Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev Nr. 7

Medlemstallet og økonomien
Vi er nu 186 medlemmer. Aldrig har vi været så mange. Antallet af inriggerroere overgår stadigvæk antallet af kajakroere, men forskellen bliver mindre og mindre. Som følge af det øgede antal medlemmer, bakket op af kassererens rettidige omhu, har klubben en sund økonomi. Så vi er ikke lige ved at blive sat på (båd)porten….

Portene til bådhallen og døren til brandtrappen
Husk nu, at portene til bådhallen ALTID skal låses (med palen) når bådhallen forlades. Det sker for ofte, at dette ikke er tilfældet. Det samme er tilfældet med døren til brandtrappen fra balkonen.

Vandskibanen
Reglen er den, at vi ikke må ro ind på vandskibanen, når der er vandskiaktiviteter på den. Vi har bedt vandskiklubben om at flytte de to røde bøjer, der markerer banens afslutning mod vest, således at de kommer til at ligge som de skal ifølge reglerne. De to bøjer skal ligge på linien mellem næssepynten og sejlklubbens bro. Det gør de ikke nu. Vi forventer at de følger anmodningen. Til gengæld har det lange udsigter med at få den nødvendige bredde på korridoren indenfor banen på dennes sydside. Der er en lang dialog med vandskiklubben og diverse myndigheder om beskæring af rørbevoksningen. Roklubberne er i sagen repræsenteret ved formanden for Holte Roklub. Vi skal frem til efter 15. august, inden der vil blive foretaget en beskæring. En beskæring vil også blive foretaget til næste forår. Vi kan ikke gøre yderligere, og vi må fortsat udvise den nødvendige øgede opmærksomhed.

Svømmeerklæringen
Den nye liste, hvorpå man underskriver, ligger nu ved ro-computeren. Husk lige hinanden på, at der SKAL skrives under.

Det laminerede rokort
Der laves ikke rokort til kajakroerne. Alle frigivne inriggerroere har et kort, og der er lavet kort til brug når de nuværende kaniner frigives.

Materiel og udstyr
De to nye kajakker er nu til rådighed. Der er tale om en Play HW og en Play MW, altså kajakker til lidt større roere. Listen over kajakkernes placering, der hænger ved rocomputeren, er opdateret. Tjek lige, at den kajak du tager nu også ligger på sin rette plads, og husk at lægge den tilbage samme sted. Konstruktionen af hejseværket skrider frem. Bare rolig, behørig instruktion i dets brug vil blive givet før ibrugtagning. Denne vil primært været rettet mod styrmændene, der jo er ansvarlige for håndteringen af bådene i bådhallen.

Prisen på øl og vand
Prisen på øl/vand og vin sættes op til henholdsvis 12 kr og 75 kr. Til gengæld loves, at den på det sidste indtrufne højere kvalitet på vinen vil blive fastholdt.

Låsesystemet
Dette fungerer efter hensigten. Seks medlemmer med nøgle fra det gamle system mangler at afhente deres nøglebrik. Systemet er nu blevet programmeret, så døren nu af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan stå ulåst i tidsrummet 20.00 til 07.00.

Ro- og kajakskolerne
Disse starter op i den kommende uge. Der er rigtigt mange deltagere. Tag godt imod dem.

Nyhedsbrev nr. 6

Foredragsaften
Vi er af Sejlklubben blevet inviteret til et foredrag onsdag d. 24. april kl. 19:00 om en transoceanisk rejse foretaget i sejlbåd. Se yderligere i invitationen. Sidste frist for tilmelding er den 21. april. Vores klublokale er booket til lejligheden.

Send din tilmelding senest den 21. april, med oplysning om navn, antal personer og klub til: peter@birkerodsejlklub.dk

Standerhejsning og arbejdsdag
Begge aktiviteter blev vel gennemført med meget stor deltagelse. En god måde at markere sommersæsonens start. Formandens tale fra standerhejsningen ligger under Nyheder på hjemmesiden.

Svømmeerklæringen
Ingen roning uden underskrevet svømmeerklæring. Den nye liste, hvorpå man skriver under, vil ligge ved rocomputeren fra umiddelbart efter påske. Indtil da gælder den eksisterende erklæring, og nye medlemmer har underskrevet ved tilmeldelsen.

Det laminerede rokort
Samlingen vil blive revideret i løbet af påsken. Der bliver lavet kort til nye inriggerroere, der tages i brug efter frigivelse, og til de nye medlemmer fra sidste år, der kom ind i løbet af sæsonen. Der bliver IKKE lavet laminerede rokort til nye kajakroere og kortene for eksisterende ”rene” kajakroere vil blive fjernet. Det laminerede rokort har ingen funktion i forhold til kajakroningen.

