskabet viser, at det stadig står fint til. Ja, der bliver endda råd til et større renovationsarbejde indendørs i løbet af vinteren.

I et normalt år kunne jeg nu opfordre til flittig brug af klubbens indendørs træningsudstyr i vintersæsonens løb. Men ikke i år. Der vil være temmelig skrappe begrænsninger. Der må højst være 10 personer til stede ad gangen, og der kan ikke gennemføres selskabelige arrangementer.

Arbejdsdagen  i morgen bliver heller ikke hvad den plejer at være, men den gennemføres dog.

Alt sammen trist nok, men lad os nu ikke henfalde til på forhånd at se det som “vort mismods vinter”.  Vi får nok en mild vinter igen med gode muligheder for at komme på vandet. Og bagefter bliver det forår og derefter “en prægtig sommer”.

Når det gælder om at bevare humøret, er ingen så god at have for hånden og ved siden af sig som netop Ole, der står her og er klar til at tage klubbens stander ned.

—-

Hurra for denne dejlige klub. Tre korte og tre lange!

Formand Carsten Nilaus Pedersen

Nyhedsbrev nr. 13

Corona-situationen
Vi har haft tre smittede medlemmer, hvoraf kun to har haft relevans i forhold til måske at starte en smittekæde i klubben. De nære kontakter i klubben er blevet testet, og alle tests har vist sig negative.  Smittekæderne er således brudt. Det har været en stor hjælp i smitteopsporingen, at antallet af nære kontakter har været meget begrænset. Men smitten er altså derude, og overhold derfor, også fremover, Corona-regelsættet.

Sæsonafslutning og standerstrygning
Sæsonafslutning og standerstrygning vil blive afviklet så tæt på det normale, som corona-situationen nu engang tillader. Den traditionelle middag har vi selvsagt måttet aflyse. Om eftermiddagen lørdag d. 24. oktober kan man gennemføre sæsonens sidste roninger.  Fra kl 16.30 vil der være sandwich, øl og vand på forpladsen. Kl. 17.00 holder formanden en kort tale fra balkonen, og  Ole  Jul-Rasmussen tager standeren ned. Sæsonens  guld- og sølvnåle vil blive uddelt med behørig afstand.

Arbejdsdagen
Arbejdsdagen gennemføres søndag d. 25 oktober fra kl 9.00 til 12.00 i en slanket udgave. Forplejningen vil være begrænset til øl og vand.  Der er brug for 12 medlemmer, der opdeles i tre hold, der kan holde afstand (vinduespudsning, beskæring af træer og buske, samt tømning/fyldning af robassinet). Det kan blive aktuelt med både mundbind og handsker. Andre opgaver må så fordeles hen over vinteren. Tilmelding sker per mail til Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Vinterroning
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.  Rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af redningsvest/svømmevest er obligatorisk. Afstanden til land

må aldrig overstige 100 meter. Dog er det tilladt for vinter-frigivne kajakroere at passere Store Kalv ud for roklubben. Endvidere skal der holdes forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Vinterroning i kajak kræver tørdragt, tilfredsstillende gennemførelse af et vinterfrigivelseskursus, samt minimum 150 km roning i forgangne sæson. For medlemmer på EPP3 eller lignende niveau (sidste fordrer kajakchefens godkendelse) er deltagelsen i vinterfrigivelseskurset ikke obligatorisk, men anbefales. Kurset er af et par timers varighed med fokus på redningsøvelserne. I år finder kurset sted lørdag d. 24 oktober. Yderligere information bliver lagt på Facebook. Tilmelding til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk. Hvis dette tidspunkt er helt umuligt, kan andet tidspunkt aftales.

Bådvedligeholdelse og nyt i IOTA BigBlade sagen
Klubben er jo i den heldige situation, at vi har et dedikeret team, der hen over vinteren sørger for, at materiellet får en kærlig hånd. Jens Galatius tager initiativ til at komme igang.  Skulle der være  medlemmer, der gerne vil inddrages, kan henvendelse rettes til Jens på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Som det vil være inkarnerede inriggerroere bekendt, skabte nedkortningen af IOTA’s BigBlade årer nogen opstandelse. Det er der nu rådet bod på, idet de har fået lagt 20 cm til i længden. Der er endvidere bestilt nye årer til Beta med forventet levering i november måned.

Lidt venlige anmodninger
Husk venligst at portene til bådhallen skal låses med palen indefra. Man lukker altså porten, skyder palen for, og går ud via hoveddøren. Både når man er på vej hjem, og når man lægger fra land. Portene skal med andre ord ALTID være låste, med mindre der er aktivitet i bådhallen. Husk også efter brug af spuleslangen at lukke hårdt på vandhanen på væggen og at tømme spulehovedet.

Kurser
Vil du gerne gøre mere ud af din roning? Det ser klubben gerne, og initiativet behøver ikke nødvendigvis udgå fra bestyrelsen. Dansk Forening for Rosport er  lige kommet med sit kursusprogram for 2021. Se DFfR’s hjemmeside. Måske er der noget for dig?

Nyhedsbrev nr. 11

Ændring af tidspunkterne for fællesroningerne og grillaftenerne
I september starter inriggerfællesroningerne kl 17.30 og onsdagsgrillen kl. 19.15.
I oktober måned starter inriggerfællesroningerne kl. 16.30. Onsdagsgrillen fortsætter indtil 15. oktober med start kl. 18.15.

Kajakfællesroningerne mandag og onsdag starter 17.15 fra onsdag 2. september og måneden ud. Følg iøvrigt med på klubbens side på Facebook.

Kajak- og roskolerne
Adskillige af roskolens deltagere er blevet frigivet, og flere følger. Vejret har drillet kajakskolen, med det går godt fremad. Vandet er stadigvæk til den uklare side, så der er bestilt tid i svømmehallen for at få redningerne endeligt på plads.

Nye korttursstyrmænd og kajakinstruktører
Stig Andersen, Jørgen Schiermacher, Helene Gustafsson og Marianne Vittrup er alle blevet tilkendt rettigheden Korttursstyrmand. Helene og Marianne har før været tildelt samme rettighed i anden klub, så derfor har det kunnet gå stærkt hos os.

Kell Vedsted og Allan Nygaard Pedersen er nu uddannet som Klubkajakinstruktører.

Corona situationen (lige en påmindelse)
Retningslinierne gælder fortsat. Sprit af og hold afstand og alt det andet, som kan bidrage til at holde smitten ude af klubben. Procedurerne er slået op i klubben og kan endvidere findes på hjemmesiden.