Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev Nr. 10

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.
Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren. Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes.

Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Standerstrygning og arbejdsdag
Formandens tale fra standerstrygningen ligger nu på klubbens hjemmeside. Fremmødet til arbejdsdagen var endog meget flot. Trods kulde, slud og regn blev alle inriggere taget udenfor og gået grundigt igennem, beplantningen blev beskåret, robassinnet blev tømt, blev renset og fik nyt vand, køkkenet blev gjort rent, vinduerne blev pudset, gulvene blev fejet, og huller i murværket blev lappet. Dagen blev dog desværre skæmmet af Jørgen Kleisdorffs grimme uheld med bl. a. tandskader til følge.

Møde om kajakroningen
Rigtigt mange af klubbens kajakroere deltog 9. oktober i en brainstorming om hvordan kajakroningen kan udvikle sig i klubben. En masse ideer kom på bordet, og disse vil der blive arbejdet videre med i den nærmeste fremtid.

Rospinning
Et motionshold med bl.a. rospinning er ved at tage form om mandagen kl 17.00. Mød bare op, eller kontakt Kirsten Høgh på kirsten.hogh@gmail.com for yderligere information.

Sociale arrangementer
Et foredrag om fuglelivet på vores rofarvand er programsat til onsdag d. 23. januar. Yderligere information følger.

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 10

Flytning af tidspunkt for fællesroningerne
Det mørkner hurtigt, så fællesroningerne om aftenen starter allerede 16.30 i den resterende del af sæsonen.

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 27. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00. I år går vi tilbage til den traditionelle menu.

Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten  er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).

 

 

Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 28. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Møde om kajakroningen
Tirsdag den 9. oktober kl 19.00 til 21.00 afholdes møde i klubhuset om kajakroningen. Formålet med mødet er at indhøste erfaringer og ideer som baggrund for at sikre en fortsat god udvikling af kajakroningen i klubben. Tilmelding på Facebookgruppen ”Birkerød Ro- og Kajakklub-kajakroernes gruppe” eller til undertegnede. Alle er velkomne til mødet.

Udearealet
Med henblik på at få bugt med det megen vand på flisearealet i våde perioder, er der fjernet en del af græsset langs fliserne. Endvidere vil der i næste uge blive fældet et træ, der kaster for meget skygge på det nye tag.

Bådvedligeholdelse
Den nye bådvedligeholdelses-gruppe er ved at planlægge vinterens indsats. Vi vender tilbage, hvis der bliver brug for at andre assisterer med slibningen og lakeringen.

 

Nyhedsbrev nr. 8

Økonomi og medlemstal
Klubben er i god udvikling for så vidt angår både økonomi og medlemstal. Der er nu 165 medlemmer fordelt på 72 inriggerroere, 27 seniorer, 4 passive, 44 kajakroere og 18 medlemmer der både ror inrigger og kajak. Nye medlemmer er kommet til hen over sommeren, og tre nye kajakmedlemmer med nyligt bestået eksternt IPP2 kursus er 7. august startet på en intensivt frigivelsesforløb.

Vedligeholdelse af inriggerne
Jan Sørensen har med øjeblikkelig virkning valgt at nedlægge sin funktion som bådforvalter.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til Jan for den store indsats gennem årene.
Hvad gør vi så nu? Vi forestiller os en lidt større gruppe, der under koordinering af rochefen i
fællesskab løfter denne store og for klubben yderst centrale opgave. Klaus Kornerup har heldigvis givet tilsagn om at indgå i gruppen. Men der er brug for flere gode kræfter. Har du tid og lyst og hænderne bare nogenlunde struet fornuftigt på, er du mere end velkommen. DFfR tilbyder kurser i bådvedligehold, og vi betaler gerne deltagelsen i et sådant. Henvendelse til rochefen på rochef@birkeroed-roklub. dk.

Information om roningen
Husk at der på åbningsiden på rokort.dk er en rubrik, der hedder meddelelser. Her er vigtig
information at hente. F.eks at stenen ved Kaningården nu også udgør en risiko for kajakkerne, og at vi får besøg af en gruppe gæsteroere fra Lyngby Dameroklub den 9, 16 og 23. august kl 17.30.
Den lave vandstand gør bestemt ikke håndteringen af bådene ved start og slut lettere. Så udvis
venligst stor forsigtighed. Og som situationen er lige nu med bådvedligeholdelsen, kan vi ikke
garantere, som det indtil nu har været tilfældet, at større skader udbedres ”natten over”.