Kajakroning på Farum Sø
Vi skal på anmodning fra medarbejdere i Skov- og Naturstyrelsen kunne dokumentere vores medlemsskab af BRK for lovligt at ro på Farum Sø. Tidligere har der i hver kajak ligget en lamineret liste over klubbens kajakmedlemmer. Det gør der IKKE mere. Proceduren er nu den at man, som det alligevel altid bør være tilfældet, medbringer ID og Smartphone. På mobilen går man ind på rokort.dk, hvor ens navn fremgår på medlemslisten. Det er aldrig sket, at vi er afkrævet dokumentation, men alligevel. Sidste år var der rygter om, at der ville blive indført restriktioner på kajakroning på Farum Sø, men vi har ikke hørt yderligere.

Materiel og udstyr
De to nye kajakker ankommer i løbet af maj måned. Trygfonden er ansøgt om nye rednings- og svømmeveste. Hejseværket er ved at blive installeret, indledningsvis i den vestlige del af bådhallen ved robassinet.

Ro- og kajakskolerne
Der er rigtig god tilgang af nye medlemmer, og afgangen har været ret beskeden. Så medlemstallet øges. Der er 18 kajakkaniner, hvoraf 3 er indmeldt sidste år, der er mindst 8 deltagere på inriggerroskolen, og der er også kommer flere nye seniorroere til. Tag godt imod de nye medlemmer.

For ”gamle” medlemmer er det en rigtig god ide at genlæse roreglementet (alle) og romappen (inriggerroere). De ligger under INFO på hjemmesiden.

Nyhedsbrev nr. 5, 2019 – Sidste frist for tilmelding til Standerhejsningsmiddagen.

Standerhejsning og arbejdsdag
Husk at standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 30. marts. Sidste frist for tilmelding til middagen er søndag 24. marts. Tilmelding sker her på hjemmesiden. Formanden holder sin tale kl 15.00.

Husk også arbejdsdagen søndag 31. marts med start kl 10.00. Her møder man bare op. Det er et rigtigt hyggeligt arrangement,  hvis udbytte vi så alle kan leve højt på hele sæsonen.

Klargøring af inriggere til en ny sæson
Klargøring af kajakkerne til en ny sæson

Fællesroningerne i april måned
Husk at fællesroningerne i april måned begynder allerede kl 17.30. Der skiftes til 18.30 når vi når til maj måned.

Kontingentopkrævning
Husk at sidste frist for kontingent indbetaling er 1.april. Alle satser og gebyrer er som i 2018.  Husk, at det gør kassererens arbejde  meget lettere, hvis betalingsfristen overholdes.

Uddannelsen til styrmand på ETA
Anette Reeh har venligst indvilget i at stå for uddannelsen af ETA styrmænd. En forudsætning for at begynde uddannelsen er erhvervet rettighed som kortttursstyrmand i inrigger. Kontakt Anette Reeh på regionsten@gmail.com og aftal yderligere.

Uddannelsen til korttursstyrmand
Beskrivelsen af uddannelsen til korttursstyrmand findes på klubbens hjemmeside under INFO.

Fleksibiliteten og mulighederne øges, jo flere der har erhvervet rettigheden som korttursstyrmand.

Roskolen
Det går fremad med tilmeldingerne til inriggerroskolen, men der er stadigvæk plads til flere deltagere. Husk, at mund-til-mund metoden i vennekreds og netværk er den bedste måde til at hverve nye medlemmer. Indlæggene i lokalaviserne resulterer i ingen, eller i bedste fald, meget få henvendelser.

Nyhedsbrev nr. 4, 2019

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 30. marts. Formanden holder sin tale kl 15.00, hvorefter der enten er tid til sæsonens første rotur eller til kage/kaffebord. Alt efter vejr og temperament. Invitationen/tilmeldingen til standerhejsningsmiddagen er lagt på hjemmesiden. Her efterlyses også bidrag til kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen og til borddækning og oprydning om aftenen. Bemærk, at der er tid til at tage hjem og iføre sig stadstøjet inden middagen starter kl 19.00.  Dette følges op af en arbejdsdag søndag den 31. marts.  Arbejdsdagen starter kl.  10.00. Her møder man bare op og giver en hånd med. Der startes med et gedigent morgenbord, og der serveres frokost i form af resterne fra middagen om lørdagen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt den 26. februar med deltagelse af 52 af klubbens medlemmer. Et endog meget flot fremmøde. Formandens beretning  samt referatet fra mødet er lagt på klubbens hjemmeside.

