ABS roningen bliver til seniorroning

Med udgangen af juli i år nedlægges ABS-roningen i sin nuværende form. I stedet opretter Birkerød Ro- og Kajakklub et seniormedlemskab. Det er håbet, at alle ABS-roere vil deltage i den nye ordning. Kontingentet for perioden 1. august 2015 – udgangen af marts 2016 vil være 600,- kr. Ved indmeldelse inden 1. august vil der ikke blive krævet indmeldelsesgebyr.

Fremover vil prisen for et seniormedlemskab være 800,- kr. om året, og der vil være et indmeldelsesgebyr på 200,- kr.

Baggrunden for ændringen er en bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen fra marts 2015 om “erhvervsmæssig persontransport”. ABS-roningen falder ind under bestemmelserne heri, i og med at ikke-medlemmer af klubben betaler for at komme på vandet i klubbens både.

Bekendtgørelsen indeholder en serie vidtgående krav til kortturstyrmændene og til klubben i det hele taget. Det drejer sig om juridiske, uddannelsesmæssige, sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige krav – og i sidste ende er der også om et strafferetligt ansvar. Alt dette hverken kan eller vil roklubben leve op til. Dansk Forening for Rosport (DFfR) har oplyst, at vi er den eneste roklub i landet med en ordning som ABS-roningen, og DFfR tilråder kraftigt, at ABS-ordningen ophører.

Ved at gå over til seniormedlemsskab vil klubben ikke længere være underlagt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse, men alene DFfR’s almindelige regler og krav, som igen udmøntes i detaljer i klubbens eget regelsæt.

Seniormedlemmer vil som udgangspunkt have samme rettigheder til roning og være underlagt samme sikkerhedsregler som de nuværende ABS-roere. Den præcise fastlæggelse af muligheder og rettigheder vil blive drøftet mellem repræsentanter for roklubben og for ABS-roningen de kommende måneder. Seniorroerne vil også have adgang til klubbens sociale arrangementer og generalforsamling og til at komme på klubbens mailingliste. Seniorroerne vil kunne vælges ind i bestyrelsen. Fremover vil klubben have tre medlemskategorier – fulde medlemmer, seniorroere og passive medlemmer.

Roklubben har gennem årene nydt godt af ABS, som i kraft af sit netværk og sin organisation har tilvejebragt et stort antal aktive roere, hvoraf flere senere er blevet fulde medlemmer. Omvendt har roklubben været et aktiv for ABS, som har kunnet sætte roning på listen over de aktiviteter, som tilbydes byens seniorer.

Samarbejdet mellem klubben og ABS vil blive fortsat under den nye ordning. ABS vil således blive ved med at markedsføre roning, nu i seniorroningens regi.

Formanden for ABS, Jan Hansen og formanden for Birkerød Ro- og Kajakklub, Carsten Nilaus Pedersen udtaler:

“Vi er enige om, at det er helt nødvendigt at gå fra ABS-roning til seniorroning med medlemsskab af roklubben. Vi er enige om de rammer og vilkår, der tilbydes, og ser frem til at drøfte detaljerne, så roningen kan blive en endnu bedre oplevelse for seniorerne. Vi håber, at alle ABS-roere vil tage imod tilbuddet om seniormedlemsskab, så alle kan blive ved med at nyde den fælles motion, det gode kammeratskab og den smukke natur omkring Furesøen. Det er godt for begge parter, at vi kan fortsætte det tætte samarbejde også efter 1. august i år”.

Roklubben vil snarest rette henvendelse til de enkelte ABS-roere med detaljer om, hvordan man kan melde sig ind som seniorroer.

ABS_2015

Foto: Erik Berg