Ændring i reglement for opbevaring af private kajakker
Der er rift om pladserne til opbevaring af private kajakker. Derfor har bestyrelsen besluttet, at
stramme kravene. Formuleringen i det nuværende reglement om, at garanti for fastholdelse af sin plads kræver, at der er roet mindst 75 km skærpes til, at der af medlemmet skal være roet mindst 75 kilometer i den pågældende private kajak på klubbens daglige rovand.
Iøvrigt vil kajakpladserne snart blive nummererede, således at hver enkelt kajak vil blive tildelt en bestemt plads.

Mulige vinterarrangementer
Som et første tegn på efterårets komme er blishønsene begyndt at samle sig i større flokke på
søen. Kunne der være et behov for aktiviteter til vinter af mere social karakter? Forslag til
bestyrelsens behandling modtages gerne på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.

Inriggerkaniner

Alle inriggerkaniner er nu enten frigivet eller på ferie, hvorfor vi indstiller programmet med  brovagter til fælles roning mandag/onsdag.

De specifikke kontaktpersoner for de kaniner, der pt. er på ferie, vil separat træffe aftaler med respektive kanin omkring resterende ture frem til frigivelse.

I øvrigt håber vi, at alle vil hjælpe med at sætte bådene så ‘nye’ og ’gamle’ medlemmer får en god tur.

Peder Henriksen, Rochef

Birkerød Ro- og Kajakklub

Roskilde Fjord, lørdag d. 11. august

Vi låner både i Roskilde Roklub.

Vi kan gå om til Herslev Lystbådehavn i bredningen syd for Gershøj, i så fald bliver turen på 25-30 km. Vejret og energien kan også beslutte en kortere tur f.eks. til den hyggelige strand inde i bunden af Kattinge Vig, så bliver længden omkring det halve.

* Deltagelse forudsætter fuldt medlemskab og frigivelse.
* Man skal være indstillet på at skifte i bådene undervejs.
* Husk vadesandaler eller hård hud under bare fødder.
* Afgang fra roklubben kl. 9:00 hjemkomst til roklubben ca. kl. 18:00.
* Vi kører sammen i egne biler, hvor ”chaufføren” indkasserer 2,- kr. pr. km.
* Medbring madpakke og drikkevarer.

Hvis der er en, der har lyst til at bage en kage vil det være dejligt og velkomment. Det vil være godt, hvis der er en der kommer lidt før og laver noget kaffe

Tilmelding senest mandag den 6. august kl 20 til vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dk

Antallet af bådpladser er begrænset, ”først til mølle”-princippet gælder.

Nyhedsbrev nr. 7

Pas på stenen ved Kaningården på vej mod Frederiksdal
Vandstanden i Furesøen er nu så lav, at stenen ved Kaningården udgør en fare for alle bådtyper. Så hold en afstand på minimum 50 meter fra bredden på stedet.
Og nu når vi er ved det med turen til Frederiksdal. Tre af hinanden uafhængige og autoriserede
opmålinger giver anledning til følgende konklusion: Turen til Frederiksdal med kanal og Lille Kalv er på 10 kilometer. Dette takket være, at der rundes op. To gange Lille Kalv på turen giver imidlertid stadigvæk en turlængde på 10 kilometer. Det er altså ikke altid, at oprundingen slår til.

Nye kajakker og ny klubkajakinstruktør
For at imødekomme behovet er der indkøbt 2 nye kajakker. En Arrow Play LV (Low Volume) (BR – XIII) og en Arrow Play MV (Medium Volume) (BR-XIV) med tilhørende pagajer og sikkerhedsudstyr. De er lagt ind i Rokort.dk, så bare ro væk…….
Niels Ørnbjerg har været på kursus som klubkajakinstruktør. Klubben er nu dækket godt ind med instruktører til at dække det stigende behov på kajaksiden.