Formanden indledte beretningen med følgende sammendrag:  Klubben har haft  et ganske udmærket år. Der er kommet flere medlemmer til; økonomien hænger godt  sammen; der er blevet roet mange kilometer, både forlæns og baglæns; der er blevet passet godt på klubhuset, udearealerne og materiellet; de selskabelige arrangementer har  været festlige og informationsvirksomheden oplysende og underholdende. Der har  selvfølgelig også været lidt at ærgre sig over – men det kommer jeg tilbage til senere.

De nuværende kontingentsatser og indmeldesesgebyrer fastholdes.

Peder Henriksen udtrådte af bestyrelsen, Vibeke Weigelt var ikke på valg,  mens de øvrige medlemmer af den siddende bestyrelse blev genvalgt. Ydermere blev Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius valgt ind. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Carsten Nilaus Pedersen :  Formand
Torben Gunge                   :  Kasserer
Claus Munk Mikkelsen    :  Rochef
Vibeke Weigelt                 :  Kajakchef
Jørgen Kleisdorff              :  Husforvalter
Jens Galatius                     :  Materielforvalter
Pernille Vedsted               :  IT- ansvarlig
Niels Ørnbjerg                  :   Sekretariats- og kommunikationschef

Kontingentopkrævning
Kassereren udsender meget snart kontingentopkrævningen for 2019 til alle medlemmer med 1.april som sidste frist for betaling. Alle satser og gebyrer er som nævnt ovenfor de samme som i 2018.  Husk, at det gør kassererens arbejde (og liv) meget lettere, hvis betalingsfristen overholdes.

Nyt nøglesystem
Det nye elektroniske låsesystem bliver installeret den 18. marts. Langt de fleste har allerede fået deres nøglebrik. For en brugsanvisning, klik her på nye nøglesystem. Dette dokument findes også under menupunkt Info/Husorden.

Roskolen og kajakskolen
Datoerne for skolerne ligger nu på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Kajakskolen er helt optaget med 12 deltagere og en venteliste, og der er på nuværende tidspunkt 3 bekræftede deltagere på roskolen.  Mund-til-mund metoden i vennekreds og netværk er den bedste måde til at hverve nye medlemmer. Vi vil så gerne have flere inriggerroere. Så kom bare igang……..

Rapportering af skader på bådene
Vedligeholdelse af inriggerne er sat i system med Jens Galatius som materialforvalter, og noget tilsvarende vil blive tilfældet med kajakkerne med Pernille Vedsted som drivkraft. Den første forudsætning for at bådene repareres er, at fejl bliver meldt. Chancen for at der sker noget er ret begrænset, hvis de ansvarlige holdes hen i uvidenhed……

Til brug for rapporteringen er der sat en rød mappe (brevordner) ind i reolen under computeren:”Skadesrapport”.

Mappen indeholder:

 • Vejledning til hvordan rapporteringen skal ske på rokort.dk og på papir.
 • Skillerum til udfyldte papir-rapporter.
 • Skillerum med tomme rapport-formularer.

I hovedsagen fungerer systemet ved, at den korte rapport i rokort.dk med det samme går videre til rette vedkommende, som derefter ser på papirrapporten i mappen og på båden og finder ud af, hvad der skal gøres.

Det er en god idé at kaste et blik på vejledningen – den er også sat op på opslagstavlen.

7.  marts 2019

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Tilmelding til standerhejsningsmiddag 2019

Standerhejsningen finder sted lørdag den 30. marts. Formanden taler kl. 15.00, og standeren
hejses umiddelbart derefter. Herefter er det tid til sæsonens første rotur. I tilfælde af dårligt
vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 15.15.

Middagen starter kl. 19.00. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for
tilmelding er søndag den 24. marts.
Prisen per person er 190 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.
Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Tilmelding sker nedenstående. ”Først til mølle” princippet er gældende.
Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med
navn, antal deltagere og ”Standerhejsning”.

Tilmelding til Standerhejsningsmiddag, lørdag d. 30. marts kl. 19:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 190.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2253 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive "middag", navn og antal personer i bemærkning til kasseren.


Formanden for festudvalget, Niels Høyer, kan kontaktes på tlf. 60850540 for yderligere
information.

