Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1 – 2020

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen onsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og dagsordenen er udsendt.

Regnskab 2019

Forløbigt budget 2020

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. Sidste frist for indbetaling er den 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Reglement og romappe
Bestyrelsen har revideret reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal, og en
kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Et udkast til reglement og romappen er nu udsendt til høring blandt klubbens instruktører med svarfrist søndag d. 1. marts. Andre medlemmer, som måtte ønske at kommentere, kan rekvirere dokumenterne ved henvendelse til formanden på formand@birkeroed-roklub.dk . Her vil svarfristen ligeledes være d. 1. marts.

Klubben er bestemt ikke gået i dvale
Foredraget om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og om hvordan kommunen plejer og
forvalter området, blev afholdt d. 29. januar. Arrangementet var lidt af et tilløbsstykke med 55
deltagere.

Søndag d. 26. januar blev der afholdt en arbejdsdag med fokus på vedligeholdelse af klubbens
glasfiberbåde. Det blev en lærerig dag med fokus på My og Eta. Der planlægges en tilsvarende dag for kajakkerne senere på foråret.

Fliserne foran portene til bådhallen er nu rettet op. Hermed vil det være lettere at få kørt
bådvognene ud. Dette skal dog ikke give anledning til ræs på forpladsen. Hejseværket til inriggerne har fået tilført flere kræfter så op- og nedtagning af bådene nu skulle gå lettere, og
bådvedligeholdelsesgruppen arbejder støt videre med reparation og vedligeholdelse af inriggerne.

Vinterroningen har været flot i år. Vejret har jo også været med os, men mange nye inrigger-
vinter-roere er heldigvis kommet til. Indtil dags dato er der roet 6544 km af 64 roere. Sidste år var der tilbagelagt 6000 km ved vintersæsonens afslutning.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen (for at sige det mildt). Spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Idrætskurser i Region Hovedstaden
Alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden tilbydes gratis deltagelse i en
række for os roere meget relevante kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Kurserne i førstehjælp kan varmt anbefales.

Opretning af fliser foran portene til bådhallen

På grund af arbejdet med opretning af fliserne foran portene til bådhallen vil roning ikke være mulig 16, 17, 18, 19, 20 januar.

Arbejdet med at rette fliserne op foran portene til bådhallen vil desværre først være færdigt tirsdag morgen.

Generalforsamling, onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80b, onsdag den 26. februar kl. 19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.
  • Aktivitetplan for 2020.
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.


Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end onsdag d. 5
februar 2020.
Den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, Claus Munk Mikkelsen, Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg) er ikke på valg.
Vibeke Weigelt er udtrådt af bestyrelsen.
Joachim Harteg Jacobsen opstiller.

Dagsordenen, det reviderede regnskab for 2019 og forslaget til 2020 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Carsten Nilaus Pedersen, formand

Nyhedsbrev nr. 10

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl. 17.00, og middagen starter kl. 19.00. Menuen er den traditionelle. Tilmeldingen sker på blanketten, på hjemmeside under ”Nyheder”. Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).
Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af
klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 27. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores
husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et
stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Ny kajakchef
Vibeke Weigelt har på grund af nyt og krævende arbejde valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og som kajakchef med øjeblikkelig virkning. Vi siger tak til Vibeke for hendes store indsats som kajakchef. Som ny kajakchef er udnævnt Joachim Harteg Jacobsen.

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog
med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.
Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Forbedringer i klubhuset
Klubbens sunde økonomi muliggør en række forbedringer i klubhuset. Der vil f.eks komme nye døre til køkken og depotrum og ny rocomputer. Træet vest for klubhuset vil blive fældet i uge 46/47. Den nye hjerterstarter er opsat udenpå huset, så den er mere tilgængelig.

6. oktober 2019 På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerstrygning, lørdag d. 26. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællesroning starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl 17.00.

Middagen starter kl. 19.00. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. oktober. Prisen per person er 190 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen. Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Der er nu lukket for tilmelding.

Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Formanden for festudvalget, Niels Høyer, kan kontaktes på tlf. 60850540 for yderligere information.

Nyhedsbrev 24. sep

Vedhæftet invitationen til årets sidste inriggertur på fremmed farvand, denne gang bliver det Esrum Sø.