Pladsen er trang
Inriggerne står tæt i bådhallen. Pladsen er blevet lidt trang. Men hvor der er hjerterum…… Øget
opmærksomhed er imidlertid vigtig. Husk at lukke svirvlerne og vende dem indad i båden inden
båden tages ind i hallen. Og skub på bådvognen og IKKE på båden, når vognen køres sidelæns ind på plads.

Ro- og kajakskolerne
Det går rigtigt godt på begge skoler. Nogle er allerede frigivet og andre frigivelser står for døren.
Som så tit understreget; husk at bakke op omkring fællesroningerne. Fællesroningerne på
hverdagsafterne er meget afgørende for fastholdelse af de nye medlemmer efter afsluttet skole.

Nyt om udearealet
Som et første forsøg på at komme problemet med vandet på flisearealet i våde perioder til livs, vil græskanterne langs fliserne og et par meter ud blive fjernet. Det burde afhjælpe problemet
(noget) og er mindre omfattende og også billigere end andre løsninger.

Alle medlemmerne af Birkerød Ro- og Kajakklub ønskes en fortsat god sommer.

28. juni 2018
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 6, 2018

Opbevaring af private kajakker
Kajakstativet er ved at være fyldt god op. Inden de sidste få pladser tilbydes nye medlemmer, får eksisterende medlemmer lige chancen. Så hvis du går med en plan om at købe egen kajak og få den opbevaret i klubhuset er det NU der skal reageres. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk .

Uddannelsen til korttursstyrmand i BRK
Indtil videre har 12 af de eksisterende korttursstyrmænd fået status som B styrmand, altså med
ret til at tage en 2+ gennem slusen. En beskrivelse af uddannelsen til A- og B- styrmand ligger på hjemmesiden under INFO/Korttursstyrmand .

Græsslåning
Jørgen Kleisdorff har taget sig den frihed, og uden bestyrelsens godkendelse, at ville tilbringe en
del af sommeren i det store udland. Derfor efterlyses et par velvillige medlemmer, der vi slå græs i uge 28 og uge 31. Kontakt kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Hvis man taler pænt til
slåmaskinen, der står i bådhallen, plejer den at starte uden problemer. Hvem kan sige nej til et par timers god og sund motion?

Ro- og kajakskolerne
Det går rigtigt godt på begge skoler med mange deltagere, stor entusiasme, og gode fremskridt. Vi øger faktisk medlemstallet både på kajakkerne og inriggerne. Så kassereren sover godt om
natten…
Som så tit nævnt. Husk at bakke op omkring fællesroningerne. Fællesroningerne på
hverdagsafterne er meget afgørende for fastholdelse af de nye medlemmer efter afsluttet skole.
Det er besluttet at indkøbe 2 nye kajakker for at imødekommet behovet. Når de leveres, skulle der også være kajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere på aftenerne med kajakskole.

Ungdommens brug af græsarealet
NATTERAVNENE i Rudersdal Kommune har nu lagt et besøg ved klubben ind i deres
”patruljeringsplan”. Hvor tit de kommer ved jeg ikke, og om de lige ”rammer” en af
problemafterne er jo også usikkert. Derudover er kommunens SSP blevet gjort bekendt med
situationen.

BREAKING NEWS
Der er bestilt 4 nye kaffemaskiner.

Nyt om huset
Elinstallationerne i køkkenet bliver snarest fornyet, således at komfur, ovn, vandkoger og
kaffemaskiner kan bruges på samme tid. Det afsluttende malerarbejde er igangsat med Jørgen
Kleisdorff som styrmand og med god hjælp fra nogle af klubbens medlemmer.
Der pågår stadigvæk forhandlinger med kommunen omkring fældning af de to skyggende træer
samt hævning af flisearealet foran klubhuset. Der er endvidere overvejelser igang omkring
installation af en brandalarm i klubhuset.