Formands beretning 2019

Velkomst

2018 Sæsonen kort fortalt

Klubben har haft et ganske udmærket år. Der er kommet flere medlemmer til; økonomien hænger godt sammen; der er blevet roet mange kilometer, både forlæns og baglæns; der er blevet passet godt på klubhuset, udearealerne og materiellet; de selskabelige arrangementer har været festlige og informationsvirksomheden oplysende og underholdende. Der har selvfølgelig også været lidt at ærgre sig over – men det kommer jeg tilbage til senere.

Bestyrelsen

På generalforsamlingen sidste år trådte Kim Frøkjær ud af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som forinden var tiltrådt som kajakchef, blev valgt ind i bestyrelsen. De øvrige af os var ikke på valg.

Medlemsskaren

Læs resten

Nyhedsbrev nr. 3, 2019

Årets generalforsamling

Husk at det er på tirsdag den 26. februar kl. 19.00 at den årlige generalforsamling finder sted i klubhuset. Mød op, bliv klogere på hvad der sker og hvad der rører sig i klubben, og gør din indflydelse gældende….

Nyt nøglesystem

Det nye elektroniske låsesystem forventes installeret den 18. marts. Nøglen skal derfor udskiftes med en nøglebrik. Udlevering af nøglebrikker til eksisterende nøgleindehavere finder sted i klubhuset på følgende tidspunkter: Tirsdag den 26. februar kl 18.30 – 19.00 (umiddelbart før generalforsamlingen) Tirsdag den 26. februar kl. ca. 21.00 – 21.30 (umiddelbart efter generalforsamlingen) Onsdag den 27. februar kl. 12.15 – 13.00 Torsdag den 28. februar kl. 12.00 – 12.45 Onsdag den 6. marts kl. 9.00-10.00, 13.00 -15.00 og 19.00 – 19.30 Endelig vil det være muligt i perioden 7.-11 marts at afhente nøglebrikken hos Jens Galatius (Stenhøj Vænge 20, 3460 Birkerød) efter nærmere aftale på tlf. 26171826. Så sig ikke, at serviceniveauet ikke er højt i BRK…….

Årets solnedgangsture for formiddagsholdene

Datoerne for årets solnedgangsture for formiddagsholdene er allerede nu lagt på klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Standerhejsningen

Der er mildt derude, og starten på rosæsonen nærmer sig. Standerhejsningen og hertil tilknyttet festivitas finder sted 30. marts. Tilmeldingsblanketten vil blive lagt på hjemmesiden på et senere tidspunkt. Forårsrengøringen Vi gør klubhus og omgivelserne klar til rosæsonen søndag den 31. marts. Mere herom senere.

Nyhedsbrev nr. 2, 2019

Ansvarsforsikring
Vi er i løbet af det sidste års tid blevet opmærksom på, at der er et lille problem i den ansvarsforsikringsmæssige dækning af vores aktiviteter. I forbindelse med vores medlemskab af DFfR deltager vi i en kollektiv forsikring i DGI/DIF, der i store træk dækker vores ledere og instruktører økonomisk for et ansvar, som de kan pådrage sig under aktiviteten som ledere og instruktører, men altså kun dem.
Det ansvar som de enkelte medlemmer måtte pådrage sig forudsættes dækket af den personlige ansvarsforsikring, som er en del af den almindelige husstandsforsikring, som de fleste mennesker har. Her er man dækket for så vidt angår personskade, altså erstatning for skader forvoldt på andre mennesker.
Man er imidlertid ikke dækket for tingsskade, såfremt den sker i et fartøj, der er mere end 5,5 eller 6 m.(alt efter hvad der står i den enkelte police). Det betyder, at hvis man er styrmand på en båd over denne længde og får ansvaret for en skade forvoldt på f.eks. en anden båd eller en bro, så er man ikke dækket.
Risikoen for ansvarspådragende skader af denne art vurderes som meget lille. Vi har ikke kendskab til eksempler på sådanne sager.
Det er muligt, men urimeligt kostbart som klub at få denne risiko dækket hos et forsikringsselskab.
Derfor mener vi, at den bedste løsning på problemet vil være en kollektiv forsikring med en forholdsvis lav omkostning for alle roklubber i DFfR, på samme måde som ovennævnte DGI/DIF forsikring. De andre klubber i foreningen har jo også problemet.
Vi har skrevet til DFfR om sagen i juli 2018 og igen i november og har modtaget et venligt og høfligt svar – men ingen handling.
Vi har nu taget initiativ til, at Ronetværk Nordsjælland går ind i sagen over for DFfR.
Den 25. januar er der rettet en skriftlig henvendelse til DFfR om at få problemet løst. Henvendelsen bakkes op og er underskrevet af alle 12 klubber i Ronetværket.
DFfR har netop sendt sendt et svar, hvori man lover at se på sagen i første halvår af 2019, dvs. reelt et svar på linje med hvad foreningen lovede i 2018, men ikke fulgte op på. Ronetværket overvejer, hvordan man herefter bedst kan bidrage til, at DFfR får etableret en tilfredsstillende ordning.