Husk endvidere, at fællesroningen mandag og onsdag fra 1. oktober flyttes til 16.30.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 9

Klubtøj
En venlig erindring om, at søndag 31. august er sidste frist for bestilling af rotøj. Der henvises til mail dateret 15. August. Bestillingen sendes til kasserer@birkeroed-roklub.dk. Klik her for at få en oversigt over størrelserne på vestene. Der er modtaget mange bestillinger, så du bliver ikke alene……

Medlemssituationen
Der var været en usædvanlig flot tilgang af inriggerroere i år, både fuldgyldige og seniorer, og antallet af nye kajakroere er også fortsat højt. Fastholdelsen af de nye medlemmer er så den næste udfordring. Specielt på kajaksiden er der en hel del nye medlemmer, og specielt blandt de, der blev frigivet i 2018, der får meget lidt for kontingentet…… Bestyrelsen synes ikke, at der mangler tilbud om aktiviteter, så vi står lidt magtesløse. Afledt af det høje medlemsantal er økonomien god, og der er plads til enkelte nyanskaffelser, herunder nye årer til Sigma.

Affaldsproblemet
Vi har fået større affaldsbeholdere for bedre at kunne håndtere de store mængder skrald, der opstår som følge af offentlighedens brug af arealet, specielt de unges fester. Sidstnævnte har der været meget få af siden skoleferiens start, med nu er vi klar til næste forår.

Hejseværket
Dette synes at fungere efter hensigten. Hvis yderligere instruktion er nødvendig, kontakt venligst Jens Galatius på materialforvalter@birkeroed-roklub.dk. Der købes ikke en ekstra bådvogn af hensyn til fremkommeligheden i bådhallen.

Scullerroning
Der har været meget lidt scullerroning de seneste år, men det kan der laves om på. Tre singlescullere og en dobbeltsculler er nu rigget til. Et fornuftigt sted at begynde vil være at ro My og/eller Eta. Kontakt Anette Reeh på regionsten@gmail.com.

Klubtøj

Som det vil være flere bekendt, har klubben indhentet tilbud på veste, T-shirts og kasketter med klub-logo på. Dette udstyr giver dels en god beklædningsløsning, når vi ror på eget farvand, ligesom det er præsentabelt, når vi ror på fremmed farvand.

Vi har lånt såvel en herre som en damemodel af omtalte klubtøj i størrelse ”Large”, så man kan danne sig et indtryk af tøjet og størrelsen. Dette tøj hænger pt. på en stumptjener i klublokalet, hvor det kan ses til og med den 29. august.
Bestilling bedes senest den 30. august indsendes til kasserer@birkeroed-roklub.dk eller til jette@kurubacak.dk.

Priser:

Vestkr. 575
T-shirtkr. 240
Polo trøjekr. 265
Polo trøje (bomuld) med brystlommerkr. 265
Kasketkr. 140

For vest og trøjer husk at angive størrelse (S/M/L/XL/XXL) samt model (Dame/Herre).

T-shirts, Poloshirts samt kasketter kan i øvrigt også være præsentabel for kajakroerne.

Torben Gunge

Email-notifikation fra Rokort.dk

For at give flest muligt lejlighed til at nyde godt af klubbens nye værktøj til organisering af fælles roninger (“det digitale datingsystem”) er alle fuldgyldige medlemmer, som ror inrigger, nu oprettet som modtagere af indbydelser (mail-notifikationer) til sådanne fælles ture.

Vi håber, at man vil gøre brug af systemet, der ligger på rokort.dk., se nyhedsmail af 22. juni 2019.

Især nytilkomne roere, men ikke kun dem, har ytret ønske om bedre muligheder for at arrangere eller deltage i ture med andre end dem, man lige kender i forvejen. Dette er også vigtigt som et bidrag til klubbens sociale liv.

Hvis man ikke ønsker at modtage disse mail-notifikationer (indbydelser) kan man gå ind på rokort.dk, åbne sin profil og fjerne fluebenet fra ”Modtag e-mail om aktiviteter”. Det er beskrevet hvordan man gør i vejledningen, der var vedhæftet mailen den 22. juni 2019. Man kan også bede Jens Erik Lund om at gøre det. Send en mail jenserik@vallebona.dk eller SMS 40251910 til Jens Erik.