7. juni 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 5

Nok har vi alle været unge engang, men alligevel……..
Det går godt nok hårdt for sig, når unge mennesker samles på arealet foran klubhuset på milde forårs/sommeraftener. Druk, høj musik, destruktiv adfærd og verbale overfald er på dagsordenen. Og arealet flyder efterfølgende med papiraffald, tomme dåser, andet affald og knuste flasker.
Et opslag på Facebookgruppen ”Os i Bistrup” har givet god respons, vi vil gøre kommunen opmærksom på situationen, og hvis problemet gentager sig vil vi forsøge med indlæg i lokalavisen. Men reelt er der næppe meget, vi kan gøre andet end at rydde op efter dem. Vi har øget antallet af affaldsbeholdere til to, og placeret en af disse på græsarealet. Det vi selv SKAL gøre på den korte bane er altid at have såvel hoveddør, døren til bådhallen samt portene til bådehallen låst, når vi ikke er i bådehallen. Også selv om vi sidder på balkonen. Det samme gælder balkondøren mod brandtrappen. Anmodning om brug af toilettet bør kun imødekommes, om overhovedet, for enkeltpersoner og ikke grupper. Og så må vi finde os i at rydde op. Området er kommunalt, og med vores brugsret følger også pligten til at vedligeholde arealet. (selv om det kunne være fristende at fjerne bænkene, lade græsset gro og plante havtorn).

Fremmede folk i bådhallen?
Prøv at se om de reagerer positivt på løseordet ”Det er fedt at ro kajak”. Så er det en af de mange nye kajakmedlemmer, der er ved at finde sig til rette i klubben. Der er mange på kajakskolen, men der kommer også løbende en del nye, erfarne medlemmer, der kan springe kajakskolen over.
Der er knap så mange på inriggerroskolen, men også på inriggersiden ser vi en flot tilgang af nye, meget erfarne roere. Så medlemstallet er inde i en god udvikling.
Så velkommen til de nye roere. Tag godt imod dem.

Udviklingen omkring Eta
De afholdte prøveture har fået en del medlemmer til at forsøge sig i Eta. Og Niels Stubbe kan allerede kalde sig Eta styrmand. Den båd skal vi nok få glæde af.
Roning i Eta har hidtil været forbeholdt inriggerroere. En del kajakroere har udtrykt ønske om muligheden for en prøvetur. Det ønske vil vi gerne imødekomme. Skriv til kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Så vil vi få et overblik over, hvor stort behovet er, og planlægge herefter.

Vandskibanen
Der ER taget kontakt til Vandskiklubben, med kopi til Lars Stubkjær, med henblik på at få flyttet afmærkningen af vandskibanen de lovpligtige 25-30 meter udenfor sivkanten.

Persondataforordningen
Bestyrelsen arbejder hårdt på sagen. Mere følger i kommende Nyhedsbrev.

I det daglige skal vi skal huske, at
1) Skyde palerne for, så portene til bådhallen låses, når vi går på vandet. Det er altså ikke nok bare at rulle portene ned. Klubbens forsikringer gælder kun, hvis der er synlige tegn på indbrud. Så vi kommer altså ikke uden om at tage en omvej via hoveddøren på vej ned til båden. (Men i vores alder er der jo nok alligevel et par stykker der skal forbi toilettet…)
2) Checke en ekstra gang, at bådene er sat ordentligt på plads efter brug. Svirvlerne skal lukkes og drejes indad i båden .
3) Checke spanden med glemte sager, der står under styrmandsjakkerne. Røde Kors beriges en gang om måneden.
4) Lukke vinduerne, når de har været åbnede. Dette gælder i alle rum, herunder toiletterne (Torben Gunge er træt af at blive tilkaldt fordi et vindue står piv åbent på toilettet)
5) Få underskrevet den svømmeerklæring. Den ligger ved rocomputeren. Og det er altså ikke kun medlemmer, der endnu ikke har været på vandet, der mangler.
6) Alle inriggerne skal være til rådighed kl 18.30 mandag og onsdag mens der er roskole.
7) medlemmernes fremmøde er en forudsætning for gennemførelsen af et givent arrangement. Fremmødet ved onsdagsgrillen er meget begrænset, og det samme er tilfældet ved f.eks weekendens fællesroninger.

20. maj 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

En prøvetur i Eta

Der gives endnu en mulighed for at få en prøvetur i Eta, klubbens nye coastalbåd.

Der er sat et opslag op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på. Arrangementet er for frigivne inriggerroere. Tidspunkterne og instruktørerne er følgende:

Lørdag 19. maj  kl. 10, 11 og 12.  Instruktør: Peder
Søndag 20. maj kl. 10, 11 og 12.  Instruktør: Gunnar
Mandag 21. maj kl. 9, 10 og 11.  Instruktør: Poul