Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Standerhejsning 2020

Dette er ikke nogen balkontale, for alle arrangementer i forbindelse med standerhejsningen er jo desværre aflyst.

Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god vintersæson og især ønske alle en god sommersæson, når vi forhåbentlig snart kan komme i gang med roningen.

Det eneste vi gør i dag er stille og roligt at hejse klubstanderen og nulstille rokort.dk‘s kilometertæller. Standeren symboliserer, at sæsonen faktisk er begyndt, og at vi ikke sådan er til at slå ud. Vi er tværtimod klar til at rykke ud, så snart muligheden foreligger.

Nu gik det ellers så godt. Sæsonen 2019 – 2020 må have været en af de bedste i klubbens historie, med fremgang over hele linjen, stor ro-aktivitet, nye medlemmer, god økonomi, socialt samvær og fint humør. 

Lad os håbe, og arbejde for, at også 2020 – 2021 sæsonen bliver værd at mindes med glæde, når der skal gøres status om et år.

Jeg glæder mig til at se jer allesammen, sunde og raske.

Carsten Nilaus Pedersen
Formand
Birkerød Ro- og Kajakklub

Corona Nyt

Låsesystemet er nu deaktiveret indtil videre for alle andre end bestyrelsen. Medlemmer, som har brug for at komme ind i bygningen (f.eks for at hente en privat kajak hjem), kan henvende sig til en af bestyrelsens medlemmer.

BRK lukker midlertidigt ned på grund af coronavirus

Som bekendt fremlagde statsministeren og regeringen i går et sæt stærke og indgribende anbefalinger, som skal begrænse og hæmme udbredelsen af coronavirus i befolkningen.   Idrætsorganisationerne DIF og DGI har straks fulgt op med specifikke opfordringer til medlemsorganisationer og klubber.

Organisationerne opfordrer til, at man frem til udgangen af måneden indstiller al idrætsaktivitet både udendørs og indendørs. Dette er et drastisk skridt, som strider imod idrættens normale mål om netop at bringe folk sammen, men det er også et nødvendigt bidrag.  DIF’s og DGI’s hjemmesider indeholder nærmere forklaring, argumentation og anvisninger.

Vores klub vil naturligvis følge disse opfordringer.  Det indebærer, at alle klubaktiviteter lukkes ned marts måned ud. En forlængelse herudover kan næppe udelukkes, men det vil vise sig.

Medlemmerne opfordres til at afstå fra at benytte klubbens materiel og faciliteter i denne periode.

Meget beklageligt betyder dette også, at vi må aflyse standerhejsningsceremonien lørdag d. 28. marts og arbejdsdagen søndag d. 29. marts. 

Endelig aflyses også standerhejsningsmiddagen lørdag aften, da den ville indebære, at et større antal mennesker skulle opholde sig tæt sammen i flere timer. En buffetmiddag udgør derudover en ekstra stor risiko. Medlemmer, som har tilmeldt sig middagen, kan få pengene tilbage ved at sende en mail til kasserer@birkerod-roklub med oplysning om bankkontonummer.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Carsten Nilaus Pedersen

Nyhedsbrev nr. 2, 2020

Generalforsamling
Generalforsamlingen fandt sted onsdag d. 26. februar med deltagelse af ialt 43 medlemmer af
klubben. Formandens beretning for 2019 blev godkendt, og det samme var tilfældet med regnskabet for 2019 og det foreløbige budget for 2020, inklusive kontingentsatserne (regnskab og budget er tidligere udsendt til alle medlemmer). Klubben er helt bestemt i en god gænge. Dog kan rekrutterings udfordringer på inriggersiden, kombineret med den relativt høje gennemsnitsalder på medlemmerne, på sigt udgøre en udfordring for klubben.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på klubbens hjemmeside.

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil snarest blive udsendt. Sidste frist for indbetaling er d. 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren – og for klubben i det hele taget. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Sæsonstart
Standerhejsningen finder sted lørdag d. 28. marts kl 15.00. Der er åbent for tilmelding til
standerstrygningsmiddagen. Der er arbejdsdag søndag d. 29. marts med start kl 9.00. Her er der ikke tilmelding.

Reglement og romappe
Baggrunden for opdateringen af reglement og romappe kan læses i referatet fra
generalforsamlingen. Høringsfristen er udløbet. Bestyrelsen lægger nu sidste hånd på reglement og romappe, så de er klar ved sæsonstart. Tak til alle I medlemmer, der har bidraget med konstruktiv kritik. Alle vil have rigtigt godt af at studere indholdet.

Kajakmappen
Udkastet til en kajakmappe, som jo er en nyskabelse, går nu i en høringsfase med sidste frist for
kommentering d. 20. marts. Udkastet kan rekvireres ved henvendelse til kajakchefen på
kajakchef@birkeroed-roklub.dk. efter d. 5. marts. Mappen færdiggøres efterfølgende, således at
denne også er klar til sæsonstarten.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen. Indtil videre er der kun én
tilmeldt. Bestyrelsen tager initiativ til annoncering af roskolen i lokale medier. Men spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Check af private redningsveste
Det er klubbens ansvar at gennemføre et årligt check af redningsvestene, herunder også de
private. Så I med private redningsveste skal rette henvendelse til Jens Erik Lund eller Vagn Rydahl.
Nu hvor vi er ved det med redningsvestene. Veste, hvor lynlåsen er gået op, skal lægges i kassen
under arbejdsbordet i bådhallen. De kan faktisk godt repareres og de koster immervæk 800 kr
stykket.