Pas på fingrene
Når man vil lukke porten til bådhallen udefra, kan det være nærliggende at sætte fingrene ind i det nederste knæk i porten og trække den ned. Over tid, senest i sidste uge, har der været tilfælde af, at nogen har fået fingrene i klemme i knækket. Det kan være ganske ubehageligt og blodigt. Brug det sorte håndtag eller tovstroppen til at trække ned med.


Årets generalforsamling
Forslag til punkter på dagsordenen bedes fremsendt senest tirsdag d. 5. februar 2019, således at bestyrelsen får mulighed for at se på forslagene inden generalforsamlingen. (se iøvrigt Indkaldelsen).
At andre medlemmer end dem i den siddende bestyrelse stiller op til valg til bestyrelsen hænger sammen med ønsket om at få nye ansigter i bestyrelsen. Der er ifølge vedtægterne ingen øvre grænse for antallet af medlemmer. Så hvis der er medlemmer, der måtte have set frem til et blodigt kampvalg, må disse gå skuffede hjem.


Foredraget om fuglelivet på Furesøen
Foredraget blev afholdt onsdag d. 23. januar. Vi nåede op på 50 deltagere. Et flot arrangement.

Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Birkerød Ro- og Kajakklub

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 b, tirsdag den 26. februar kl. 19.00. Den foreløbige dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 5. Aktivitetsplan for 2019
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til punkter på dagsordenen. For at sikre, at forslagene medtages på den endelige dagsorden, og for at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end tirsdag den 5. februar 2019.

Peder Henriksen har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt er ikke på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen (Carsten Nilaus Pedersen, Jørgen Kleisdorff, Torben Gunge og Niels Ørnbjerg) er alle villige til genvalg. Endvidere opstiller Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius.

Den endelige dagsorden, det reviderede regnskab for 2018 og forslaget til 2019 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,

Carsten Nilaus Pedersen, formand

Nyhedsbrev nr. 1, 2019

Årets generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og den foreløbige dagsorden udsendes snarest med henblik på at give medlemmerne mulighed for at fremkomme med forslag til punkter på den endelige dagsorden.

Foredraget om fuglelivet på Furesøen
Foredraget afholdes i klubhuset onsdag d. 23. januar kl 19.30. Alle pladser er nu besat med 50 tilmeldte.

Nye kræfter på centrale poster
Peder Henriksen stopper som rochef efter mange års tro tjeneste. Tak til Peder. Posten som rochef overtages af Claus Munk Mikkelsen. Tak til Claus for at tage udfordringen op. Claus har meget stor erfaring med både inrigger- og sculler-roning. Claus er ”arbejdsramt”, så vi er i færd med at udvikle en model med høj grad af uddelegering. I får mulighed for at møde Claus på generalforsamlingen. Som også nævnt i sidste Nyhedsbrev er Jens Galatius startet som ny materielforvalter. Det er meget glædeligt, at to så væsentlige poster er blevet genbesat med så kompetente personer.

Nyt nøglesystem
I løbet af marts måned vil et elektronisk nøglesystem med nøglebrikker blive installeret. Nu er I blevet advaret, og yderligere information/instruktion vil følge.

Klubben er ikke gået i hi
Der er god gang i vinterroningen på såvel inrigger- som kajak-siden, onsdags- og torsdags- formiddagsholdene holder et højt aktivitetsniveau, og der er rospinning mandag kl 17.00.

Planlægning af årets fuldtegnede kajakskole er i fuld gang, og inrigger-roskole-weekenden er fastlagt til 27-28 april. Udfordringen består i at hverve deltagere. Her må I altså gerne hjælpe. Roskolen annonceres på hjemmesiden, på plakater og i lokalaviserne, men den bedste måde at
Birkerød Ro – og Kajakklub hverve nye medlemmer på er via medlemmernes netværk og mund-til-mund metoden. Når I nu er så ekstremt glade for roningen, burde det ikke skorte på argumenter……

Faren for, at medlemmer med flest roede kilometer i inrigger vil blive indkaldt til at assistere med vintervedligeholdelse af bådene, er drevet over. Så send lige en stille tak til de to faste hold bådvedligeholdere.