Mulighed for at øve kajakredninger
Der er stadigvæk ledige pladser på ”redningsholdet” 15. marts i Trørød svømmehal. Dette er et
rigtig god tilbud til alle. Se opslaget på facebook eller kontakt kajakchefen.

Nyhedsbrev nr. 1 – 2020

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen onsdag d. 26. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen og dagsordenen er udsendt.

Regnskab 2019

Forløbigt budget 2020

Indbetaling af kontingent
Kontingentopkrævningen vil blive udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. Sidste frist for indbetaling er den 1. april. Rettidig indbetaling vil være en stor hjælp for kassereren. Eventuel udmeldelse sker bedst ved brug af blanketten på hjemmesiden.

Reglement og romappe
Bestyrelsen har revideret reglementet og romappen for inrigger, sculler og coastal, og en
kajakmappe er endvidere under udarbejdelse. Et udkast til reglement og romappen er nu udsendt til høring blandt klubbens instruktører med svarfrist søndag d. 1. marts. Andre medlemmer, som måtte ønske at kommentere, kan rekvirere dokumenterne ved henvendelse til formanden på formand@birkeroed-roklub.dk . Her vil svarfristen ligeledes være d. 1. marts.

Klubben er bestemt ikke gået i dvale
Foredraget om Vasernes natur, fugle-, insekt- og planteliv, og om hvordan kommunen plejer og
forvalter området, blev afholdt d. 29. januar. Arrangementet var lidt af et tilløbsstykke med 55
deltagere.

Søndag d. 26. januar blev der afholdt en arbejdsdag med fokus på vedligeholdelse af klubbens
glasfiberbåde. Det blev en lærerig dag med fokus på My og Eta. Der planlægges en tilsvarende dag for kajakkerne senere på foråret.

Fliserne foran portene til bådhallen er nu rettet op. Hermed vil det være lettere at få kørt
bådvognene ud. Dette skal dog ikke give anledning til ræs på forpladsen. Hejseværket til inriggerne har fået tilført flere kræfter så op- og nedtagning af bådene nu skulle gå lettere, og
bådvedligeholdelsesgruppen arbejder støt videre med reparation og vedligeholdelse af inriggerne.

Vinterroningen har været flot i år. Vejret har jo også været med os, men mange nye inrigger-
vinter-roere er heldigvis kommet til. Indtil dags dato er der roet 6544 km af 64 roere. Sidste år var der tilbagelagt 6000 km ved vintersæsonens afslutning.

Ro- og kajakskolerne i foråret 2020
Kajakskolen er overtegnet, mens der er masser af plads på roskolen (for at sige det mildt). Spred venligst budskabet om roningens lyksaligheder, så vi også kan få flere nye inriggerroere.

Idrætskurser i Region Hovedstaden
Alle idrætsledere, trænere, holdledere mf. i Region Hovedstaden tilbydes gratis deltagelse i en
række for os roere meget relevante kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Kurserne i førstehjælp kan varmt anbefales.

Opretning af fliser foran portene til bådhallen

På grund af arbejdet med opretning af fliserne foran portene til bådhallen vil roning ikke være mulig 16, 17, 18, 19, 20 januar.

Arbejdet med at rette fliserne op foran portene til bådhallen vil desværre først være færdigt tirsdag morgen.

Generalforsamling, onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80b, onsdag den 26. februar kl. 19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om den afsluttede sæson.
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse.
  • Forelæggelse af det foreløbige budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.
  • Aktivitetplan for 2020.
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.


Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end onsdag d. 5
februar 2020.
Den siddende bestyrelse (Carsten Nilaus Pedersen, Torben Gunge, Claus Munk Mikkelsen, Jørgen Kleisdorff, Pernille Vedsted, Jens Galatius og Niels Ørnbjerg) er ikke på valg.
Vibeke Weigelt er udtrådt af bestyrelsen.
Joachim Harteg Jacobsen opstiller.

Dagsordenen, det reviderede regnskab for 2019 og forslaget til 2020 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Carsten Nilaus Pedersen, formand

Nyhedsbrev nr. 10

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl. 17.00, og middagen starter kl. 19.00. Menuen er den traditionelle. Tilmeldingen sker på blanketten, på hjemmeside under ”Nyheder”. Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).
Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af
klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 27. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores
husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et
stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Ny kajakchef
Vibeke Weigelt har på grund af nyt og krævende arbejde valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og som kajakchef med øjeblikkelig virkning. Vi siger tak til Vibeke for hendes store indsats som kajakchef. Som ny kajakchef er udnævnt Joachim Harteg Jacobsen.

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog
med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.
Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Forbedringer i klubhuset
Klubbens sunde økonomi muliggør en række forbedringer i klubhuset. Der vil f.eks komme nye døre til køkken og depotrum og ny rocomputer. Træet vest for klubhuset vil blive fældet i uge 46/47. Den nye hjerterstarter er opsat udenpå huset, så den er mere tilgængelig.

6. oktober 2019 På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerstrygning, lørdag d. 26. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællesroning starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl 17.00.

Middagen starter kl. 19.00. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. oktober. Prisen per person er 190 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen. Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Der er nu lukket for tilmelding.

Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Formanden for festudvalget, Niels Høyer, kan kontaktes på tlf. 60850540 for yderligere information.